Začíná rekonstrukce vodovodního přivaděče Na Klíši

Začíná rekonstrukce vodovodního přivaděče Na Klíši
21.7.2017
Předáním staveniště začala v pátek 21. července rekonstrukce poruchového vodovodního přivaděče a rozváděcího řadu v ulicích Na Spálence a Štefánikově Na Klíši.

 

Stávající vodovodní přivaděč vede v délce 3050 metrů od armaturní komory Kubistov k vodojemu a čerpací stanici Bukov. Je z ocelových trubek o vnitřním průměru 400 mm a byl uveden do provozu začátkem 70. let 20. století. Je nedostatečně izolovaný a zkorodovaný, proto Severočeská vodárenská společnost rozhodla o výměně poruchového úseku v lokalitě pod koupalištěm Klíše. Zde je veden ve svažitém zarostlém terénu a pokračuje na rozhraní silnice a chodníku ulicemi Na Spálence a Štefánikova. Tam je v těsném souběhu s přivaděčem veden poruchový ocelový rozváděcí řad z roku 1911, který bude vyměněn současně s přivaděčem. Na trase je uložena i kanalizace z roku 1935, ale vzhledem k dobrému stavu a vzdálenosti od vodovodů není k výměně určena.

Pro rekonstrukci přivaděče bude použito potrubí z tvárné litiny s cementovou výstelkou o vnitřním průměru 300 mm v délce 859,8 metrů a pro rekonstrukci rozváděcího řadu potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 200 mm v délce 199,6 metrů. Stavba bude provedena ve Štefánikově ul. v otevřeném paženém výkopu (obě potrubí v souběhu) a ve zbývající trase bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v trhání nebo roztlačování stávajícího potrubí a současném zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení podzemního hydrantu a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce v těchto dnech začínají odkrýváním přípojek pro zřízení provizorního vodovodu (bodové výkopy), po desinfekci a proplachu potrubí bude následovat rozsáhlá odstávka vody pro přepojení a následovat budou hlavní zemní práce.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 13 měsíců od předání staveniště - do 21. července 2018. Stavba SVS bude koordinována s plánovanou investiční akcí města k celoplošné obnově povrchu komunikace ve Štefánikově ulici. Ta měla původně probíhat během prázdninových měsíců, ale kvůli opravě vodovodu bylo její zahájení posunuto na první polovinu září. V předstihu budou opraveny ulice navazující na okružní křižovatku Hvězda.