TISKOVÁ ZPRÁVA

16.11.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 14. 11. 2022

 

1. Zřízení komisí RM

Rada města zřídila své komise:

 • komisi sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21,
 • kulturní komisi,
 • komisi sportu a volnočasových aktivit,
 • majetkovou komisi,
 • komisi pro vyloučené lokality,
 • komisi pro územní plán.

Rada dále jmenovala jejich členy takto:

a) komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21 – předseda: Mgr. Alena Pinkasová a členové: PaeDdr. Květoslava Čelišová, Patricie Šejnohová, Gabriela Hubáčková a Mgr. Lenka Vonka Černá,

b) kulturní komise – předseda: prof. Mgr. Zdena Kolečková Ph.D., a členové: Jaroslav Pém, Jarmila Veselá, Ing. Bc. Michelle Skřivanová a Mgr. Zdeněk Kymlička,

c) komise sportu a volnočasových aktivit – předseda: Miroslav Přikryl a členové: Jiří Horák, Jiří Krois, Zdenka Šnejdrová a Ladislav Alinče,

d) majetková komise – předseda: Miloš Musil a členové: Petr Pouzar, Ing. Jaromír Hůla, Miroslava Lazarová, Josef Říha, Bc. Yveta Tomková,

e) komise pro vyloučené lokality – předseda: Patricie Šejnohová a členové: Věra Říha, Milan Krejčí, Bc. Yveta Tomková, Zdeněk Mašek,

f) komise pro územní plán – předseda: Ing. Pavel Dufek a členové: Ing. Eva Fialová, Ing. Vladislav Skalník, Ing. Jiří Sobotka, Michal Mohr, MBA, Petr Křivan, Ing. arch. Jan Hrouda.

 

2. Změna v orgánech společnosti Metropolnet

Rada po projednání odvolává z funkce členy dozorčí rady společnosti Metropolnet s účinností k 14. 11. 2022 Mgr. Zdeňka Kubce, Ing. Lucii Gerychovou a Marka Košína a jmenuje do této funkce Aleše Kubíčka, Ing. Jaroslava Nováka a Jarmilu Veselou s účinností k 15. 11. 2022.

 

3. Změna v orgánech společnosti DPMÚL

Rada odvolává z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem Petra Křivana s účinností k 14. 11. 2022.  Nově zvoleným členem se stal Ing. Petr Krause s účinností k 15. 11. 2022. Dále odvolává z funkce členy dozorčí rady Mgr. Jana Tvrdíka a Martina Konečného s účinností k 14. 11. 2022 a volí do této funkce Ing. Josefa Holuba a Ing. Pavla Dufka s účinností k 15. 11. 2022.

 

5. Obecně závazná vyhláška rušící zákaz pití alkoholu na veřejnosti

Rada města souhlasila se schválením OZV, která ruší OZV č. 1/2017 a OZV č. 2/2018. Tyto OZV zakazovaly požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Tento krok rada učinila na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ze dne 27. 7. 2021, ve kterém soud přehodnotil svůj dosavadní právní názor. V něm je uvedeno, že výjimky stejně jako samotný zákaz užívání alkoholických nápojů je nutné formulovat jako přímo použitelné obecné pravidlo chování a tyto výjimky naopak nelze formulovat tak, že jsou stanoveny na základě zákonem neupraveného veřejnoprávního povolení udělovaného obcí ad hoc pro jednotlivé případy tak, jak to právě č. 4 odst. 2 OVZ umožňuje. Rada proto souhlasí se zrušením výše uvedených vyhlášek, na nové úpravě OZV již pracuje právní oddělení, vymezení a konkretizaci prostor řeší i s městskými obvody.

OZV může být zrušena pouze vydáním nové OZV. OZV bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

 

8. Veřejná zakázka Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa – výběr dodavatele

Rada na základě doporučení hodnotící komise přidělila veřejnou zakázku s názvem Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa účastníku řízení, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. MI Roads s nabídkovou cenou ve výši 14 053 163 Kč bez DPH a s termínem plnění do deseti týdnů od předání staveniště. V případě, že dodavatel odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, zakázka bude přidělena uchazeči, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí. Uchazečů bylo devět.

Předmětem této veřejné zakázky je realizace 1. etapy rekonstrukce komunikace Mezní. Jde o páteřní komunikaci sídlištního celku Severní Terasa s provozem trolejbusů a autobusů veřejné linkové dopravy. V rámci této zakázky bude realizována rekonstrukce komunikace v úseku Větrná – Maková včetně rekonstrukce vozovky, odvodňovacích prvků, veřejného osvětlení, přilehlých chodníků a výměny svodidel. Rekonstrukce se v řešeném úseku týká i zastávek veřejné linkové dopravy „Mírová“. Ve směru staničení vpravo je navržen zastávkový záliv, vlevo ve směru staničení je navržena zátková zastávka. Práce budou prováděny za provozu po polovinách vozovky s využitím mobilní světelné signalizace.

 

10. Poskytnutí dotací v oblasti seniorů

Radní schválili poskytnutí dotace ve výši 5 730 Kč z Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 Michaele Aigermanové na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí Vnímej své tělo – aktivace svalů pánevního dna.

 

15. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – dodatky

V rámci Dopravy Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje schválila s účinností od 1. 1. 2023 navýšení cen jízdného. Cena jednotlivé jízdenky DÚK bude navýšena o 24 %, k navýšení dojde i u 7denních jízdenek o 16 %, 10 % u 30denních jízdenek a 8 % u 90denních jízdenek.

V návaznosti na zvýšení cen jízdného v rámci DÚK a z důvodu rostoucích cen energií a paliv dojde i k navýšení ceny jízdného v rámci MHD. Rada kraje navýšila ceny jednotlivých jízdenek o 24 %, díky rozhodnutí představenstva dopravního podniku a souhlasu rady města dojde ale v ústecké MHD k nižšímu nárůstu, a to o 20 %. Jednotlivé obyčejné jízdné tak bude stát 24 Kč. Nadále bude zachována 10% sleva z ceny jízdného při platbě bezkontaktní bankovní platební kartou ve vozidlech MHD v režimu Check in/Check out nebo při samoobslužném bezhotovostním nákupu jízdenky na terminálu u řidiče vozidla MHD. Sleva ve výši 10 % bude poskytována i na nákup jízdenek v Mobilní aplikaci DPmÚL a DoKapsy od ČSOB.

U časových jízdenek obyčejných dojde k navýšení ceny tak, aby její zvýšení nepřesáhlo 3 Kč na den. U nejčastěji prodávané časové 30denní jízdenky zvýšení jízdného představuje hodnotu 1,83 Kč na den. Nejnižší nárůst cen u časového jízdného bude pro osoby přepravující dítě do tří let, kde dojde ke sjednocení ceny se zvýhodněnou jízdenkou.

Výše zlevněného jízdného je maximálně ve výši 50 % obyčejného jízdného.

Úprava cen jízdného v MHD platí od 1. 1. 2023. Kompletní tarif naleznete v tabulce.

Radní současně schválili uzavření dodatků smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze a veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou, dodatky řeší princip vyrovnání tržeb mezi Ústeckým krajem a městem.

 

16. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) – dodatek

Rada schválila uzavření dodatku č. 16. smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha), jehož předmětem je změna tarifu od 1. ledna 2023. Jednosměrná jízdenka bude stát 40 Kč, obousměrná 60 Kč. Rodinné obousměrné jízdné (2 dospělí + děti) 180 korun. Cena za zavazadlo či psa bude 35 korun (jednosměrná) a 45 korun (obousměrná). Příplatek za jízdní kolo bude 50 korun za jednu jízdu.

 

21. Souhlas s investičním záměrem HC Slovan Ústí nad Labem

Rada města udělila souhlas s investičním záměrem HC Slovan Ústí nad Labem. Ten spočívá v modernizaci a technickém zhodnocení stávajícího stavu zimního stadionu. Slovan podal v rámci dotační výzvy Národní sportovní agentury „NSA22 – Regiony SK/TJ 2022 – specifická výzva“ žádost o dotaci na výše uvedenou činnost. Předmětem je rolba na úpravu ledu, vstupní dveře uvnitř haly na tribuny, ochranná skla a mantinely, podlahy v chodbách a šatnách. Náklady činí 7 598 500 Kč, výše dotace je maximálně 70 % nákladů. Rada konstatovala, že zbylé finance pokryje z rozpočtu města.

 

22. Souhlas s připojením na parovodní rozvod TE

Radní schválili udělení souhlasu pro subjekt ČEZ Teplárenská s využitím parokondenzátního rozvodu tepla vybudovaného v rámci rekonstrukce Městského stadionu Ústí nad Labem, který je ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, pro potřeby třetího subjektu, jímž je Retros.

 

25. Vánoční osvětlení 2022 – zajištění elektrické energie

Radní schválili smlouvu uzavřenou formou objednávky na zajištění elektrické energie na vánoční dekory. Smlouva byla uzavřena s firmou DECOLED, její výše činí 40 000 Kč včetně DPH. Výzdoba bude v provozu od 27. listopadu do 6. ledna. Součástí smlouvy je i montáž, demontáž a servis případných oprav. Rozsah osvětlení je následující:

 • budova Magistrátu města Ústí nad Labem (průčelí, dva vstupní sloupy),
 • veřejné osvětlení na Lidickém náměstí vč. zapojovacích zásuvek,
 • vzrostlé listnaté stromy, keře a decentní osvětlení kašny na Lidickém náměstí,
 • vánoční strom na Mírovém náměstí a Lidickém náměstí,
 • budova Severočeského divadla v Ústí nad Labem,
 • budova Muzea města Ústí nad Labem,
 • průchod u budovy Grandu.

 

30. Čelakovského – smíšený dům – žádost o změnu investiční dotace

Rada vzala na vědomí žádost o změnu Investičního záměru k projektu Čelakovského – smíšený dům a doporučila zastupitelstvu města schválit aktualizaci tohoto záměru. Změny v investičním plánu jsou následující:

 • kapitola Popis provozu pořízených nemovitých věcí a jeho finanční zabezpečení – detailněji se popisuje správa celé budovy, kterou budou mít ve správě Městské služby,
 • podkapitola Provoz sociálních bytů – mění se podmínka trvalého bydliště, blíže se specifikuje postup schvalování přijatých žádostí o byt, činnosti sociálního pracovníka a možnosti prodlužování nájemného,
 • podkapitola Popis provozu dostupných bytů – mění se základní podmínky pro přidělení dostupného bytu.

Plánované změny byly zkonzultovány se Státním fondem podpory investic. Předpokládané zahájení provozu domu je v červnu 2023. Změněný plán naleznete zde. (změny jsou vyznačeny červeně)

 

31. Výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ SNP 6 

Rada vyhlásila konkursní řízení na obsazení pozice ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 12. prosince, nový ředitel by měl nastoupit do funkce od 1. dubna 2023.

 

32. Dozorčí rada Činoherního studia

Rada odvolává s účinností k 30. 11. 2022 členy dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem Mgr. Miloše Formáčka a Ing. Jaroslavu Šamsovou. Dále jmenuje do této funkce PhDr. Ing. Petra Nedvědického s účinností od 1. 12. 2022.

 

34. Poskytnutí peněžitého daru

Radní schválili poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč subjektu ZO ČD Depo kolejových vozidel na kulturně tematické a družební setkání seniorů z Drážďan.

 

36. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Rada města Ústí nad Labem souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tento návrh předloží zastupitelům k finálnímu souhlasu.

Nově navržená OZV v případě schválení znovu zavádí místní poplatek za komunální odpad, a to ve formě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Na základě nové platné odpadové legislativy z roku 2020 je pro město dále neudržitelné zachovávat bezplatné odpadové hospodářství pro občany města.  V nové legislativě se mění výše podílu do příjmu obce, která má na svém území skládku, a trend zvyšování poplatků za ukládání odpadů v jednotlivých letech až k úplnému odklonu od skládkování odpadů. Z těchto důvodů bude zastupitelům města předložen návrh vyhlášky o místním poplatku, která zavádí poplatek na osobu ve výši 720 Kč/osobu/rok. Částka je úměrná ve srovnání s okolními obcemi a krajskými městy. Je dělitelná dvanácti, kdy každý nově příchozí bude platit pouze za každý kalendářní měsíc, kdy v městě Ústí nad Labem bude mít trvalé bydliště, částka tedy odpovídá 60Kč/osobu/měsíc, kdy poplatek odpovídá cca 2 Kč na den.

Nová OZV osvobozuje od poplatku děti do 18 let věku včetně, aby se nevytvářely případné dětské dluhy a mladistvým se nezatěžoval vstup do života. Od poplatku budou osvobozeny osoby žijící v pobytových zařízeních se sociální službou (domovy pro seniory apod.). Další skupinou osvobozených jsou osoby, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení v obci, ale které trvale pobývají mimo území České republiky po dobu delší než jeden kalendářní rok.

Skupinou osvobozených od poplatku jsou také osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci (zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a které mají ve vlastnictví stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území obce, jsou-li vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci současně poplatníkem z důvodu přihlášení v obci. Zároveň nová OZV stanovuje úlevu od poplatku osobě, která v daném kalendářním roce dovršila 65 let věku a více, a to ve výši 50 % celkové výše sazby, tedy ve výši 360 Kč.

Splatnost poplatku je pro kalendářní rok 2023 stanovena ve dvou shodných splátkách, a to první splátka nejpozději do 30. 6. 2023 a druhá splátka do 31. 10. 2023. Splatnost poplatku pro kalendářní rok 2024 a roky následující je stanovena taktéž ve dvou shodných plátkách, ale v termínu nejpozději do 30. 4. a do 31. 10. daného kalendářního roku.

Do rozpočtu pro rok 2023 jsou do zdrojové části zahrnuty očekávané příjmy ve výši 32 000 000 Kč.