TISKOVÁ ZPRÁVA

1.2.2023

 

Rady města Ústí nad Labem 30. 1. 2023

 

1. Zřízení pracovní skupiny – Severočeské divadlo

Rada města zřídila pracovní skupinu, která se bude zabývat problematikou dalšího fungovaní Severočeského divadla. Jmenovala zároveň její členy: Petra Nedvědického, Věru Nechybovou a Yvetu Tomkovou.

 

3. Oprava plochy před magistrátem – vyhlášení veřejné zakázky

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem Ústí nad Labem – Lidické náměstí – Oprava plochy před Magistrátem města Ústí n. L. schválila rada města. Předpokládaná hodnota plnění je 9 000 000 Kč bez DPH. Současně schválila i zadávací dokumentaci k této zakázce.

V rámci zakázky bude realizována výměna stávajícího povrchu z kamenných žulových desek za novou kamennou dlažbu. Z větší části je navrženo předláždění této plochy řezanými žulovými kostkami 10/10/8 cm v kombinaci černý syenit, Rožanská šedá žula a žula New Barmoral. Kostky budou kladeny do cementového lože na podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem a štěrkodrtě. Tloušťka konstrukce je 41 cm. Ze tří stran budovy bude vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z žulových desek 60/40 cm s frézovanými drážkami. Současný odvodňovací žlab bude vyčištěn a doplněn o dva nové žlábky a uliční vpust.

Stavba bude realizována po částech, aby byl vždy zachován přístup k budově magistrátu a příjezd pro zásobování. Doba plnění je od předání staveniště do 31. 8. 2023.

 

4. Služby odpadového hospodářství – vyhlášení veřejné zakázky

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky s názvem Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění 426 942 592 Kč bez DPH. Současně schválili i zadávací dokumentaci k této zakázce. Zároveň pověřila advokátní kancelář ROWAN LEGAL ke všem administrativním úkonům souvisejících s touto zakázkou.

Předmětem zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. U směsného odpadu jde o sběr, svoz a odstranění odpadu, včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely. Dále poskytování mimořádných služeb souvisejících s odstraňováním netříděného odpadu a nečistot zejména v souvislosti s přírodními katastrofami, nepříznivými klimatickými jevy a haváriemi. U tříděného odpadu jde o sběr, svoz a zajištění využití odpadu. Také o svážení odpadu ze zeleně, objemného a nebezpečného odpadu či provoz sběrných dvorů včetně zajištění jejich využití. Doba plnění je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2031.

 

6. Odlov černé zvěře v Ústí nad Labem – smlouvy s mysliveckými spolky

Rada schválila uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře na území města Ústí nad Labem pro rok 2023 s Mysliveckým spolkem Diana Ústí nad Labem, s Mysliveckým spolkem Jedlová hora, s Mysliveckým spolkem Chabařovické jezero a Mysliveckým spolkem Chvalov-Přemyslovka. S ohledem na povahu služby, kdy nelze přesně kvantifikovat její konečné parametry, tedy konečné počty odlovených zvířat, je pro zajištění služby stanoven minimální počet odlovených zvířat. Minimální počet je stanoven na základě dosavadních odlovů, přitom je spolek od spolku různý (Diana – 35 ks, Jedlová hora – 65 ks, Chabařovické jezero – 30 ks, Chvalov – 20 ks). Dosažení minimálního počtu odlovených divočáků je podmínkou pro proplacení provedení služby. Kalkulována je částka 500 Kč za jeden kus každého odloveného divočáka.

 

8. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2023

Radní schválili poskytnutí následujících dotací:

 • Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje – na částečnou úhradu nákladů projektu Podpora služby OSP Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. v roce 2023 – 25 620 Kč,
 • Spirála, Ústecký kraj – na částečnou úhradu nákladů projektu Zdravá rodina, Internetová poradna – 24 770 Kč,
 • Kleja – na částečnou úhradu nákladů projektu Předškolní centrum Klíček – 47 130 Kč,
 • YMCA v Ústí nad Labem – na částečnou úhradu nákladů projektu Mateřské centrum YMCA – 20 000 Kč.

Rada dále souhlasila s poskytnutím dalších 54 dotací, jejichž schválení však náleží zastupitelstvu města.

 

9. Komunitní plán péče 2023–2026

Rada schválila 7. Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2023–2026. Plán navazuje na předešlé komunitní plány, shrnuje odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb a zástupců místní samosprávy, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data z Regionálního informačního systému sociálních služeb města Ústí nad Labem. Zpracovatelem 7. KPP je pan Michal Polesný z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, který řídí manažerský tým koordinačních skupin. Komunitní plán péče bude zveřejněn na webových stránkách města v sekci odboru sociálních služeb.

 

11. Strategie prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2023–2027

Strategii prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2023–2027 schválila rada města. Strategie je podmínkou pro získání účelové dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni. Strategie prevence kriminality města Ústí na Labem je dostupná na webových stránkách městské policie.

 

12. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2023

Rada města schválila projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2023 a zároveň podání žádostí o dotace na tyto projekty v celkové výši 1 890 000 Kč. Konkrétně jde o:

 • Ústí nad Labem – Kamery – 2023,
 • Ústí nad Labem – APK – 2023,
 • Ústí nad Labem – MP dětem – 2023,
 • Ústí nad Labem – Sportem proti kriminalitě – 2023.

Povinná spoluúčast města činí 379 980 Kč, celkové náklady jsou 2 269 980 Kč.

 

18. Změny v orgánech Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Rada schválila zásady odměňování členů dopravního podniku od 1. 2. 2023 v návaznosti na průměrnou roční mzdu. Prodloužili mandát členovi představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Ing. Jiřímu Valentovi, dále prodloužili mandát člence dozorčí rady JUDr. Karolině Žákovské. Odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti byl Pavel Vodseďálek ke dni 5. 2. 2023, na jeho místo radní zvolili Martina Konečného.

 

20. Rozpočtová opatření ODM – investiční část výdajového rozpočtu

Rada města schválila rozpočtové opatření ODM ve výši 4 949 320 Kč, jde o zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, které budou využity na Projektové práce na akce ODM.

Zapojení dalších volných prostředků ve výši 1 367 450 Kč schválila radní na následující akce:

 • Sociální péče – SSZ – PD – 458 520 Kč,
 • Mosty se stavebním stavem VII – PD – 58 930 Kč,
 • Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly – PD – 500 000 Kč,
 • Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova – PD – 350 000 Kč.

Rada dále schválila převod zasmluvněných ale nečerpaných prostředků z roku 2022 do rozpočtu 2023 v celkové výši 4 153 640 Kč. Jde o finance na tyto akce:

 • Prodloužení chodníku Svádov – 300 000 Kč,
 • Školní, Návětrná, Vojnovičova – rekonstrukce komunikací – 665 830 Kč,
 • Rekonstrukce ulice Novoveská – 3 170 800 Kč,
 • Hromadný parking Přístavní – 17 010 Kč.

Stejným případem je i opatření ve výši 4 100 000 Kč na akci Veřejné osvětlení – rozšíření, 2 143 160 na akci Chodník Hostovice a 4 608 000 Kč na akci Jízda na červenou – výměna kamerových systémů.

Rada také souhlasila s opatřením ve výši 10 550 000 Kč na akci Rekonstrukce komunikace Mezní, schválení tohoto opatření bude předloženo zastupitelům města.

 

26. Dopravní podnik města Ústí nad Labem – dodatky smluv

Radní schválili uzavření čtyř dodatků ke smlouvám s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Konkrétně:

 • uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem spočívajícího ve sjednání maximální výše objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro rok 2023, a to částky 204 815 265 Kč,
 • uzavření dodatku č. 15 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí spočívajícího ve sjednání maximální výše objednatelem hrazené kompenzace za MHD pro rok 2023, a to částky 162 786 735 Kč,
 • uzavření č. 17 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) spočívajícího ve sjednání maximální výše objednatelem hrazené kompenzace pro rok 2023, a to částky 2 975 058 Kč,
 • uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o komplexním zajištění agendy nucených odtahů spočívajícího v úpravě nároku na odměnu z nuceného odtahu a ve finanční spoluúčasti na pořízení nových odtahových vozidel.

 

27. Uplatnění průměrné míry inflace za rok 2022

Rada města schválila úpravu nájemného za užívání pozemků, nebytových prostor a movitého majetku pro rok 2023 v závislosti na průměrné roční míře inflace za rok 2022 ve výši 15,1 % u smluvních vztahů, které tuto úpravu umožňují. Hrubým odhadem bude tímto krokem dotčeno současné nájemné ve výši 8 463 000 Kč z celkového nájemného za rok 2022 ve výši 14 065 000 Kč. Uplatněním inflace dojde k navýšení VHČ o cca 1 270 000 Kč. Tento krok se týká i smluv, které uzavírají jménem města Městské služby Ústí nad Labem (CORSO, Zanádraží, Větruše či Hoření).

 

30. Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Radní souhlasili s poskytnutím dotací na Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem, jejich schválení však náleží zastupitelstvu města. Jde o tyto subjekty a akce:

 • Aeroklub Ústí nad Labem – Ústecké nebe plné letadel 2023 – 205 000 Kč,
 • BLADES Ústí nad Labem – Den s americkým fotbalem na městském stadionu 2023 – 84 000 Kč,
 • Česká asociace amerického fotbalu – Česká asociace amerického fotbalu – 167 000 Kč,
 • Česká basketbalová federace – MČR starších žáků U15 Ústí nad Labem – 65 000 Kč,
 • Český florbal – Euro Floorball Tour 2023 – 205 000 Kč,
 • General Dance Company – 53. Mezinárodní taneční festival 2023 – 222 000 Kč,
 • Městský plavecký klub Ústí nad Labem – Velká cena Ústí nad Labem v plavání – 130 000 Kč,
 • Mgr. Michal Neustupa – Milada Run 2023 – 139 000 Kč,
 • Rychlostní kanoistika Ústí nad Labem – Závod dračích lodí – Den Labe – 84 000 Kč,
 • SK KAMURA RYU SHOTOKAN – XXXIV. CZECH OPEN 2023 – 34. ročník mezinárodní soutěže v olympijském karate – 102 000 Kč,
 • Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem – 53. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu – 195 000 Kč,
 • VMLY&R – RunTour Ústí nad Labem 2023 – 102 000 Kč.

Celkem bylo v této dotační kategorii podáno 16 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3 610 700 Kč. Pro rok 2023 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 1 700 000 Kč.  

 

33. Změna v dozorčí radě zoologické zahrady

Radní s účinností k 31. 1. 2023 odvolali Petra Křivana z funkce člena dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem a nově jmenovali do této funkce od 1. 2. 2023 Marii Jakubcovou.

 

36. Jmenování ředitele ZŠ a MŠ SNP

Rada jmenovala na vedoucí místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem SNP Mgr. Zdeňka Lutovského, a to s účinností od 1. 3. 2023. Konkursního řízení se zúčastnili tři uchazeči.

 

37. Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti školství

Rada schválila rozpočtová opatření OMOSRI. Konkrétně jde o poskytnutí návratné finanční výpomoci v celkové výši 2 171 480 Kč, a to za účelem dočasného krytí neinvestičních potřeb v roce 2023 souvisejících s aktivitami realizovanými v rámci dotační výzvy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. A to:

 • ZŠ Školní náměstí – 1 000 000 Kč,
 • ZŠ Karla IV – 607 520 Kč,
 • ZŠ a MŠ Nová – 460 820 Kč,
 • ZŠ Hluboká – 103 140 Kč.

Další opatření je ve výši 3 030 000 Kč a slouží na podporu pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách. Peníze obdrží:

 • ZŠ Školní náměstí – 724 000 Kč,
 • ZŠ Hlavní – 1 206 000 Kč,
 • ZŠ a ZUŠ Husova – 1 100 000 Kč.

 

38. Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města

Rada schválila aktualizaci zadávací dokumentace k veřejné zakázce Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem.
Dne 10. 10. 2022 rada města schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 370 000 tis. Kč vč. DPH formou jednacího řízení s uveřejněním. Společně s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky byla jmenována obálková a hodnotící komise, a také zadávací dokumentace, která je nyní kompletní.
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentaci na vymezených objektech zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude spolufinancována s využitím dotace z Národního programu Životní prostředí. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektech zrealizuje. Navržená energeticky úsporná opatření zahrnou dle předpokladů zadavatele oblast vytápění, osvětlení, spotřebu teplé případně i studené vody apod. Dodavatel nese příslušné riziko neúspěchu při dosažení úspor realizací jím navržených a realizovaných opatření. Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem zákona o hospodaření energií spočívajících:

 • v realizaci předběžných činností,
 • na nich navazující realizaci základních energeticky úsporných opatření,
 • poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření,
 • poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor.

To vše za účelem dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v objektech zadavatele.

 

41. Námitky města Ústí nad Labem proti 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – koridor VRT

Rada města schválila námitky proti návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 5. aktualizace ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území. Za město Ústí nad Labem je jich připraveno celkem 10 a všechny vzešly z veřejného projednání i návrhu 5. aktualizace ZÚR ÚK, která vymezuje koridor VRT ve třech variantách trasování ŽD1-A, ŽD1-B a ŽD1-C. V první řadě se námitky města Ústí nad Labem týkají skutečnosti, že zpracovatel ZÚR ve svých hodnoceních vlivu vymezení koridoru pro VRT, opomenul vzít v úvahu průchod koridoru velmi urbanizovaným územím centrem města Ústí nad Labem a městských částí Střekov a Předlice. Současně v hodnoceném úseku nepočítal s kombinovanou nákladní a osobní dopravou, ale pouze s osobní. Tím velmi zkreslil výsledek hodnocení vlivu na životní prostředí. Zhotovitel také neuvedl rozdíly hodnocení vlivu ve variantě s tunelovým řešením vedení trati přes město Ústí nad Labem a variantě nadzemní. V prostoru Předlic je v navrhovaných ZÚR ÚK koridor VRT navržen tak, že významně zasahuje do pozemků vlastněných společností Centropol, na kterých vlastník připravuje výstavbu průmyslové zóny pro moderní a ekologicky šetrnou výrobu. Město Ústí nad Labem má se společností Centropol uzavřené memorandum o spolupráci, kterým se zavázalo výstavbu podporovat. Navržený koridor by svým umístěním výrazně snížil a omezil kapacitu i možnosti chystané zóny. V neposlední řadě je takto vymezená plocha koridoru VRT v přímém rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a současně je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování vymezených Stavebním zákonem.

 

44. Zřízení školské komise

Rada města po projednání zřizuje školskou komisi a jmenuje členy školské komise takto:

1) Mgr. Marii Čápovou, předsedkyní,

2) Ing. Miroslava Vacka, členem,

3) Mgr. Jiřího Kroise, členem,

4) Gabrielu Hubáčkovou, členkou,

5) Mgr. Michala Ševcovice, členem,

6) Mgr. Bc. Petru Holasovou, členkou.