11. RM Usnesení 225/08 - 247/08 (7.5.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

11.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 7. května 2008
Usnesení  225/08 – 247/08

 


 

225/08
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení RM

226/08
Rozpočtové opatření odboru MOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. dle § 28, odstavce 4, písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, odvod 
          z investičního fondu Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové organizace
          ve výši 177 tis. Kč na příjmový účet Magistrátu města Ústí nad Labem č.
          19-1125-411/0100, VS 2008010501
       2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru MOS v celkové výši 177 tis.
           Kč takto:
           a) zapojení příjmů získaných dle bodu A) 1. tohoto usnesení ve výši 177 tis. Kč do
               příjmové části rozpočtu odboru MOS
           b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru  MOS o  částku  177 tis. Kč  
               na zajištění investiční akce „Pořízení rezervačního systému vstupenek Colosseum
               3000  NG“ v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvkové 
               organizaci

227/08
Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací Kulturního střediska města Ústí nad Labem, Činoherního studia Ústí nad Labem a Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem – zapojení účelové dotace od Ústeckého kraje

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
  1. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 350 tis. Kč takto :
           a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši 350 tis.
               Kč na zabezpečení kulturních akcí v roce 2008  
           b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Kulturnímu středisku města Ústí
               nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 350 tis. Kč na realizaci
                následujících projektů :
                - 42. ročník Mezinárodního festivalu country & western a trampské písně    
                  „Trampská PORTA 2008“ ve výši 100 tis. Kč
                - 41. Střekovská kamera  ve výši 50 tis. Kč
                - XII. ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad Labem ve výši
                  150 tis. Kč
               - 39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2008 Ústí nad Labem ve výši
                  50 tis. Kč
        2. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši  5 200 tis. Kč takto :
            a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
                5 200 tis. Kč k realizaci projektu „Program aktivit Severočeského divadla
                opery a baletu Ústí nad Labem“ pro Severočeské divadlo opery a baletu Ústí
                nad Labem, příspěvkovou organizaci  
            b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému divadlu opery
                a baletu Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši  5 200 tis. Kč na 
                realizaci projektu „Program aktivit Severočeského divadla opery a baletu Ústí   
                nad Labem“.
        3. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši   1 000 tis. Kč takto :
            a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
                1 000 tis. Kč k realizaci projektu „Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost v rámci
                regionu Ústeckého kraje a České republiky“ pro Činoherní studio Ústí Labem,
                příspěvkovou organizaci  
           b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Činohernímu studiu Ústí nad
               Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 000 tis. Kč k realizaci projektu 
               „Zájezdová a kulturně vzdělávací činnost v rámci regionu Ústeckého kraje a České 
               republiky“

228/08
Rozpočtové opatření odboru MOS a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS a příspěvkové   
          organizace Zoologická zahrada Ústí nad Labem ve výši 1 538 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 1 538 tis. Kč 
              z investiční akce „ZOO dokončení rekonstrukce výběhu velkých šelem“
          b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad 
              Labem ve výši 1 538 tis. Kč na zajištění realizace investiční akce „ZOO dokončení  
              rekonstrukce výběhu velkých šelem“

229/08
Rozpočtové opatření odboru MOS, finančního odboru a příspěvkových organizací Zoologická zahrada Ústí nad Labem a Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Rada města po projednání
 
A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 604,96 tis. Kč takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 204,96 tis. Kč
          b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS (provozní výdaje) o 
              částku 400 tis. Kč z položky oprav a údržby
          c) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí
              nad Labem ve výši 380 tis. Kč na zajištění propagace  hlavní činnosti organizace
              formou reklamy
          d) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní středisko města
              Ústí nad Labem ve výši 224,96 tis. Kč na zajištění propagace hlavní činnosti
              organizace formou reklamy

230/08
Rozpočtové opatření odboru MOS a Městských služeb, p.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS a příspěvkové   
          organizace Městské služby Ústí nad Labem ve výši 1 992,12 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 1 992,12 tis. Kč 
              z investiční akce „Hřbitov Střekov – rekonstrukce cest“
          b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad 
              Labem ve výši  1 992,12 tis. Kč na zajištění  realizace investiční akce „Hřbitov 
              Střekov – rekonstrukce cest“

231/08
Jmenování ředitelky Domova pro seniory Velké Březno, p.o.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. doporučení výběrové komise na obsazení funkce ředitelky Domova pro seniory Velké 
          Březno, příspěvkové organizace, ze dne 28.4.2008
B)  r u š í   ke dni 31.5.2008
      1. pověření Lenky Stehlíkové výkonem funkce řízení Domova pro seniory Velké  Březno,
          příspěvkové organizace
C)  j m e n u je   s účinností od 1.6.2008
      1. Pavlínu Kučerovou
          do funkce ředitelky Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace

232/08
Prodej akcií HC SLOVAN ÚSTÍ, a.s.

Rada města po projednání

A)  o p r a v u j e
      1. své unesení č.58/08, ze dne 30.1.2008 v bodě A) 1. takto
          a)  číslice „51 %“ se nahrazuje textem  „maximálně 61,5 %“
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města, aby opravilo své usnesení č.187/08, v bodě A)1, ve smyslu  bodu    
          A) 1. tohoto usnesení
C)  s o u h l a s í                   
      1. s převodem  273 ks akcií akciové společnosti HC SLOVAN  ÚSTÍ, o nominální  
          hodnotě   10 tis. Kč/ks, formou prodeje společnosti Svarog, spol. s r.o., se sídlem 
          Poznaňská  č.p.435, Praha 8 Bohnice, IČ 61248452,  za celkovou dohodnutou cenu 
          2,73 mil.Kč, za dodržení podmínky zachování alespoň 10 % na hlasovacích právech 
          společnosti  v držení Statutárního města Ústí nad Labem
      2. v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno g) Zákona č. 128/2000 Sb, v platném znění
          (O obcích),  s   o d v o l á n í m   zástupců města z ostatních orgánů společnosti HC  
          SLOVAN  ÚSTÍ, akciové společnosti takto:       
          a) představenstvo          
              1. Ing. arch. Zdeněk Šťastný, nar. 6.2.1960
              2. Mgr. Milan Landa, nar. 20.2.1964
          b) dozorčí rada
              1. JUDr.Jan Michalec, nar. 18.6.1942
              2. MUDr. Tomáš Nedvěd, nar.21.3. 1973
      3. v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno g) Zákona č. 128/2000 Sb, v platném znění
          (O obcích), se   j m e n o v á n í m  zástupců města v ostatních orgánech společnosti
          HC SLOVAN  ÚSTÍ, akciové společnosti takto:
          a) představenstvo, v souladu s § 194, odstavec 1) Zákona č.513/1991 Sb., v platném
              znění (Obchodní zákoník)
              1. Mgr. Milan Landa, nar. 20.2.1964
         b) dozorčí rada
              1. Mgr. Jan Kubata, nar. 2.5.1967
D)  b e r e   n a  v ě d o m í
      1. odstoupení Ing. Pavla Tošovského z funkce předsedy představenstva HC SLOVAN 
          ÚSTÍ  , akciové společnosti
E)  u k l á d á
1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
    a) předložit návrh ve smyslu bodů A) až D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 12. 5. 2008

F)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      a) projednáním materiálu, vztahujícího se k bodům A) až E) tohoto usnesení byla
          částečně splněna doložka podle § 41, odstavce 1) zákona č. 128/2000 Sb., v platném
          znění (O obcích)

233/08
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem 

Rada města po projednání
v  souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/00 Sb. o obcích

A)   v y h l a š u j e
            1. výběrové řízení na funkci výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad
                Labem a.s.
B)  j m e n u j e
     1. komisi pro výběrové řízení na funkci výkonného ředitele Dopravního podniku města 
         Ústí  nad Labem a.s., ve složení:
              Předseda: Mgr. Jan Kubata, primátor města
                         Členové:  Jan Řeřicha, náměstek primátora
                         Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora
               Ing. Pavel Havránek, člen představenstva Dopravního podniku města Ústí nad
                              Labem a.s.
               Petr Ryšavý, člen představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem
                              a.s.
               Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS MmÚ
               Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy MmÚ
C)  u k l á d á
      1.  Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
               a) organizačně zabezpečit vyhlášení výběrového řízení nejpozději do 30.5.2008

234/08
Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení  entra česko-německých  studií  „Collegium  Bohemicum“ – podání žádosti o dotaci

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a  v ě d o m í
       1. stav přípravy projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení 
            centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“
        2. podmínky poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu (ROP), 2. výzva
B)  s o u h l a s í
      1. s předfinancováním projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem
          zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ ve výši celkových 
          předpokládaných nákladů projektu, tj. 365 016 876,- Kč včetně DPH, přičemž
          spolufinancování města činí minimálně 27 376 265,70 Kč
      2.s uzavřením dohody o partnerství mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 
         Collegiem Bohemicem za účelem realizace projektu
C)  s c h v a l u j e
       1. podání žádosti o poskytnutí dotace dle bodu B) tohoto usnesení
D)  j m e n u j e
      1. řídicí skupinu na projekt dle bodu A)1. tohoto usnesení ve složení:
          a) Mgr. Jan Kubata, primátor města (náhradník: Jan Řeřicha, náměstek primátora)
          b) Ing. František Podrápský, vedoucí OSR
          c) PaeDr. Gustav Krov, ředitel Muzea města Ústí n/L
          d) Ivo Zíka, vedoucí OI
          e) Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS
          f) Mgr. Lenka Kindlová, referentka OSR
E)  u k l á d á
     1. Ing. Františku Podrápskému, vedoucímu odboru strategického rozvoje
        a) zajistit administrativní kroky vedoucí k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu C)

T: 20.6.2008

235/08
Rozdělení finančních prostředků v oblasti školství

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. poskytnutí finančních prostředků na podporu školních aktivit v celkové výši   
           400  tis. Kč z prostředků ostatních neinvestičních výdajů určených pro oblast 
           školství takto:
            a) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p.o. 25 000,- Kč
                 - volnočasové aktivity žáků
            b) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p.o.  30 000,- Kč
                 - projekt Hrou k rozvoji integrovaných dětí
            c) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o. 30 000,- Kč
                 - projekt Motýl
            d) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p.o.  15 400,- Kč
                - projekt Čarování na zahradě
            e) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o. 30 000,- Kč
                 - projekt Družina – pohybové aktivity v přírodě
             f) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p.o.  29 250,- Kč
                 - projekt Kdo si hraje nezlobí III
            g) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p.o.  25 000,- Kč
                 - projekt Cvičím rád – speciální třída Sluníčko
            h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p.o.  30 000,- Kč
                - projekt Šikovné ručičky
             i) Základní škola Ústí nad Labem, Školní nám. 100/5, p.o. 12 500,- Kč
                - projekt Happening k Mezinárodnímu dni Romů
             j) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. 30 000,- Kč
                 - projekt Zapomenutá řemesla
            k) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p.o. 24 390,- Kč
                - projekt Tatínku, maminko, pojď si se mnou hrát
            l) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p.o. 20 000,- Kč
               - projekt Olympiáda předškolních dětí
           m) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p.o. 30 000,- Kč
                - projekt Výukový altán pro skupinové práce
            n) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p.o. 25 000,- Kč
               - volnočasové aktivity žáků (kroužky)
           o) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p.o. 16 000,- Kč
               - projekt Den zdraví a bezpečnosti
           p) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p.o. 27 460,- Kč
               - projekt Hrajeme si celý rok na školní zahradě

236/08
Zřízení přípravných tříd ZŠ od školního roku 2008/2009

Rada města po projednání

A)  z ř i z u j e
      v souladu s § 47 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. v pl. znění 
      1. od školního roku 2008/2009 na  dobu neurčitou přípravné třídy na těchto základních
          školách
          a) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193,p.o. - 1 třída
          b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p.o. - 2 třídy
          c) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p.o. - 2 třídy
          d) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. - 1 třída
          e) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o. - 1 třída
          f) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o - 1 třída
          g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 p.o. - 1 třída
          h) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/5, p.o. - 1 třída
          i) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o. - 1 třída
          j) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o. - 1 třída

237/0/8
Změna ve složení povodňové komise Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á
      1. Ing. Milana Zemaníka z funkce člena Povodňové komise
B)  j m e n u j e
      1. Ing. Leoše Nergla, členem Povodňové komise města Ústí nad Labem

238/08
Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s nabytím nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem formou odkoupení do majetku
         Statutárního města Ústí nad Labem:
          a) objekt č.p. 69 na pozemcích p.č. 2682/1 a p.č. 2682/3
          b) objekt bez č.p.  na pozemku p.č. 2683/3
          c) objekt bez č.p. na pozemku p.č. 2683/4
          d) pozemek p.č. 2682/1 o výměře 1054 m2
          e) pozemek p.č. 2683/3 o výměře     27 m2
          f) pozemek p.č. 2683/4 o výměře    118 m2
          g) pozemek p.č. 2679/2 o výměře   161 m2
          h) pozemek p.č. 2682/2 o výměře   303 m2

239/08
Pronájem pozemku p.č. 1/2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem části pozemku p.č. 1/2, jež bude přesně dána geometrickým plánem, v k.ú.
          Ústí nad Labem společnosti Energetické a dopravní stavby, a.s. IČ 47676370 za
          následujících podmínek: 
          a) pronájem na dobu určitou 30 let, a to od 1.5.2008 do 30.4.2038
          b) nájemné ve výši  50,- Kč/m2/rok
          c) závazek investora k úhradě případných škod, jež by vznikly na podzemních 
              prostorách Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem Ústí nad Labem
          d) závazek investora uzavřít po kolaudaci stavby polyfunkčního domu smlouvu o 
              pronájmu nebytových prostor se Severočeským divadlem opery a baletu Ústí nad 
              Labem, nebo jeho právním nástupcem, a to v rozsahu a za obdobných podmínek, 
              které budou uvedeny ve smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 1/2  v k.ú. Ústí nad 
              Labem

240/08
Pronájem stěn objektu – umístění reklamy k.ú. Ústí n. L.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem stěn objektu č.p. 130 v ul. Tovární, k.ú. Ústí nad Labem za účelem umístění
          reklamy Ing. Ondřeji Doležalovi za nájemné ve výši 13 100,- Kč/měsíc na dobu
          neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc s tím, že výpověď může být dána nejdříve  k
          30.6.2009

241/08
Zveřejnění  záměru pronájmu pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Bukov

Rada města po projednání

A)  n e s c h v a l u j e 
      1. záměr pronájmu pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Bukov

242/08
Pronájem nebytových prostor Větruše

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. e-mail Bc. Tomáše Horáčka ze dne 5.5.2008
B) t r v á
     1. na svém usnesení č. 216/08 ze dne  10.4.2008 ohledně podmínek, za nichž má být
         nájemní smlouva s Bc. Tomášem Horáčkem uzavřena
C)  s t a n o v u j e
      1. termín podepsání  nájemní smlouvy do 16.5.2008 

243/08
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Ryjice – přestupková agenda      

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Ryjice v předloženém znění

244/08
Rozpočtové opatření odboru kontroly MmÚ na rok 2008

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů z položky sankčních poplatků v roce 2008 vytvořených nad
              schválený rozpočet odborem kontroly ve výši 300 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka – městský
               informační systém o částku 300 tis. Kč na zajištění softwaru „VITA“ pro oddělení
               přestupků v dopravě včetně vybavení IT 

245/08
Poskytnutí finančních příspěvků

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku:
          a) ve výši 10 tis. Kč občanskému sdružení „Ústecký Arcus“ (společnost onkologických
              pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel) na částečnou úhradu nákladů
              spojených s konáním benefičního koncertu Ústeckého Arcusu, který se koná
              17.10.2008 v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem
          b) ve výši 50 tis. Kč Studentské unii UJEP na částečnou úhradu nákladů spojených
              s konáním studentského Majálesu, který se koná v Ústí nad Labem na Lidickém 
              náměstí dne 14.5.2008
          c) ve výši 20 tis. Kč občanskému sdružení Agora Central Europe na částečnou úhradu
              nákladů spojených s organizací studentské debatní soutěže „Cestou do Parlamentu
             2008“, která se konala v Ústí nad Labem dne 18.3.2008 v prostorách Národního               
             domu
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím finančního příspěvku:
          a) ve výši 500 tis. Kč společnosti Metropolitan Film, s.r.o. se sídlem v Praze, IČ
              26453771, na úhradu reklamních a propagačních služeb v rámci filmového projektu
              VENI, VIDI,  VICI, který se bude realizovat v Ústí nad Labem v roce 2008 a 2009
          b) ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení „The Boom“ se sídlem v Ústí nad Labem,
              IČ 27017931, na částečnou úhradu nákladů spojených s reprezentací města Ústí nad
              Labem na hudebním festivalu „International Beatleweek“, konaném v Liverpoolu 
              v termínu 23. - 25.8.2008
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
           a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 26.6.2008

246/08
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  b e r e  n a  v ě d o m í
       1. ukončení členství Martina Doudy v BD Bukov ke dni 30. 4. 2008 na vlastní žádost
       2. žádost Lucie Motalové o ukončení nájemní smlouvy č. 2007/66 ze dne 1. 12. 2007
           ke dni 31. 5. 2008
B)  s c h v a l u j e 
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s tímto klientem:
          a) Jiřina Šochmanová, Kralovická 1509/2, Plzeň – město
      2. v návaznosti na své usnesení č. 101/06 pronájem bytu  tomuto zaměstnanci instituce:
          a) MUDr. Zuzana Vencková, Baráčnická 809/3, byt č.  305 (Krajská zdravotní)
      3. prodloužení pronájmu zaměstnancům instituce:
           a) Mgr. Hynek Tippelt  (zaměstnanec UJEP) - Baráčnická 808/1, byt č. 608
               - prodloužení do 30. 9. 2008 
          b) MUDr. Jitka Dvořáková (zaměstnanec Krajské zdravotní) Baráčnická 810/5, byt
               č. 308
              - prodloužení do 30. 4. 09
          c) Jana Burláková (zaměstnanec Krajské zdravotní) - Baráčnická 809/3, byt č. 701
              - prodloužení do  30. 4. 09
         d) Alena Bělíková (zaměstnanec Krajské zdravotní) Baráčnická 808/1, byt č. 606
             - prodloužení do 30. 4. 09

247/08
Rozpočtové opatření odboru investic

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zapojení účelové investiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 61 000 tis. Kč
          takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 61 000 tis. Kč
          b) zvýšení investiční výdajové části rozpočtu odboru investic o částku 61 000 tis. Kč  
              určenou na akci „Revitalizace městského centra II. etapa – 1. stavba“

 

 

                          Jan Řeřicha                                          Mgr. Jan Kubata
                    náměstek primátora                                     primátor města