2. RM Usnesení 37/06a - 96/06a (28.11.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

2.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 28. listopadu 2006
Usnesení 37/06a  - 96/06a

 


 

37/06a
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
        1. zprávu o plnění usnesení Rady města

38/06a
Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2007

Rada města po projednání

A)   b  e  r  e    n  a    v ě  d  o  m  í,   ž  e
       1. rozpočet města Ústí nad Labem pro rok 2007 je navržen se záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 261 955 tis. Kč
B)   s  o  u  h  l  a  s  í        
     1. s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2007 ve výši 1 547 802  tis. Kč, z toho:
           a)  s dotací městským obvodům                                    189 339 tis. Kč
                a to: na výkon státní správy                                          9 599 tis. Kč
                        na sociální dávky                                              179 740 tis. Kč
        2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2007  ve výši
            1 620 418 tis. Kč, z toho:
            a)  neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši    1 137 604 tis. Kč 
                 a to: neinvestiční výdaje MmÚ                            1 087 604 tis. Kč
                         dotace z MmÚ pro městské obvody                 50 000 tis. Kč
            b)  investiční část výdajového rozpočtu ve výši          482 814 tis. Kč
        3. s oblastí financování ve výši                                       261 955 tis. Kč
        4. s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností
            do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku finančních zdrojů v průběhu roku
            s tím subjektem, který v řízení dle zákona  o veřejných zakázkách nabídne úvěr za
            nejnižší cenu
        5. s čerpáním třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši   300 mil. Kč
            s parametry:
           a) úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím
           b) zahájení splácení v roce 2013, ukončení splácení v roce 2030
C)    d  o  p  o  r  u  č  u  j  e
        1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit návrh rozpočtu města Ústí n. L. pro rok 2007 dle příloh  usnesení č. 1 - 4
          b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 zmocnit Radu města ÚL  ke
              schvalování rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:
                - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet  ze skutečně
                   dosažených příjmů
                - přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
            c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 a zákona č. 250/2000 Sb.  § 19
                zmocnit Radu města ÚL ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč
                z důvodu:
               - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých účelových
                  prostředků
               - snížení příjmové části rozpočtu se současným snížením výdajů
            d) Městským obvodům Statutárního města Ústí n.L. zabezpečit tvorbu a  čerpání 
                svých ročních rozpočtů v souladu s článkem 6.07 – Finanční  závazky, Finanční
                smlouvy uzavřené dne 11. listopadu 2005 mezi  Statutárním městem Ústí n.L. a
                Evropskou investiční bankou na  poskytnutí úvěru na financování investičních akcí
                města do výše 1 mld.  Kč, a to: 
                Po dobu, kdy zůstane Úvěr nesplacený, bude Dlužník udržovat zdravou finanční
                situaci a zejména bude udržovat za každý fiskální rok:
                i.  maximální poměr 100% celkového dluhu vůči ročním provozním  příjmům,
                ii. maximální poměr 100% závazků celkové dluhové služby vůči ročním
                    provozním příjmům, a
                iii.minimální poměr 150% hrubého provozního přebytku vůči platbám  úroků.
D/      u  k  l  á  d  á 
          1. Mgr. Janu Kubatovi, primátorovi města
          a)  předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2007 dle bodu C/ tohoto
                usnesení a souvisejících usnesení dle bodu B/ tohoto    usnesení Zastupitelstvu
                města Ústí  n. L. ke schválení

T:  14.12.2006

39/06a
Poskytnutí půjček a dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s poskytnutím půjček a dotace z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši
      1 155 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
B)  u k l á d á
    1. Mgr. Janu Kubatovi,  primátorovi města
       a) předložit návrh na poskytnutí půjček a dotace dle bodu A) tohoto usnesení
          Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

40/06a
OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 ve znění pozdějších novel o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
       1. informaci s důvody vedoucí k vydání nové OZV o poplatku za komunální odpad 
B)   s o u h l a s í
       1. s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č.
           83/2001 a její novely č. 91/2002, 6/2003, 4/2004, 2/2005 a 12/2005 o místním
           poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
           odstraňování komunálních odpadů
 C)  u k l á d á
     1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
                                a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení   Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

41/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS org. č. 010501 a org. č. 010511

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši  875,65 tis. Kč odboru MOS
           takto:
           a) snížení rozpočtu v neinvestiční části výdajového rozpočtu (org. 010501) o částku
               785,65 tis. Kč z neinvestiční části akce Rekonstrukce muzea
           b) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu /org. 010501) o částku
               90,00 tis. Kč u investiční akce Rekonstrukce muzea
           c) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu (org. 010511) o částku
               875,65 tis. Kč na investiční akce:
               - Rekonstrukce umýváren – Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod
                  Vodojemem 313/35 – 427,64 tis. Kč
               - Rekonstrukce topného systému – Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad    
                  Labem, Na Spálence 1022/27 – 448,01 tis. Kč

42/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové  organizace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS a příspěvkové
          organizace Městské služby ve výši 159,90 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS o částku 159,90 tis. Kč z
              investiční akce „MS-koupaliště Brná“
          b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad
              Labem ve výši 159,90 tis. Kč za účelem nákupu dlouhodobého hmotného majetku –
              vodní hřib
        2. rozpočtové opatření příspěvkové organizace městské služby Ústí nad Labem ve výši
            494 tis. Kč takto:
            a) snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad
                Labem o částku 494 tis. Kč
            b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad
                Labem ve výši 494 tis. Kč za účelem zhotovení ochozů pro diváky v areálu FK
                Český lev -Neštěmice

43/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS – oblast
          školství ve výši 186 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 87,10 tis. Kč u
              investiční akce PD rekonstrukce dle hygienické vyhlášky – Mateřská škola, Ústí
              nad Labem, Emy Destinové 2027/11
          b) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 98,90 tis. Kč u
              investiční akce Rekonstrukce oken – Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy
              Destinové 2027/11
          c) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 186 tis. Kč na
               investiční akci výměna oken – Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,
               Kamenná 1430/1
     2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve  výši 139 tis. Kč odboru MOS –
          oblast školství takto:
          a) snížení rozpočtu v neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 139 tis. Kč
               z položky opravy a údržba
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 139 tis. Kč
              na investiční akci Výměna oken – Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem,
              Kamenná 1430/1

44/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci OMOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 11,46 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši 11,46 tis. Kč
              vytvořených nad schválený rozpočet   odborem MOS – přijaté pojistné náhrady
          b) poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace zřízené městem ve
              výši 11,46 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města
              následkem živelné pohromy nebo vandalismem, a to:
               - Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve
                 výši 10,90 tis. Kč
               - Domov důchodců  Dobětice, příspěvková organizace, ve výši 0,56 tis. Kč
      2. rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství ve výši 16,17 tis. Kč takto:
          a)  zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši  16,17 tis. Kč
               vytvořených nad schválený rozpočet odborem MOS – oblast školství –   
               přijaté pojistné náhrady,
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru MOS – oblast školství o
               částku 16,17 tis. Kč v oblasti oprav a údržby,

45/06a
Rozpočtové opatření příspěvkové organizace Muzeum města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k vytvoření zdrojů pro poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové
          organizaci Muzeum města Ústí nad Labem takto:
           a) zapojení příjmů z přijatých úroků ve výši 131,40 tis. Kč vytvořených nad schválený
               rozpočet finančním odborem MmÚ
           b) poskytnutí neinvestičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Muzeum města
               Ústí nad Labem ve výši 131,40 tis. Kč na zhotovení lakového obtisku profilu
                neolitického rondelu

46/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS – zapojení účelové dotace od Úřadu práce Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření odboru MOS, organizace č. 010501 ve výši 1 120,17 tis. Kč takto:
           a) zapojení účelové neinvestiční dotace od Úřadu práce Ústí nad Labem poskytnuté na
               veřejně prospěšné práce v celkové výši 1 120,17 tis. Kč
           b) zvýšení příspěvků v neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku
               1 120,17 tis. Kč těmto příspěvkových organizacím:
                - DD Velké Březno                            174,31 tis. Kč
                - DD Chlumec                                    133,79 tis. Kč
                - DD Severní Terasa                             28,00 tis. Kč
                - DPD Severní Terasa                             7,46 tis. Kč
                - Denní centrum Úsměv                        49,00 tis. Kč
                - ÚSP Všebořice                                  126,00 tis. Kč
                - ÚSP Trmice                                         98,00 tis. Kč
                - Městské služby                                  351,58 tis. Kč
                - Severočeské divadlo opery a baletu    16,00 tis. Kč
                - Kulturní středisko                              136,03 tis. Kč
       2. rozpočtové opatření odboru MOS – oblast školství, organizace 010511 ve výši
           401,69 tis. Kč takto:
           a) zapojení účelové neinvestiční dotace od Úřadu práce Úst nad Labem poskytnuté na
                veřejně prospěšné práce v celkové výši 401,69 tis. Kč
           b) zvýšení příspěvků v neinvestiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku
               401,69 tis. Kč těmto příspěvkovým organizacím
                - ZŠ Školní náměstí                                108,00 tis. Kč
                - ZŠ Neštěmická                                      226,29 tis. Kč
                - ZŠ Rabasova                                           45,00 tis. Kč
                - ZŠ a MŠ Nová                                        22,40 tis. Kč

47/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS, Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem, příspěvkové organizace – zapojení účelových dotací od  Ústeckého kraje

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 600 tis. Kč takto:
           a) zapojení účelové neinvestiční dotace  poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
               600  tis. Kč na zabezpečení kulturních akcí v roce 2006
           b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Kulturnímu středisku města Ústí
               nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 600 tis. Kč na realizaci následujících
               projektů:
               - 40. jubilejní ročník Mezinárodního festivalu  country & western a trampské písně
                  „Trampská PORTA 2006“ ve výši 200 tis. Kč
               - 39. Střekovské kamera ve výši 50 tis. Kč
               - Ústecký dětský sbor – zahraniční reprezentace – USA 2006 ve výši 50 tis. Kč
               - X. jubilejní ročník Mezinárodního jazz & blues festivalu Ústí nad Labem ve výši
                  200 tis. Kč
               - 37. ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2006 Ústí nad Labem ve výši
                  100 tis. Kč
        2. rozpočtové opatření odboru MOS ve výši 4 000 tis. Kč takto:
            a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
                4 000  tis. Kč na přímou podporu aktivit Severočeského divadla opery a baletu
                Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
            b) poskytnutí  účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému divadlu opery a
                baletu  Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 4 000 tis. Kč na vlastní
                regionální a nadregionální činnost organizace

48/06a
Úpravy objemů prostředků na platy a odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových  organizací pro rok 2006

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. úpravy objemů prostředků na platy v roce 2006 příspěvkovým organizacím
          v kompetenci odboru MOS podle přílohy č. 1 tohoto usnesení
       2. úpravy odpisů dlouhodobého majetku v roce 2006 příspěvkovým organizacím
           v kompetenci odboru MOS podle přílohy č. 2 tohoto usnesení

49/06a
Použití finančních prostředků z účtu „Sbírka na povodeň v roce 2006“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. použití finančních prostředků z bankovního účtu „Sbírka na povodeň 2006“ ve výši
           95,29 tis. Kč na odstraňování následků záplav z března a dubna 2006 v Mateřské
           škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1

50/06a
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přenechání VO na území Statutárního města Ústí nad Labem do nájmu, jeho provozování a správě

Rada města po projednání v souvislosti  s rekonstrukcí Mírového náměstí

A)  s c h v a l u j e  s účinností od 1.1.2007
      1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě přenechání VO na území Statutárního města Ústí
          nad Labem do nájmu, jeho provozování a správě schválené usnesením RM č. 233/05
         dne 5.5.2005 týkajícího se předání 4 ks hodin instalovaných na Mírovém náměstí do
         správy  společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. za úhradu 747,- Kč za 1 ks
         hodin/měsíčně a  úhradu elektrické energie

51/06a
Zřizovací listiny zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2007

Rada města po projednání

A)   s o u h l a s í   s účinností od 1.1.2007
       1.  s úpravou názvů příspěvkových organizací :
            a) Domov důchodců Chlumec, příspěvková organizace
            b) Domov důchodců Velké Březno, příspěvková organizace
            c) Domov důchodců Severní Terasa, příspěvková organizace
            d) Domov důchodců Dobětice, příspěvková organizace
            e) Domov penzion pro důchodce a Domov důchodců Krásné Březno,  příspěvková
                 organizace
             f) Domov penzion pro důchodce Severní Terasa a Domov pro matky s dětmi,     
                 příspěvková organizace
            g) Domov – penzion s byty pro důchodce Bukov, příspěvková organizace
            h) Denní centrum Úsměv - Ústav sociální péče, příspěvková organizace
            i) Ústav sociální péče pro mládež Trmice, příspěvková organizace
            j) Ústav sociální péče Hliňany, příspěvková organizace
           k) Ústav sociální péče pro mládež Severní Terasa, příspěvková organizace
            l) Ústav sociální péče pro mládež Všebořice, příspěvková organizace
            takto:
           ad a) Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
           ad b)Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace
           ad c) Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
           ad d) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
           ad e) Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
           ad f) Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková
                   organizace
           ad g) Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
           ad h) Denní stacionář Úsměv, příspěvková organizace
           ad i) Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice, příspěvková organizace
           ad j) Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvková organizace
          ad k) Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, příspěvková
                  organizace
           ad l) Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice, příspěvková organizace
      2.  u příspěvkových organizací uvedených v bodě A) 1. ad a) – ad l) tohoto usnesení a
           u Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
           a) s úpravou hlavního předmětu činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
               o sociálních službách, který mění klasifikaci služeb dle důvodové zprávy
           b) s úpravou stavu movitého majetku ve správě organizací dle inventarizace stav
               k 31.10.2006
       3.  s rozšířením doplňkové činnosti Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové
            organizace o činnost holičství, kadeřnictví
       4. se svěřením st.p.č. 4130/2 o výměře 52 m2 včetně objektu, p.p.č. 4130/4 o výměře
           321 m2 , p.p.č. 4130/5 o výměře 166 m2 v k. ú. Ústí nad Labem do správy Dennímu
           stacionáři Úsměv, příspěvkové organizaci
       5.  se svěřením st.p.č. -462 o výměře 80 m2 včetně objektu v k. ú. Řehlovice do správy
            Domovu pro osoby se zdravotním postižením Hliňany, příspěvkové organizaci
       6.  s vyjmutím nemovitostí ze správy Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové
            organizace:
            - p.p.č. 462 o výměře 23454 m2, p.p.č. 468/3 o výměře 26 m2, st.p.č. 660 o výměře
              31 m2, st.p.č. 661 o výměře 31 m2, st.p.č. 662 o výměře 31 m2, st.p.č. 663 o výměře
              31 m2, st.p.č. 664 o výměře 70 m2, st.p.č. 665 o výměře 31 m2, st.p.č. 666 o výměře
              32 m2, st.p.č. 667 o výměře 68 m2, st.p.č. 668 o výměře 69 m2, st.p.č. 669 o výměře
              32 m2 včetně objektů na uvedených stavebních parcelách vše v k.ú. Jílové u Děčína
            - st.p.č. 152/1 o výměře 679 m2, st.p.č. 152/2 o výměře 76 m2, st.p.č. 198 o výměře
              28 m2, st.p.č. 199 o výměře 27 m2, st.p.č. 200 o výměře 30 m2, st.p.č. 201 o výměře
              244 m2, p.p.č. 514/1 o výměře 13583 m2, p.p.č. 514/5 o výměře 175 m2, p.p.č. 514/6
              o výměře 1451 m2, p.p.č. 514/7 o výměře 3625 m2, p.p.č. 514/8 o výměře 940 m2
              včetně objektů na uvedených stavebních parcelách vše v k.ú. Martiněves u Děčína
         7.  s úplným zněním zřizovacích listin upravených ve smyslu bodu A) 1. - 6. tohoto usnesení
B)  u k l á d á
        1.  Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
             a) předložit návrh ve smyslu bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                 Ústí nad Labem

T: 14.12.2006

52/06a
Stanovení měsíční úhrady za zaopatření dítěte v jeslích města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u je   s účinností od 1. 1. 2007
      1. výše úhrad v Jeslích města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci takto:
          a) pevnou úhradu ve výši 700,- Kč za kalendářní měsíc za zaopatření dítěte, které je
               přihlášeno k dlouhodobému pobytu
          b) sníženou úhradu ve výši 350,- Kč za kalendářní měsíc za zaopatření dítěte, které je
               přihlášeno k dlouhodobému pobytu a ani jeden den příslušného kalendářního měsíce
               nebylo přítomno v jeslích
          c) úhradu ve výši 75,- Kč za den přímého zaopatření dítěte, které je  přihlášeno ke
              krátkodobému pobytu na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci
              z důvodu pobírání rodičovského příspěvku
          d) úhradu za stravné ve výši 25,- Kč za den přímého zaopatření dítěte

53/06a
Rozpočtové opatření odboru MOS a Kanceláře tajemníka

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u je
      1.  rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS č.
           org.  010501 a č. org. 010511 – oblast školství a kanceláře tajemníka ve výši
           1 550 tis. Kč takto:
            a) snížení investiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka o částku
                1 550 Kč u položky „rezerva na nákup nemovitostí“
            b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu odboru MOS č. org.
                010511 – oblast školství o částku  1250 tis. Kč na investiční akci „Zajištění
                statiky budovy ZŠ České mládeže“
            c) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Domov důchodců Velké
                 Březno ve výši 300 tis. Kč za účelem nákupu konvektomatu

54/06a
Bezpečnostní zpráva společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. pro  lokalitu Ovčí vrch

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s vydáním rozhodnutí o schválení Bezpečnostní zprávy společnosti Spolek pro   
          chemickou a hutní výrobu, a.s. pro lokalitu Ovčí vrch ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb.,
          o prevenci závažných havárií

55/06a
Dopis Občanské ligy Ústí nad Labem a sdružení Arnika

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. společný dopis sdružení Arnika a Občanské ligy Ústí nad Labem ze dne 13.10.25006

56/06a
Změna složení Povodňové komise města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1.  předsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem je vždy, v souladu s § 78 odst. 1
           Zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o  změně některých zákonů (vodní zákon),  v
           platném znění, primátor města Ústí nad Labem
B)  o d v o l á v á
      1. Mgr. Tomáše Jelínka z funkce místopředsedy Povodňové komise města Ústí nad
          Labem
       2. Jana Řeřichu z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem
       3. Radka Vonku z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem
       4. Ivana Charváta z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem
       5. Miloslavu Válkovou z funkce člena Povodňové komise města Ústí nad Labem
C)  j m e n u j e
      1. Jana Řeřichu, místopředsedou Povodňové komise města Ústí nad Labem
      2. Mgr. Arna Fišeru, členem Povodňové komise města Ústí nad Labem
      3. Ing. Václava Vernera, členem Povodňové komise města Ústí nad Labem
      4. Vlastimila Žáčka, členem Povodňové komise města Ústí nad Labem

57/06a
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. 011130 - zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem ÚK k úhradě zvýšených  nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v 1.  pololetí roku 2006 pro Lesy ČR, s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice, do rozpočtu odboru ŽP

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 73,95 tis. Kč
          a) zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého
              kraje v Ústí nad Labem ve výši 73,95 tis. Kč určené k úhradě zvýšených nákladů  
              na  výsadbu  minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za  1.  pololetí
              roku 2006  pro Lesy ČR, s.p. – Lesní správa Děčín a Lesní správa  Litoměřice
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí o částku
              73,95 tis. Kč  k úhradě zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu
              melioračních a zpevňujících dřevin za  1.  pololetí roku 2006   pro Lesy ČR, s.p.
               – Lesní správa Děčín a Lesní správa  Litoměřice

58/06a
Záměr „V455 Chotějovice – Babylon - nové vedení 400 kV“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předloženou dokumentaci EIA vypracovanou ve smyslu zákona č. 100/2001Sb., o 
          posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
          k v platném znění, k záměru „V455 Chotějovice – Babylon, nové vedení 400 kV“
B)  p o ž a d u j e ,  
      1. aby v posudku dokumentace EIA zpracovaném podle téhož zákona byla v návrhu 
          stanoviska pro příslušný orgán MŽP ČR Praha stanovena povinnost investora zajistit
          zvýšené požadavky na mechanickou pevnost vedení v místech jeho průběhu nad
          obytnými objekty k zabránění případného pádu fázových vodičů

59/06a
OZV o závazných částech 18. změny Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih – Potoky“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zněním OZV, o závazných částech 18. změny ÚpnSÚ statutárního města Ústí nad 
          Labem, Božtěšice jih – Potoky“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na vydání OZV o závazných částech 18. změny ÚpnSÚ statutárního
               města Ústí nad Labem „Božtěšice jih – Potoky“ Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

60/06a
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – západ“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – západ“, jehož předmětem
           je stanovení regulativů využití území
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

61/06a
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – sever“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – sever“, jehož předmětem
           je stanovení regulativů využití území
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

62/06a
Návrh na ukončení pořízení 24. změny Územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)  statutárního města Ústí nad Labem „Nové Všebořice – sever“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení 24. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem 
            „Nové Všebořice – sever“, jejímž předmětem je vymezení nového funkčního využití
            území
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

63/06a
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „OV-2 Za zámkem“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení regulačního plánu „OV-2 Za zámkem“, jehož předmětem
           je stanovení regulativů využití území
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

64/06a
Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Územní plán zóny Nové Všebořice“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení regulačního plánu „Územní plán zóny Nové Všebořice“, jehož
           předmětem   je stanovení regulativů využití území
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

65/06a
Návrh na ukončení  pořízení 12. změny Územního  plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ)  Statutárního města Ústí nad Labem „Nové Všebořice“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1.  s ukončením pořízení 12. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem 
            „Nové Všebořice“, jejímž předmětem je změna hranic lokalit K-5 (Nové Všebořice)
            I-3 (Nové Všebořice) a OK-1 (Střižovický vrch) v souladu s územním plánem zóny
             „Ústí nad Labem – Nové Všebořice“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

66/06a
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ – „Rekonstrukce ul. Fibichova“

Rada města po projednání

A)  r u š í
      1.  bod A) 2. c) usnesení Rady města č. 381/06 ze dne 8.6.2006
B)  s o u h l a s í
       1. s rozpočtovým opatřením ve výši 9 250 tis. Kč takto:
            a) snížení investiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
                9 250 tis. Kč u akce „Rezerva na nákup nemovitostí“
            b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
                9 250 tis. Kč na  investiční akci „Rekonstrukce ul. Fibichova“
C)  u k l á d á
       1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
            a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

67/06a
„Využití obnovitelných zdrojů energie ZOO“ – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –Reimann Josef

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti s realizací akce „Ústí nad Labem, využití obnovitelných zdrojů energie 
       ZOO“
       1. uzavření smlouvy o smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch
           Statutárního města Ústí nad Labem k pozemku p.č. 1630/1 v k.ú. Krásné Březno, jež je
           v majetku pana Josefa Reimanna, spočívajícího v právu umístění a strpění stavby 
           potrubí a právo přístupu ke stavbě za účelem údržby a opravy, a to za jednorázovou
           úhradu stanovenou na základě skutečného zaměření geometrickým plánem dle zákona
           č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

68/06a
Schválení výsledku výběrového řízení a přidělení zakázky zhotovitele „ZOO Ústí  nad Labem – stavební úpravy – Restaurace ZOO“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele  „ZOO Ústí nad
          Labem – stavební úpravy – restaurace ZOO“ v tomto pořadí:
           1. Japis s.r.o., V Aleji 480, 430 17 Chabařovice
           2. Repam UL s.r.o., Špitálské náměstí 12, 400 01 Ústí nad Labem
           3. North Stav a.s., Jateční 49/1588, 400 01 Ústí nad Labem
           4. Zemědělské stavby a.s., K Pivovaru 45,  400 07 Ústí nad Labem
       2. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr
           zhotovitele stavby vybranému uchazeči: Japis s.r.o., V Aleji 480, 403 17 Chabařovice
           (IČ: 47282185) 

69/06a
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic „Rekonstrukce ulice Fibichova“ – přijetí dotace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic takto:
          a) zapojení účelové investiční dotace poskytnuté MMR ČR ve výši 4 000 tis. Kč na
              stavbu „Rekonstrukce ulice Fibichova“
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic MmÚ o
              částku  4 000 tis. Kč u stavby „Rekonstrukce ulice Fibichova“

70/069a
Svazek obcí Jezero Milada

Rada města v návaznosti na usnesení RM č. 587/04 a č. 208/05

A)  s o u h l a s í
      1. s poskytováním bezúplatného pracovního a organizačního servisu dobrovolnému
          svazku obcí Jezero Milada odborem aktivní politiky v rozsahu 0,3 pracovního úvazku
B)  u k l á d á
       1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

71/06a
Prohlášení o převzetí případných ekologických závazků – Jezero Milada Petri

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  v souvislosti se záměrem nabytí pozemků p.č. 1555/59, p.č. 155/60, p.č. 1555/61,
            p.č. 1555/62 a p.č. 1555/68 vše v k.ú. Chabařovice Statutárním městem Ústí nad
            Labem od Správy železniční a dopravní cesty, státní podnik „PROHLÁŠENÍ“ v
            předloženém znění

72/06a
Sjednání předkupního práva při prodeji pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice společnosti ACTIVA, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se sjednáním předkupního práva ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem
          k pozemku p.č. 808/1 o výměře 6 143 m2  v k.ú. Předlice v kupní smlouvě se
          společností ACTIVA, s.r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČ 48111198
           - na dobu 10 let ode dne účinnosti vkladu vlastnického práva kupujícího k pozemku
           - se závazkem uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený pozemek mezi statutárním
              městem Ústí nad Labem a případným novým majitelem budovy postavené na 
              pozemku v případě realizace předkupního práva a to na dobu, dokud budova
              nepřestane být trvale využitelná k účelům, ke kterým byla zkolaudována, avšak
              nejdéle na dobu 20 let
           - nájemné bude určeno jako místně obvyklé nájemné posudkem znalce,
              odsouhlaseného oběma stranami  a každoročně se bude zvyšovat o inflaci
B)  u k l á d á
       1. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14. 12. 2006

73/06a
Projekt „Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem“ – nájem nebytových prostor pro informační kiosky

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
1. současný stav projektu RISK – „Regionální informační systém komunitních služeb
    města Ústí nad Labem“.
B)  schvaluje
      1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ústí nad Labem na dobu určitou:
          a) o rozloze 0,7 m2, Novosedlické náměstí 2/1239, s pronajímatelem Jaroslavem
              Petrášem, IČ 13349392, za Kč 18,0 tis. ročně včetně úhrady za odběr elektrické
              energie a pronájmu datové linky;
          b) o rozloze 0,7 m2, Mírové náměstí 3129/36, s pronajímatelem Česká republika – Úřad
              pro zastupování státu ve věcech majetkových,  jednající Ing. Jiřím Kubrichtem, IČ
              69797111, za Kč 15,6 tis. ročně včetně úhrady za odběr elektrické energie;
       za účelem umístění a provozování informačního kiosku.
       2.  rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru aktivní politiky         
            takto:
            a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru aktivní politiky, oddělení
                koncepcí o částku 2,99 tis. Kč
            b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka,  úsek správy a
                evidence majetku o částku 2,99 tis. Kč na úhradu nájmu v roce 2006 dle bodu B) 1.
                tohoto usnesení
C)  u p r a v u j e
      1. usnesení RM č. 653/06 ze dne 19. 10. 2006 v bodě B) 1. c. následovně:
          a) částka 18 tis. Kč se nahrazuje částkou 19,14 tis. Kč s tím, že ostatní text zůstává
              nezměněn.
D)  ukládá
      1.Ing. Františku Podrápskému, vedoucímu odboru aktivní politiky
           a) zajistit uzavření smluv dle bodu B) 1. tohoto usnesení

T: 31.12.2006

74/06a
Rozpočtové opatření odboru péče o občany

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru péče o občany ve výši 47 500,- Kč takto:
          a) převod částky 47 500,- Kč z org. 010610 oddělení státní správy ve školství
              na org. 010601, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, k zajištění akce
              s občany Fórum   Zdravého města 2007

75/06a
Rozpočtové opatření odboru péče o občany

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru péče o občany ve výši 48 tis. Kč takto:
          a) převod částku 48 tis.  Kč z org. 010610 oddělení státní správy ve školství na
              org. 010601, Projekt Zdravé město Ústí nad Labem, k zajištění nezbytných
              služeb pro pokračování projektu „Umíme si pomoci s první pomocí?“

76/06a
Stanovisko obce k provedení změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města po projednání pro zajištění souladu se zák. č. 561/2004 Sb. v pl. znění

A)  s o u h l a s í  s účinností od 1.1.2007
      1. se sloučením Základní školy  speciální, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
          příspěvkové organizace a Základní školy při zdravotnickém zařízení a Mateřské školy,
          Ústí nad  Labem, Sociální péče 3316, příspěvkové organizace do právního subjektu
          s názvem   Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Prkem
          2788, příspěvková organizace

77/06a
Jmenování nových členů školských rad

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. rezignaci MUDr. Karoly Haasové na členství ve školské radě Základní školy a
          Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace
      2. rezignaci Mgr. Tomáše Jelínka na členství ve školské radě Základní školy Ústí nad
          Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace
B)  j m e n u j e   s účinností od 1. 12. 2006
      1. Jakuba Tykala
          a) členem školské rady Základní školy a  Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6,
              příspěvkové organizace
      2. Miloslava Bečváře
           a) členem  školské rady Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové
               organizace

78/06a
Čerpání finančních prostředků oblasti školství odboru péče o občany

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1.  použití finančních prostředků z provozních výdajů oddělení státní správy ve školství
           v celkové výši 20 tis. Kč k zajištění akce „Předvánoční bruslení školáků“

79/06a
Rozpočtové opatření KT – zapojení příjmů z pojistných náhrad

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve
          výši 74,12 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů z položky přijatých pojistných náhrad ve výši 74,12 tis. Kč
              vytvořených nad schválený rozpočet KT – přijaté pojistné náhrady
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku
               45,46 tis. Kč  pro opravy a údržbu
          c) poskytnutí neinvestičního příspěvku pro Městské služby Ústí nad Labem,
              příspěvkovou organizaci zřízenou městem ve výši 28,66 tis. Kč na zajištění
              odstranění škod na majetku vzniklých vandalismem

80/06a
Prodej částí pozemků bloku 004 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  n e s o u h l a s í
      1. s převodem částí níže uvedených pozemků v k.ú. Ústí nad Labem tj. bloku 004 dle
          „Regulačního plánu centra Ústí nad Labem“
          a) p.p.č. 2506/3
          b) p.p.č. 2520/9
          c) p.p.č. 2520/10
          d) p.p.č. 2520/11
          e) p.p.č. 2520/12
          f) p.p.č. 2520/13
          g) p.p.č. 2520/14
          o celkové výměře cca 2 000 m2
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vrátit nerozlepené obálky s nabízenou kupní cenou
C)  ž á d á
      1. majetkový výbor ZM
          a)  aby projednal nové zadávací podmínky

81/06a
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2858 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2858 v k.ú. Ústí nad Labem

82/06a
Převod pozemků v areálu bývalého Zahradnického podniku v k.ú.  Krásné Březno formou prodeje

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č. 396/06 ze dne 8. 6. 2006 v úplném znění
B)  s o u h l a s í
      1. s převodem těchto pozemků o celkové výměře 9 640 m2 v k.ú. Krásné Březno:
          a) p.č. 758/1    o výměře  1021 m2
          b) p.č. 758/25  o výměře  1996 m2
          c) p.č. 758/43  o výměře    202 m2
          d) p.č. 758/45  o výměře    423 m2
          e) p.č. 758/54  o výměře   1330 m2
          f) p.č. 758/73   o výměře     206 m2
          g) p.č. 758/98  o výměře     366 m2
          h) p.č. 758/99  o výměře       70 m2
           i) p.č. 758/106  o výměře  2501 m2
           j) p.č. 758/107  o výměře    895 m2
           k) p.č. 759        o výměře    248 m2
           l) p.č. 760         o výměře    382 m2
       formou prodeje Družstvu Land, IČ 27372928 za kupní cenu  330,- Kč/m2, tj. celkem za
       3 181 200,- Kč  s tím, že náklady na převod pozemků uhradí nabyvatel
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 14.12.2006

83/06a
Vypovězení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2692 v k.ú. Ústí    nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vypovězení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2692 o výměře 9 m2 v k.ú. Ústí nad
          Labem ze dne 26.7.2001 s Eleonorou Láchovou, bytem Jedličkova  274, Ústí nad 
          Labem dle ustanovení odstavce 3.1. předmětné smlouvy

T:  do 31.12.2006

84/06a
Pronájem části pozemku p.č. 4260/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření nájemní smlouvy se společností CC BRIGHT s.r.o., IČ 47309695 za těchto 
          podmínek:
          a) předmět nájmu: část pozemku p.č. 4260/1 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 8 m2
              před nádražím ČD, na kterém je umístěn novinový stánek společnosti CC BRIGHT
              s.r.o., IČ 47309695
          b) pronájem na dobu určitou do 31.3.2007
          c) nájemné ve výši 4 000,- Kč/měsíc bez DPH

85/06a
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce s ŘSD ČR

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       v souvislosti se stavbou „Okresní ulice – 1. část“
      1.  zařazení pozemku p.č. 1020/11 v k.ú. Předlice do vybraného majetku města
      2.  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.5.2004 s Ředitelstvím
           silnic a dálnic ČR, kterým se:
           a) prodlužuje doba trvání smluvního vztahu o 2 roky, tj. do 31. 12. 2008

86/06a
Schválení výsledku výběrového řízení a přidělení zakázky zhotoviteli stavby „Rekonstrukce terasy nad VS-OS, Masarykova“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby „Rekonstrukce
          terasy nad VS-OS, Masarykova“ v tomto pořadí:
          1. REPAM-UL spol. s r.o., Špitálské nám. 12, 400 01 Ústí nad Labem
          2. NORTH STAV a.s., Jateční 47, 400 01 Ústí nad Labem
       2. přidělení na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr zhotovitele 
           stavby „Rekonstrukce terasy  nad VS-OS, Masarykova“ zakázky vybranému uchazeči:
           REPAM-UL spol. s r.o., Špitálské nám. 12, 400 01 Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši
          1 960 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku  1960 tis. Kč z
              investiční rezerv y na nákup nemovitostí
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části výdajového rozpočtu o částku 1 960 tis. Kč na
               investiční akci „Rekonstrukce  terasy  nad VS-OS, Masarykova“

87/06a
Rozpočtové opatření odboru hospodářské správy:
1. zapojení dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
2. zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 286 tis. Kč takto:
          a) zapojení dotace poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci projektu „Sběr
              biometrických údajů žadatelů o cestovní pasy s elektronickým čipem“ do rozpočtu
              odboru hospodářské správy
           b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru hospodářské správy o
               částku 110 tis. Kč na doplnění kancelářského vybavení přepážkového pracoviště
               OP a pasů
           c) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru hospodářské správy o částku
               176 tis. Kč na pořízení nového vyvolávacího systému pro oddělení registru vozidel
        2. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši  600 tis. Kč takto:
           a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet z pojistného plnění  do
               rozpočtu  odboru hospodářské správy a to ve výši 600 tis. Kč
           b) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu odboru hospodářské správy o
               částku 600 tis. Kč a to na opravu střechy budovy MmÚ, opravy služebních vozidel
               a vybavení kanceláří

88/06a
Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu roku 2006 určeného na reprezentační a jiné
          akce v celkové výši 53 tis. Kč:
           a) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6,
               příspěvková organizace – nákup sportovního vybavení                              10 tis. Kč
           b) Základní škola  Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8,  příspěvková
                organizace – mimoškolní aktivity zájmových kroužků                              10 tis. Kč
           c) Základní škola  Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4,  příspěvková
                organizace – počítačové vybavení                                                              20 tis. Kč
           d) Občanské sdružení YMCA, Hradiště 4, Ústí nad Labem
                - výstava betlémů                                                                                        10 tis. Kč
            e) Svaz postižených civilizačními chorobami, Štefánikova 25,
                 Ústí nad Labem -  vánoční setkání                                                              3 tis. Kč

89/06a
Návrh OZV, která upravuje OZV č. 3/2005 – Statut města Ústí nad Labem 

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s vydáním obecně závazné vyhlášky, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška
          č. 3/2005 – Statut města Ústí nad Labem, v předloženém znění
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
           a)  předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

90/06a
Agenda Bukov

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výměnu bytu Dany Černovské
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s tímto klientem:
           a) Ing. Jarmila Rubenová, Stará 2493/67, Ústí nad Labem

91/06a
Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro město Ústí nad Labem
          v celkové výši 3 000 tis. Kč v oblasti sociálních dávek takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3 000 tis. Kč
          b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sociální dávky pro městský obvod Severní
              Terasa v celkové výši  3 000 tis. Kč
      2. rozpočtové opatření OSV a MO v oblasti sociálních dávek v celkové výši 1 000 tis. Kč
          takto:
          a) snížení v neinvestiční části výdajového rozpočtu (sociální dávky) odboru sociálních
              věcí  MmÚ o částku 1 000 tis. Kč
          b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sociální dávky pro městský obvod Město
              v celkové výši  400 tis. Kč
          c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace na sociální dávky pro městský obvod Střekov
              v celkové výši 600 tis. Kč

92/06a
Změna přílohy Směrnice o zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. Přílohu č. 2 Směrnice RM č. 1/2006 v předloženém znění

93/06a
Zřízení komisí Rady města

Rada města po projednání

A)  z ř i z u j e
      dle §  122, zákona o obcích s účinností od 29. 11. 2006 následující komise Rady
      města:
      1.  Sociálně zdravotní komisi
      2. Komisi životního prostředí
      3. Školskou komisi
      4. Komisi programu aktivní politiky města
      5. Komisi pro územní plán a rozvoj města
      6. Komisi prevence kriminality
      7. Komisi mládeže a sportu
      8.  Kulturní komisi
      9. Finanční komisi
B)  j m e n u j e
        1. a) předsedou Sociálně zdravotní komise (SZK ): Zuzanu Kailovou
            b) místopředsedou SZK: MUDr. Tomáše Indru
            c) členem  SZK:
                Lenku Borškovou
                MUDr. Tomáše Nedvěda
                Karla Černého
                PhDr. Lenku Krbcovou – Mašínovou
                Evu Říhovou
                Ing. Pavla Tošovského
                Mgr. Ivanu Vlčkovou
                Mgr. Tomáše Kříže
                Michala Polesného
                Annu Pivovou
      2.  a)  předsedou Komise životního prostředí ( KŽP ): Ing. Václava Šuteru
           b)  místopředsedou KŽP: Ing. Václava Chamaze
           c)  členem KŽP:
                 Ing. Víta Kleina
                 Ing. Romanu Kožíškovou
                 MUDr. Tomáše Nedvěda
                 Ing. Martina Procházku
                 Martina Bergera   (Ing. Jindřicha Šilhavého)
                 Ing. Jaroslava Zahálku
                 Ing. arch. Dušana Osleje
                 Ing. Vladimíra Balacha
                 Ing. Davida Schaffera
       3)  a)  předsedou Školské komise ( ŠK ): Mgr. Pavla Jiřičku
            b)   místopředsedou ŠK : Lianu Wagnerovou
            c)  členem ŠK:
                 Marcelu Berčíkovou
                 Gabrielu Šťastnou
                 Marcelu Kubátovou
                 Mgr. Václava Kůrku
                 Vlastu Kopsovou
                 Filipa Huška
                 Ing. Jiřího Uhmana
                 Petra Ryšavého
                 Ellen Konířovou
        4. a)  předsedou Komise programu aktivní politiky (KPAP): Jana Řeřichu
            b)  místopředsedou KPAP: Mgr. Tomáše Kříže
            c)  členem KPAP:
                 Martinu Audiovou
                 Mgr. Jana Kubatu
                 Lenku Černou
                 Petra Ryšavého
                 Martina Bergera
                 Ing. Jana Domeckého
                 Mgr. Jiřího Kalacha
                 Bc. Jindřicha Čmugra
                 Milana Slámu
        5. a)  předsedou Komise pro územní plán a rozvoj města (KÚP): Patrika Oulického
            b)  předsedsedou KÚP: Ing. Arch. Dianu Brožkovou
            c)  členem KÚP:
                 Ing. Bronislava Špičáka
                 Mgr. Josefa Štolbu
                 Jana Řeřichu
                 Ing. Václava Mareše
                 Ing. Vítězslava Mandíka
                 Ing. Václava Fridricha
                 Ing. arch. Zdeňka Šťastného
         6.a)  předsedou Komise prevence kriminality ( KPK ): Ivana Charváta
            b)  místopředsedou KPK: Jaroslava Andrese
            c)  členem KPK:
                 Mgr. Františka Nesvadbu
                 Ing. Karla Nováka
                 Lianu Wagnerovou
                 Mgr. Jana Tvrdíka
                 Pavla Knížeho
                 Zbyška Hazmuku
                 Mgr. Zdeňka Kubce
                 Romana Láda
                 Pavla Veselého
         7.a)  předsedou Komise mládeže a sportu ( KMS ): Mgr. Zdeňka Kubce
            b)  místopředsedou KMS: Michala Rožce
            c)  členem KMS:
                 Václava Kožíška
                 Patrika Oulického
                 Josefa Mrvečku
                 Vladimíra Lazara
                 Michala Nováka
                 Martina Vrtišku
                 Jana Salavu
                 Ing. Bronislava Špičáka
                 Vítězslava Chalupeckého
         8.a)  předsedou Kulturní komise  ( KK ): Ivan Dostál
            b)  místopředsedou KK:  Evu Koupilovou
            c)  členem KK:
                 Petra Ryšavého
                 Karla Černého
                 Marcelu Kubátovou
                 Janu Blažkovou
                 Zuzanu Kailovou
                 Ladislava Mušku
                 Romana Exnera
                 Jana Křemena
                 MUDr. Karolu Haasovou
         9.a)  předsedou  Finanční komise  ( FK ):  Ing. Libora Turka Ph.D.
            b)  místopředsedou FK: Mgr. Arno Fišeru
            c)  členem FK:
                 Mgr. Jana Kubatu
                 Jana Řeřichu
                 Ing. Petra Hetto
                 Ing. Víta Kleina
                 Ing. arch. Zdeňka Šťastného
                 PaedDr. Gustava Krova
                 Josefa Záveského

94/06a
Obměna orgánů akciové společnosti Dopravní podnik města Úst nad Labem a.s.

Rada města po projednání v souladu s § 102 odst. 2, písm. c) zákona o obcích

A)  o d v o l á v á   k 30. 11. 2006
      1.  představenstvo Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.
       2. členy Dozorčí rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s:
           a) Jana Řeřichu
           b) Ivana Dostála
           c) Ing. Janu Tůmovou
           d) Ing. Jaroslava Brychtu
B)  j m e n u j e  k  1. 12. 2006
      1.  členy představenstva    Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s.:
           a) Ing. Pavla Havránka
           b) Mgr. Arno Fišeru
           c) Petra Ryšavého
            d) Ing. Libora Turka, Ph.D. 
       2. členy Dozorčí rady Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s:
            a) Jana Řeřichu
            b) Ivana Dostála
            c) Michala Rožce
            d) PaedDr. Gustava Krova

95/06a
Organizační řád MmÚ

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 12. 2006
      1. Organizační řád MmÚ v předloženém znění
B)  u k l á d á
       1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
           a) vydat Organizační řád MmÚ jako směrnici Rady města

T: do 30. 11. 2006

96/06a
Zmocnění výkonného ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

A)  z m o c ň u j e
      1. výkonného  ředitele akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
          pana Ing. Pavla Havránka, r.č. 470121/474, bytem V Oblouku 588/21, Ústí nad Labem,
          k jednání  a  zastupování  akciové  společnosti  v  souvislosti  s  koncesním  řízením 
          „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části ústeckého  kraje  v  režimu  závazku
          veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast příměstská
          doprava  Ústí nad Labem“ a  k podpisu dokumentace,  která tvoří nabídku  Dopravního  
          podniku města Ústí nad  Labem a.s. do koncesního řízení a závazného návrhu příslušné 
          Smlouvy o závazku veřejné  služby ve veřejné  linkové  dopravě  k  zajištění  dopravní 
          obslužnosti části  území Ústeckého kraje na  vymezených linkách – oblast příměstská
          doprava Ústí nad  Labem

 

 

                             Jan Řeřicha                                        Mgr. Jan Kubata
                       náměstek  primátora                                 primátor města