5. Usnesení RM 125/04 - 133/04 (11.3.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

5. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 11. března 2004
Usnesení   125/04 - 133/04


125/04
Převod dotace z povodňového fondu obce na nového majitele domu Mánesova 737/36

Rada města po projednání

A)   s o u h l a s í
      1. se změnou přílohy č. 1 usnesení ZM č. 103/03 ze dne 19. 6. 2003
          následovně
          a) v části přílohy „Identifikace vlastníků domů poškozených povodněmi
              2002 - březen 2003“ pro MO Střekov se u objektu Mánesova 737/36
              mění příjemce dotace ve výši 255 956,- Kč z  ÚMO Střekov na
              současné majitele - manžele  Kubátovi,  Štréblovi,
              Dovolilovi a Holvekovi zastoupené paní Petrou Holvekovou

126/04
Rozpočtové opatření pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření příspěvkové organizace Muzeum města Ústí nad
         Labem, org. č. 4300 ve výši 500 tis. Kč takto:
          a)  zapojení volných prostředků na bank. účtech MmÚ ve výši 500 tis.
               Kč (pol. 8115)
          b) poskytnutí neinvestičního  příspěvku pro Muzeum města Ústí nad Labem
              ve výši 500 tis. Kč  na  zajištění  Mezinárodní konference  “Tolerance
              místo  intolerance. Němci v  českých  zemích - včera, dnes a zítra“
              (kap. 512, org. 4300, § 3315, pol. 5331, UZ 380)

127/04
Pronájem provozního souboru chlazení na Zimním stadionu

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem provozního souboru chlazení na Zimním stadionu THMÚ s.r.o.

128/04
Dodatečné přerozdělení zisku z roku 2002 společnosti Metropolnet a.s.

Rada města po projednání 

A)   s c h v a l u j e
       1. dodatečné  přerozdělení zisku  společnosti Metropolnet a.s. z roku
           2002 v hodnotě 2 794 tis. Kč následovně:
           a) 200 tis. Kč přidělit do rezervního fondu společnosti dle § 217
               obchodního zákoníku
           b) 2 594 tis. Kč převést do následujících let

129/04
Přepracovaný Doplněk bezpečnostní zprávy na výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. Bezpečnostní zprávu na výrobu nízkomolekulárních epoxidových
          pryskyřic
B)  s o u h l a s í
      1. s vydáním souhlasného rozhodnutí na  Doplněk  bezpečnostní  zprávy
          pro výrobu nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic za předpokladu
          realizace technických opatření, které sníží míru rizika u všech zdrojů
          do přijatelné oblasti

130/04
Záměr „KONE Project Prodest“, Průmyslová zóna Severní Předlice

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č.
          100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
          některých souvisejících zákonů k záměru „KONE Project Prodest“,
          Průmyslová zóna Severní Předlice
B)  n e p o ž a d u j e
      1. doplnění Oznámení ani další posuzování záměru „KONE Project
          Prodest“, Průmyslová zóna Severní Předlice ve smyslu zákona
          č. 100/2001 Sb.
C)  d o p o r u č u j e
      1. dle možnosti využít systém CZT
      2. protihlukové zabezpečení venkovních zdrojů hluku

131/04
Výsledek výběrového řízení na makléře

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      výsledky výběrového řízení a informaci o jeho průběhu
B)  s c h v a l u j e
      1. vítěze výběrového řízení společnost Helia & Partners s.r.o., Na Popluží
          821/11, Ústí nad Labem
C)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smlouvy o zprostředkování pojištění s vítězem výběrového
          řízení

132/04
Závod míru - průjezd městem Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s navrženou trasou průjezdu etapy Závodu míru městem Ústí nad Labem
          dle důvodové zprávy

133/04
Rezigance vedoucího odboru správy obecního majetku

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Romana Štajnera na funkci vedoucího odboru správy obecního
          majetku ke dni 10. 3. 2004
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) organizačně zabezpečit výběr nového vedoucího odboru správy
              obecního majetku
                                                                                                      T: 31. 3. 2004

 

Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                         primátor města