Pozvánka na 13. zasedání RM (11.5.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

13. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 11. května 2006 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

I. Hlavní zprávy:

1. Plnění usnesení RM (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Zadávací podmínky a jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku na forenzní
    audit
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO

3. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. 011130
    - zapojení účelové dotace poskytnuté Krajským úřadem ÚK na činností odborného
    lesního hospodáře za 4. čtvrtletní roku 2005 pro LS Litoměřice a LS Děčín a doplatek
    za 2. čtvrtletí roku 2005 pro LS Litoměřice, do rozpočtu odboru ŽP
    Předkládá: Ing.  Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

4. Cena Václava Pucherny - prodloužení termínu k podání návrhu na udělení ceny
    Předkládá: Ing.  Michaela Horáčková, vedoucí OŽP

5. Vyhodnocení zimní údržby vozovek místních komunikacích
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

6. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství - org. 010511
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

7. Rozpočtové opatření odboru MOS a Městských služeb Ústí n.L., příspěvk. organizace
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS 

8. Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci OMOS
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

9. Podání žádosti o dotace z Ústeckého kraje, MK ČR a MŽP ČR pro příspěvkové
    organizace v kompetenci OMOS
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

10. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3,
     příspěvkové organizace
     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

11. Doplnění komise pro výběrové řízení na ředitele Severočeského divadla opery a
      baletu Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

12. Protivovodňová hráz - Střekovské nábřeží
      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

13. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Cyklistická stezka Ústí nad Labem
      - Děčín, část Střekov, Mariánský most - Olšinky, loděnice“ - přijetí dotace
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

14. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Průmyslová zóna Severní Předlice
      - II. etapa 2. stavba“ - přijetí dotace
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

15. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Rev. Větruše - opěrné zdi SO 13“,
      „Rev. Větruše - přeložka vodovodního řadu a výstavba vodoměrné šachty“ a “Kašna 
      Střekov“
      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

16.  Protipovodňová ochrana města Ústí nad Labem
       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí ORI

17. Pilotní projekt zaměřený na regeneraci města
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP

18. Zaplacení příspěvku svazu obcí Jezero Milada
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP

19. Zveřejnění záměru prodeje p.č. 808/1 v k.ú. Předlice
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP

20. Rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka - úseku správy a evidence majetku
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

21. Pronájem reklamních ploch v přístřešcích MHD v Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

22. Výpůjčka části pozemků p.č. 4257 v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

23. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú.  Ústí nad Labem - Větruše
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

24. Dohoda o skončení nájmu tzv. Staré městské tržnice
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

25. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2006 
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

26. Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

27. Přijetí daru od MAKRO CASh & Carry ČR s.r.o.
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

28. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Zubrnice - přestupková agenda
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

29. Ustanovení Rady seniorů jako poradního orgánu primátora Statutárního města Ústí
      nad Labem
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

30. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže - PZ Jižní Předlice
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP

31. Projekt „Obnova zámeckého parku Krásné Březno“
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OAP

32. Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. - roční účetní závěrka za účetní
      období rok 2005
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

33. Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě
      Ústí nad Labem v roce 2006
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

R ů z n é

 

 

                                                                    Mgr. Petr Gandalovič
                                                                       primátor města