Pozvánka na 22. zasedání RM (12.7.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

22. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 12. července 2007 od 10.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


1. Rozpočtová opatření odboru investic
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením OI

2. Úprava usnesení na akci „Poskytnutí zařízení na pořízení  digitálních záznamů
    přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při   překročení nejvyšší
    dovolené rychlosti stanovené zvláštním zákonem“
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením OI

3. Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytování komunálních služeb uzavřené dne
    2.12.2005 s TSMÚ, dnes AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.
    Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

4. Doplnění sítě sběrných dvorů v Ústeckém kraji
    Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

5. Nabídka v koncesním řízení – koncese: „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti
    části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na
    vymezených linkách – oblast příměstská doprava Ústí nad Labem“
    Předkládá: Mgr. Jan Kubata, primátor města

6. Projekt „MED-PACT“
    Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

7. Prověření a aktualizace projektové dokumentace Městského stadionu – velká tribuna
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením OI

8. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

9. Agenda BD Bukov
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

                                                                                     Mgr. Jan Kubata
                                                                                      primátor města