Stanoviska primátora

Primátor města

Stanoviska

Ústí n/L a Evropská unie – „Když se na vstup do EU podívám z pohledu zájmů našeho města, jsem upřímně přesvědčen, že jím můžeme jedině získat. Především je to naše geografická poloha, kvůli níž jsme byli doposud pohraničním městem a díky které se nyní stáváme branou do jedné z ekonomicky nejsilnějších oblastí EU. Sledujeme-li vývoj podobných oblastí, např. mezi Francií a Německem, máme důvod věřit ve zvýšení prosperity našeho regionu. Po dobudování dálnice do Drážďan budeme bezprostředně napojeni na evropský dálniční systém, po kterém je možné se dostat všude po Evropě velmi rychle. Na hranicích zmizí nejprve kontroly kamionů a s nimi nekonečné fronty, později i samotné kontroly osob. To představuje pro naše město šanci stát se významným průmyslovým a logistickým centrem.“

Výstavba dálnice D8 z Prahy do Drážďan – „Máme-li nastartovat ekonomický růst Ústecka a vytvořit nová pracovní místa, dálnice musí být hotová co nejdříve. Většina nových investorů, kteří k nám směřují, si vybrali Ústí nad Labem nejen kvůli kvalifikované pracovní síle, a také pro dostupnost této strategické cesty.“

Výstavba vodních děl na Labi – „Jsem přesvědčen o tom, že poslední navržená varianta jezů je ekologická. Město projekt podporuje a doufá v jeho realizaci. Nevidíme zde jen ekonomické souvislosti, důležitá je také role řeky pro cestovní ruch. A právě v letních měsících, kdy je turistický potenciál Labe největší, není splavné.“

Výstavba nových domů na Mírovém náměstí – „Všichni si uvědomujeme, že hlavním důvodem neoblíbenosti centra města je jeho nízká architektonická kvalita a smutný pohled na stále zející plochy po vybouraných blocích. Výstavbu nových polyfunkčních domů na Mírovém náměstí proto velice vítám. Jednou z podmínek oživení centra města musí být však dobrá komunikace mezi majiteli provozoven a městem, jejímž výsledkem by měla být opatření jak ze strany magistrátu či obvodu, tak samotných podnikatelů. Ze strany města jde především o podmínky parkování v centru, průjezdnosti, možnosti zásobování a neposlední řadě bezpečnosti centra, která je pro nás prioritou. Na straně samotných podnikatelů je však třeba také mnohé změnit, například otevírací dobu, kvalitu služeb a především pružně reagovat na změny a příležitosti, které vznikají například ve spojitosti s akcemi, které v centru probíhají.“

Poplatky za komunální odpad – „V minulém roce jsme řešili otázku, zda poplatek zvýšit tak, aby pokryl veškeré vynaložené náklady, což by představovalo maximální hranici 500 korun. Jde o rozhodnutí, zda máme občanům, kterým bere vláda devastující politikou peníze již tak dost vysokými daněmi, ještě zvýšit „daň“ v podobě úhrady za odpad městu. Jsem přesvědčen o tom, že jakékoliv zvyšování daní a poplatků lidem je v současné době nesprávným řešením. Město musí vystačit s tím, co od občanů vybere a usilovat o úspory v provozním rozpočtu tak, aby bylo schopno tento systém financovat.“

Bezpečnost na silnicích – „Nehodlám se smířit s tím, jak se jezdí po Masarykově ulici a po dalších ulicích v obytných čtvrtích. Rychlá jízda znamená nejen ohrožení životů a zdraví lidí, ale vytváří pocit nebezpečí a snižuje kvalitu života. Komu se chce chodit okolo obchodů na ulici, když kolem něj projíždějí auta osmdesátkou, jak to asi ovlivňuje cenu domů na této ulici? Řešením není neustálé vytlačování provozu vozidel z centra, neboť to by vedlo k jeho dalšímu vylidňování, ale v důsledném uplatňování omezení rychlosti. Ve spolupráci s Policií České republiky budeme proto provádíme kontroly radarem a na nejnebezpečnějších místech jsme umístili varovné displeje s ukazateli rychlosti projíždějícího vozidla.“

Privatizace Technických služeb města – „Město si od tohoto kroku slibuje zvýšení kvality služeb a lepší efektivitu řízení společnosti. Soukromá obchodní společnost může do TSM  investovat mnohem více peněz, než město. To se musí odrazit v kvalitě servisu pro občany.“

Bezpečnost chemických výrob ve Spolchemii – „Nekompromisním jednáním s vedením Spolku a s orgány státu se nám podařilo dosáhnout zásadních závazků podniku, které vedou k odstranění nejvýznamnějších rizik, které dosud v centru města existovaly. Navrhli jsme, aby byla část finančních prostředků z prodeje akcií chemičky použita na investice do bezpečnostních opatření. Příslib předsedy vlády, že se tak stane, je klíčovým obratem v dlouhodobém úsilí o skloubení našich požadavků na bezpečnost výroby a možností zachovat v chemičce pracovní příležitosti pro stovky občanů města.“

Boj s nezaměstnaností – „…patří nepochybně mezi naše nejdůležitější úkoly. Za uplynulé dva roky se nám podařilo nejen dokončit průmyslovou zónu Severní Předlice, ale zejména získat zahraniční investory, kterými jsou významné nadnárodní firmy jako KONE (výroba výtahů) či Matthey (nerezová výfuková potrubí pro automobily). Postupně tyto firmy vytvoří v průmyslové zóně stovky pracovních míst a vzhledem k jejich charakteru výroby a velikosti jejich investice v Ústí se nemusíme bát, že by v krátké době od nás odešly jinam. Tím, že jsme výrazně zvýšili rozsah investic, vytváříme další desítky pracovních příležitostí na různých stavbách, které financujeme.“

Edenpark na Klíši – „Vybudováním Edenparku se zvýší popularita našeho města, zlepší se služby občanům a vzroste počet pracovních míst.“

Rekonstrukce muzea – „Projekt za 220 miliónů korun zde počítá se zřízením centra česko-německých studií Collegium Bohemicum, které by se specializovalo na dokumentaci, studium a popularizaci vztahů mezi oběma národy. V nových prostorách by sídlily kromě muzea i archiv, knihovna a vědecká i vzdělávací pracoviště. Počítáme rovněž s reprezentativními konferenčními prostorami.“

Slučování gymnázií – „dne 8. 3. jsem byl zástupci pedagogického sboru a žáky gymnázia Stavbařů na veřejném shromáždění informován o zprávách o chystaném rušení gymnázia Stavbařů. Podle informace vedoucího odboru školství Ústeckého kraje pana Harašty je tato myšlenka součástí návrhu Strategie dalšího rozvoje školství v Ústeckém kraji na období 2004/2008, kterou projednal Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 14.2.2004.
Jako primátor města vyjadřuji výhrady k tomu, že jsem nebyl s tak závažným záměrem ze strany úřadu kraje seznámen již v etapě jeho přípravy. Byl bych jistě s ním vyjádřil svůj nesouhlas daleko dříve a mohli jsme společně hledat řešení ekonomického fungování obou škol.
Jsem přesvědčen, že pro město Ústí nad Labem je existence dvou gymnázií nesmírně důležitá z důvodu konkurence mezi školami a možnosti volby pro uchazeče o studium. Gymnázium je škola, u které největší procento absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole, a proto jakékoli rušení gymnázií je v regionu, kde je nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, naprosto nepřijatelné.
Ústí nad Labem v současné době prožívá zvýšený zájem investorů jak do oblasti průmyslu, tak služeb. Lze tedy očekávat, že v této souvislosti se i zvýší i zájem lidí se středním a vyšším vzděláním o život v našem městě, a proto je třeba, aby i v budoucnu byly pro studium jejich dětí vytvořeny co nejlepší podmínky.
O záměru uvedeném ve Strategii budu s představiteli Ústeckého kraje jednat a budu v každém případě prosazovat, aby byla upřednostněna varianta zachování obou gymnázií.“

Obchodní centrum v prostoru Nové tržnice – „záměr firmy AM Development vybudovat v prostoru Nové tržnice nákupní a zábavní centrum velice vítáme. Komplex oživí centrum města a přinese stovky nových pracovních míst. Kostel se šikmou věží navíc naroste na významu, protože konečně získá důstojné okolí. Tržnice přestane hyzdit střed města.“

Snižování stavu Policie ČR v Ústeckém kraji – „pokles stavů příslušníků Policie ČR je ve vztahu k vývoji kriminality v Ústeckém kraji zcela nepřijatelný a nepochopitelný. Navíc je v rozporu s prohlášením ministra Bublana na lednovém setkání se starosty a primátory v Benešově – podle jeho slov se mělo propouštění týkat spíše administrativních sil. Téměř každý pátý pachatel násilného činu je stíhán na území bývalého severočeského kraje. Na vzestupu je rovněž drogové kriminalita. V minulém roce se Ústecký kraj podílel na násilné kriminalitě ČR více než 18 procenty. Považujeme za alarmující růst recidivy, která od roku 2002 dramaticky stoupla. Policisté u nás nesmějí odcházet do civilu.“

Prodej majetku Tepelnému hospodářství města – „Město si od prodeje majetku, který slouží k výrobě a rozvodu tepelné energie, slibuje především zefektivnění celého systému. Předpokládáme také růst investic. Obchodní podíl v THMÚ si město ponechá, což mu zajistí vliv na stanovení konečné ceny tepla pro ústecké domácnosti.“

Nová „psí“ vyhláška – „Vyhláška vyjmenovává veškerá veřejná prostranství, na kterých je povinností vést psa na vodítku. Jsou zde také označeny plochy pro volný pohyb psů i místa s úplným zákazem vstupu se psy. Cílem je zabránit tomu, aby psi ohrožovali lidi a především děti. Velké město takovou vyhlášku potřebuje.“

Nové logo města – „Logo jsme mírně pozměnili. V jeho dolní části je nyní zobrazena naše webová adresa. Město bude od nynějška logo používat mnohem více, a to na úkor znaku, jenž by se měl objevovat především při významných nebo slavnostních příležitostech.“

Pamětní deska na mostě dr. E. Beneše – „Pamětní deska obětem násilí z 31. července 1945 bude projevem úcty k památce obětí. Město tím chce napomoci k uzavření této tragické události novodobých dějin a k ukončení i po šedesáti letech stále trvajících politických manipulací při jejím výkladu.“