Dětský parlament (při DDM)

usti.kpdmuk.cz

Vznik Ústeckého parlamentu dětí a mládeže (ÚPDM) se datuje zhruba na přelom roků 1999 a 2000, takže doba jeho funkčnosti je celkem slušná na to, aby se začlenil se vší samozřejmostí do různých oblastí veřejného života. Zázemí pro jeho činnost vytvořilo SDM Tilia ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem a sdružuje dětí a mládež ve věku 12 – 18 let. Jeho členy tvoří studenti základních či středních škol, kteří chtějí zužitkovat svůj volný čas ve prospěch dobré věci, jsou komunikativní a velmi dobře vybavení nápady a schopností realizace. Vzhledem k omezení věkové hranice se složení rychle mění a dává tak větší místo pro nové tváře a s nimi i řadu připomínek. Logo parlamentu tvoří jeden z velkých symbolů města, a to závěsný Mariánský most přes Labe.

Členové se pravidelně setkávají a diskutují o problémech školního života, volného času, o městě i o okrese, prostě o všem, co může mladé lidi zajímat. Sympatické  na tom je, že jim nikdo nevnucuje své názory a že dospělí jsou na tato setkávání zváni pouze jako hosté a spíše sporadicky. Vše bývá v režii vůdců parlamentu. Účast na setkání se odráží podle důležitosti. Někdy to tedy může být kolem pěti osob a to například, když se vytváří a rozesílají pozvánky na různé akce, probíhá tvorba propagačních materiálů či se upřesňují některé maličkosti. V opačném případě může účast čítat až něco málo přes dvacet osob a odtud se již provádí i podrobné zápisy. Zde se pak jedná o vážných záležitostech, hlasuje se o nich, domlouvají se organizační záležitosti všeho druhu, probírají se srazy významnými představiteli z politické, podnikatelské či jiné sféry a připravují se akce pro děti jako jsou Dětská slyšení, různé soutěže pro děti nebo ekologicky zaměřené aktivity.

Krajský parlament dětí a mládeže – velkou měrou se o jeho vznik zasloužil právě ÚPDM, který inicioval vznik dětských parlamentů v jiných větších městech Ústeckého kraje.  V současnosti se o Krajský parlament stará Dětské městské zastupitelstvo Žatec, na únorovém zasedání byla zvolena hejtmankou Jana Votavová. Další setkání se uskuteční v Ústí nad Labem v létě.

ÚPDM organizuje Dětská slyšení, kde se jakékoliv děti a mládež ze základních
a středních škol účastní debat s přizvanými politiky, s představiteli ekologických organizací či zástupci významných podniků, kteří mají v našem městě velkou působnost a mají co dočinění se vším, co se zde děje. Dětská slyšení jsou velmi často organizována k určitým příležitostem (komunální volby, Den země…) a kolem nich se také debata velmi často točí. Těší se velkému zájmu a dávají prostor naprosto všem mladým lidem, kterým není osud města – ve kterém žijí – lhostejný, vyjádřit své dotazy a názory na řešení aktuálních otázek. Nejbližší slyšení je plánováno na 20. dubna 2004.

Kromě jiného jsou výsledkem činnosti ÚPDM i některé soutěže, na kterých se ve spolupráci s jinými organizacemi nebo podniky podílí. Jako příklad může být „Literární Ústí“. Některé práce (básně i povídky) na téma města, jeho okolí
a životního prostředí, jsou zdařilé a porota má posuzování nejlepších prací skutečně obtížné. Zvlášť při poměrně kvalitní účasti. Další soutěží, která byla vyhlášena pro žáky 2. stupně ZŠ a vznikla pod záštitou ústeckého primátora se jmenovala „Znáte svá práva?“ a týkala se Úmluvy o právech dítěte. Měla dvě části, a to výtvarnou a literární. To zůstalo i ve 2. ročníku, který právě probíhá (informace najdete za okamžik).

Jednou z několika záslužných činností je akce „Ukliďme svět“. Tu pořádá ÚPDM stejně jako jiné činnosti za podpory jiných organizací a cílem je vyzvat co nejvíce mladou generaci a dát jim správný impuls – odstraňují se černé skládky, čistí potoky, lesy, apod. a zde je jejich účast důležitá a nepřímo v ní probouzí zájem
o prostředí ve svém okolí a smysl pro přírodu. Uklízet plánujeme v Bertině údolí v květnu 2004.

Parlament se snaží oslovit podniky, které by jejich činnosti podporovaly, protože menších prostředky MŠMT bohužel nestačí. Dobrou zprávou je, že jednoho významného partnera se podařilo získat – Spolek pro chemickou a hutní
výrobu a. s. Díky němu a jeho finančnímu zajištění bylo možné veškeré aktivity takřka bez problémů naplňovat.

Všem ve věku 12 – 18 let, kterým není dění ve svém okolí lhostejné, nabízíme práci v Ústeckém parlamentu dětí a mládeže. Zájemci můžou přijít na některou ze schůzek parlamentu (viz tabulka).Článek I - Přednostní zájem dítěte 

• Všechny činnosti týkající se dítěte mají brát v úvahu plně a přednostně jeho zájmy.

 Článek II – Oddělení od rodičů 

• Dítě má právo žít s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s jeho zájmy. Dítě má rovněž právo udržovat styk, je-li odděleno od jednoho z nich nebo od obou. 

Článek III – Svoboda sdružování

 • Děti mají právo stýkat s jinými dětmi a zapojovat se do jejich sdružení nebo tato sdružení vytvářet. 

Článek IV – Ochrana před násilím a zanedbáváním 

• Stát má dítě chránit před násilím a všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů nebo jiných osob starajících se o dítě. Má zavádět vhodné sociální programy zaměřené na prevenci násilí a na pomoc jeho obětem.

Článek V – Volný čas, rekreace a kulturní činnost 

• Dítě má právo na volný čas, hru a účast v činnostech kulturních a uměleckých. 

Článek VI – Zneužívání drog 

• Děti mají právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před začleněním dětí do jejich výroby a distribuce 

Článek VII – Sexuální zneužívání 

• Stát má chránit děti před sexuálním vykořisťováním a týráním včetně prostituce a před jejich zneužitím v pornografii. 

Článek VIII – Vzdělání 

• Dítě má právo na vzdělání a stát má povinnost zajišťovat bezplatné a povinné základní vzdělání, podněcovat různé formy středoškolského vzdělání dostupného všem dětem a zpřístupňovat vysokoškolské vzdělání pro všechny podle jejich schopností.

Školní kázeň má respektovat práva a důstojnost dítěte. Při zajišťování práva na vzdělání má stát podporovat rozvoj mezinárodní spolupráce. 

Článek IX – Nediskriminace 

• Všechna práva se vztahují bez výjimky na každé dítě. Je závazkem státu chránit děti před jakoukoliv formou diskriminace a přijímat pozitivní opatření k podpoře jejich práv. 

Článek X – Svoboda myšlení, svědomí a náboženství 

• Stát má respektovat právo dítěte na myšlení, svědomí a náboženství za přiměřeného usměrňování ze strany rodičů.