Cesta městem bez bariér

je název projektu Základní školy speciální Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, který je jedním z finančně podpořených projektů 1.kola Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem, jehož realizace končí právě v těchto dnech.

Charakteristika projektu:

Dvoudenní workshop, jehož smyslem bylo nejprve seznámit studenty ze středních škol s dětmi ohroženými zdravotní a sociální exkluzí a následně jejich společné cestování městem Ústí nad Labem.
Projekt, do něhož byli zapojeni žáci speciální školy a studenti ústeckých středních škol, vychází ze zkušenosti, že zdraví lidé často netuší, jak se chovat k těm, kteří jsou na vozíčku, jak pomáhat nevidomým, nebo jak pomoci při epileptickém záchvatu.
Studenti byli proškoleni v poskytování první pomoci (např. při epileptickém záchvatu) a k správnému postupu pomoci např. vozíčkářům na plošinách, při nástupech a výstupech z prostředků městské dopravy, při převádění nevidomých, v komunikaci se sluchově postiženými, ke komunikaci s autisty apod. Poté studenti společně spolu s handicapovanými společně cestovali městem na trase ze Speciální školy na Severní Terase na hrad Střekov.Během cesty se zastavili na Magistrátu města Ústí nad Labem.

Společně se zástupci školy i rodiči postižených dětí se krátce setkali a pozdravili s náměstkem primátora Mgr. Tomášem Jelínkem a  koordinátorkou Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
Na neformálním setkání účastníci projektu sdělovali  svoje dojmy z realizované cesty. Náměstek primátora, který je zároveň politikem Projektu Zdravé město a MA21, naslouchal sdělením ze strany účastníků „ Cesty městem bez bariér“ a doporučí Radě města zkompletovat naváděcí systém v budově ústeckého magistrátu a to zejména pro osoby se sníženou pohyblivostí, spec. vozíčkáře.
Na závěr setkání  předaly děti zástupcům města keramické dárky, které samy vytvořily ve školním keramickém kroužku. Jejich cesta směřovala na hrad Střekov, kde je čekalo malé pohoštění.

Prezentace projektu proběhne jako měsíční „pojízdná“ výstavka fotografií a textů, umístěných v městských autobusech a trolejbusech, aby se s problémy spoluobčanů ohrožených zdravotní inkluzí mohla seznámit nejširší veřejnost, ale mělo by jít i o upozornění na „slabá“ místa, jejichž řešením by se mělo město stát bezbariérovým. Cílem projektu je především proškolení mladých lidí v pomoci handicapovaným a ukázat cestu k otevřenému, uvědomělému a vstřícnému postoji k lidem se zdravotními handicapy.

Evropská unie a město Ústí nad Labem poskytly finanční podporu projektu, který dílčím způsobem naplňuje  Plán zdraví a kvality života Projektu Zdravé město Ústí nad Labem, podporuje strategický rozvoj města a je v souladu s Komunitním plánem města Ústí nad Labem.