Ústí získalo cenu ministra vnitra

Zdravá města byla oceněna Ministerstvem vnitra

(17.-19. ledna 2007, 3. Národní konference kvality ve veřejné správě v Liberci)

PRAHA, 19.1.2007 – Zdravá města a jejich asociace Národní síť Zdravých měst získaly na konferenci ke kvalitě ve veřejné správě významná ocenění za svůj postup v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Prokázaly tak, že rozvoj samospráv v úzké spolupráci s občany má svůj význam a boří mýtus, že lidé nemají o veřejný život ve svém bydlišti zájem.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo v loňském roce již druhý ročník soutěže o získání resortních cen za kvalitu v územní veřejné správě. Soutěží se o tři typy cen. Dvě jsou udělovány za rozvíjení kvality v územní veřejné správě, přičemž nižším stupněm (bronz) je cena „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ a vyšším stupněm (stříbro) je cena „Organizace dobré veřejné služby“. Třetí cena je udělena za inovaci v územní veřejné správě.

Jako vůbec první v ČR získala Zdravá města Chrudim a Vsetín stříbro zauplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni splněním kategorie „B“ oficiální sady Kriterií místní Agendy 21. V praxi toto ocenění znamená, že obě města komunikují s občany, ptají se na jejich názory na rozvoj města a ty pak systematicky zapracovávají do svých rozvojových plánů. Lidé se každoročně setkávají na veřejném fóru a diskutují o dalším směřování své komunity a mohou si ověřit díky společně vytvořeným místním ukazatelům, zda město skutečně plní to, na čem se na svých setkáních domluvili.

Ani další Zdravá města a obce nezůstaly pozadu. Bronz za realizaci místní Agendy 21 získal Strašín, Kopřivnice, Ústí nad Labem, Hodonín a Prostějov. Všechny tyto samosprávy v roce 2006 dosáhly Kategorie C, což např. znamená, že ze svých rozpočtů podporují zapojování veřejnosti do života obce nebo pořádají pravidelně osvětové a vzdělávací akce na téma životní prostředí, kvalita života apod. Mezi dalšími oceněnými městy byly opět Vsetín, a také Strakonice, které si převzaly cenu za inovaci v územní veřejné správě.

Na konferenci si cenu za inovaci ve veřejné správě převzal také ředitel Národní sítě Zdravých měst (NSZM) Petr Švec. NSZM byla oceněna za svůj nový informační nástroj DataPlán NSZM, který pomáhá městům a obcím efektivně řídit svoji agendu, šetřit peníze a přispívá rovněž k transparentnosti práce úřadu (více o DataPlánu na http://www.dataplan.nszm.cz).

  • sada Kritérií místní Agendy 21- vznikla v roce 2005 na půdě Pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Kritéria umožňují dle 21 indikátorů objektivně měřit postup v rámci MA21, tedy například to, jak kvalitně je město řízeno či jak dobře komunikuje s veřejností a zda respektuje její názor. Sleduje rovněž úroveň systému místního či regionálního strategického řízení, které mají vliv na dlouhodobý a stabilní rozvoj dané obce či regionu. Kritéria jsou rozdělena do čtyř kategorií „D“ – „A“, kde druhá jmenovaná stojí na pomyslném vrcholu a znamená, že principy MA21 jsou plně integrovány do života města či regionu.
  • mezinárodní Projekt Zdravé městov roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
  • místní Agenda 21mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.Více informací:http://www.ma21.cz.
  • Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 76 členů, s regionálním vlivem na 1198 měst a obcí, ve kterých žije 2,4 milionu obyvatel (24 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.nszm.cz.