Výsledky ankety "Určete priority města"

Výsledky ankety "Určete priority města"
29.1.2016
Cílem nedávno zveřejněné ankety bylo dát občanům města prostor vyjádřit se k tomu, co by ve svém městě chtěli změnit.

Počet respondentů byl neuvěřitelný - ankety se zúčastnilo 919 obyvatel Ústí nad Labem. Témata ankety vyplynula z veřejné diskuze v rámci „Fóra Zdravého města“, která se konala dne 11. 11. 2015.

Dle metodiky Národní sítě Zdravých měst průnikem umístění témat na fóru a v anketě vzešly „ověřené problémy“, tj. problémy, které se současně vyskytovaly nejčastěji na fóru i v anketě (umístily se do 10 místa):

 • chybějící autobusové nádraží
 • bezpečný průjezd městem pro cyklisty
 • zábor volné krajiny
  (Vysvětlení pojmu odd. proinvestorské politiky: mnohá dnešní města trpí jevem "sídelní kaše", kdy se neřízeně rozrůstají do okolí a přitom není využitý potenciál volných ploch ve městě. Ústí nad Labem je typickým příkladem a uvedený jev je u nás ještě posílen opravdu vysokým podílem brownfieldů v zástavbě. Záborem volné půdy navíc často znehodnocujeme zemědělskou půdu. Tento jev je možné korigovat prostřednictvím vhodného vymezení zastavitelných ploch v územním plánu, proto máme nyní při zpracovávání nového územního plánu velkou příležitost tento negativní jev zmírnit.)
 • popelnice na bioodpad pro byty
 • Mariánská skála
  využití pro sport a rekreaci(Vysvětlení pojmu od odb. strategického rozvoje/odd. cestovního ruchu: Mariánská skála je jedinečným přírodním prvkem ve městě, který se nabízí k využití pro volný čas, rekreaci a sport. Různé plány na oživení a zkultivování tohoto prostoru existují už od 90. let. Součástí aktuální představy o možném využití skály je např. lepší propojení s centrem města a se zoologickou zahradou, obnovení kaple, uzavření lomu, vybudování via ferraty a drobného zázemí turistické infrastruktury. Výsledkem by mohl být příjemný městský lesopark.)
 • propojení Milady a Předlic
  (Vysvětlení pojmu od odd. proinvestorské politiky/Svazku obcí Jezera Milada: Předlice, které leží na spojnici mezi centrem a jezerem, mají nyní příležitost vymanit se z koloběhu negativních jevů, které je trápí už od devadesátých let. Mohou se stát turistickým zázemím pro oblast jezera Milada, kde zatím není možná výstavba. K tomu přispěje i evropský projekt, zaměřený na oživení odkazu J. Foglara. Zároveň bude řešeno bezpečnější a příjemnější napojení jezera pro pěší a cyklisty od Předlic.)

Na Fóru Zdravého města byl také naformulován problém týkající se využití brownfieldů ve městě (přilákat velkého solidního zaměstnavatele), který i v anketě obdržel velký počet hlasů. Tyto neověřené problémy nebo ty, které vzešly pouze z ankety, spolu s výše jmenovanými budou projednány v Komisi pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 a předloženy RM.

Děkujeme Vám za účast na veřejných projednáních a za zapojení se do ankety. Tím jste nám pomohli stanovit náměty k řešení.