KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM 2018 – 2021

(projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006583)

 • Celkové náklady projektu: 1 214 625 Kč
 • Výše dotace: 1 153 893,75 Kč
 • Výše dotace z ESF: 1 032 431,25 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 121 462,50 Kč
 • Výše spolufinancování města: 60 731,25 (5 %)
 • Doba realizace projektu: 1.9.2017 – 30. 9. 2018
 • Projekt byl finančně ukončen
 • Aktivity projektu
  - Nastavení a realizace spolupráce s obcemi v SO ORP Ústí nad Labem
  - Cyklus vzdělávacích aktivit
  - Tvorba dílčích analýz, šetření, sběr dat a podkladů
  - Tvorba komunitního plánu péče pro SO ORP Ústí nad Labem 2017-2021
  - Schvalovací proces a následná distribuce Komunitního plánu péče
  - Komunikace s veřejností

Projekt reaguje na potřebu města vytvořit nový komunitní plán péče, a tím navázat na 5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014-2017 a zároveň jej nově rozšířit pro celé území SO ORP Ústí nad Labem.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím metod komunitního plánování posílit a zefektivnit činnosti vedené ve prospěch sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zaměstnanosti v regionu, podpořit účinnosti prevence sociálně patologických jevů, prevence sociálního vyloučení a zmírnit sociální znevýhodnění specifických skupin obyvatel. Dalším cílem projektu je zpracování a vytvoření Komunitního plánu péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021 (celkem 23 obcí). Dílčím cíle projektu je nastavení nejen meziobecní spolupráce, která bude pokračovat i po konci realizace projektu, ale i spolupráce s Ústeckým krajem a součinnost a provázanost se Střednědobým plánem sociálních služeb Ústeckého kraje. Součástí projektu budou i vzdělávací aktivity, kterých se budou účastni členové realizačního týmu a další aktéři

Proběhlé akce:

Ve dnech 20. – 25. 9. 2018 proběhlo připomínkové řízení k dokumentu Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem.
K 30. 9. 2018 byl projekt ukončen. Vypracovaný dokument je k dispozici v tištěné verzi na odboru kultury, sportu a sociálních služeb, odboru strategického rozvoje v budově Magistrátu města Ústí nad Labem a v Informačním centru na Mírovém náměstí. Dokument bude dále uložen na obecních a městských úřadech ve správním obvodu s rozšířenou působností Ústí nad Labem.
Odkaz na vypracovaný 6. komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018-2021: www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/socialni-oblast/komunitni-plan-pece.html
V měsíci dubnu a květnu proběhl druhý kurz vzdělávání k procesům komunitního plánování. Tentokrát byl kurz určen pro členy koordinačních skupin.
Ve dnech 12. – 15. 2. 2018 proběhl kurz vzdělávání k procesům komunitního plánování. Kurz byl určen pro členy realizačního týmu. Kurzem prováděl PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Tento projekt je spolufinancován z EU.