MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II PRO SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

(projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615)

 • Celkové náklady projektu: 17 114 179,88 Kč
 • Výše dotace: 2 145 118,08 Kč
 • Příspěvek Unie: 14 871 565,88 Kč (85%)
 • Národní veřejné zdroje: 2 624 394 Kč (15%)
 • Příjemce: MAS Labské skály, z. s.
 • Partner: Statutární město Ústí nad Labem
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022
 • Aktivity projektu:
  1. Řízení projektu
  2. Rozvoj a aktualizace MAP
  3. Evaluace a monitoring MAP
  4. Implementace MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) jsou v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) nástrojem společného, komunitního a efektivního plánování rozvoje vzdělání v regionech. Projekt MAP II navazuje na projekt „MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem“, který byl realizován v období 3/2016 - 2/2018. V projektu MAP I byla vytvořena platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit a aktualizovat nastavené cíle MAP I a postupně naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem.

budou zveřejňovány i ve Zpravodajích obcí.

 

Poskytována finanční podpora EU.