ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP ÚSTÍ NAD LABEM

Projekt „Územní studie krajiny SO ORP Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou Unií.

(projekt č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004684)

 • Celkové náklady projektu: 1 318 900 Kč
 • Výše dotace: 1 187 010 Kč (90 %)
 • Příspěvek Unie: 1 121 065 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 65 945 Kč
 • Výše spolufinancování města: 131 890 Kč
 • Doba realizace projektu: 9.3.2017- 31.5.2019
 • Projekt byl finančně ukončen
 • Aktivity projektu: Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity: analytickou část, která zahrnuje průzkumy a konzultace s orgány i veřejností, návrhovou část a finalizaci vč. předání výsledného dokumentu zadavateli.

Cílem projektu je vytvořit odborný komplexní dokument, vzešlý na základě analýzy současného stavu krajiny, využívání krajiny člověkem a zhodnocení, umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování, a to díky zajištění odborné práce dodavatele při vypracování této studie.

Výstup bude elektronicky šířen prostřednictvím webových stránek města a stránek Evidence územně plánovací činnosti.

Proběhlé akce:

 • Dne 10. 10. 2018 od 15 h v místnosti zastupitelstva MmÚ se uskutečnila veřejná konference k návrhové části Územní studie krajiny. Součástí konference byl výklad zpracovatele Územní studie krajiny Ing. arch. Ladislava Komrsky.
 • Ve dnech 12. 9. 2018 – 10. 10. 2018 byla návrhová část Územní studie krajiny zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí na Odboru investic a územního plánování a na webových stránkách tohoto odboru.
 • Dne 11. 10. 2017 od 15 h v místnosti zastupitelstva MmÚ se uskutečnila veřejná konference k analytické části územní studie krajiny. Součástí konference byl výklad zpracovatele územní studie krajiny Ing. arch. Ladislav Komrska.
 • Ve dnech 25. 9. 2017 – 11. 10. 2017 byla analytická část Územní studie krajiny zpřístupněna veřejnosti k nahlédnutí na Odboru investic a územního plánování a na webových stránkách tohoto odboru.