Kanalizace Svádov II. Etapa

  • Předpokládané náklady projektu: 77 000 000 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: probíhá realizace stavby
Záměr
2012
Příprava
2012
Realizace
2024
Dokončeno
2025

Projekt řeší dostavbu kanalizace v místní části města Ústí nad Labem – Svádov s napojením do stávající kanalizační sítě a následné čištění odpadních vod na stávající ČOV Neštěmice. Je navrženo vybudování celkem 2 687,0 m splaškové kanalizace, z toho 2 293,5 m gravitačních stok PP DN 250 – 300 a 393,5 m výtlačných řadů PE 100 DN 63 – 90 včetně 1 ks čerpací stanice odpadních vod.
Kanalizační stoky B, C, C1 a C2 budou odkanalizovávat nemovitosti, které se nacházejí mezi cyklostezkou a železniční tratí Ústí nad Labem – Děčín.
Stoka D bude odvádět splaškové vody z nemovitostí v ulici Za Tratí. Tato stoka bude postavena v ochranném pásmu ČD a.s.
Stoka E bude vedena ulicí Sokolovská, podejde železniční trať Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb protlakem a dále se stočí u točny autobusu z ul. Sokolovská do ul. Jana Želivského, kde bude podchytávat stávající kanalizační stoku, která je v současné době zaústěna kanalizační výustí do potoka Bahniště.
Kanalizační stoka I bude odvádět splaškové vody z nemovitostí v ul. Květinová. Tato stoka bude napojena na stávající kanalizační stoku na konci ulice Květinová.
Gravitační stoky F, F1 a F1-1, které jsou napojeny na stávající kanalizaci v ul. Pod Hradištěm, jež je zakončena volnou výustí do potoka Bahniště poblíž kostela, budou napojeny do nové čerpací stanice. Stávající kanalizační stoky jsou charakteru jednotné kanalizace.
V čerpací stanici bude jedna z komor sloužit pro odlehčení odpadních vod ČS. ČS bude umístěna v prostoru před kostelem a bude přečerpávat tyto odpadní vody kanalizačním výtlakem V1 do stoky E. Výtlačný řad V1 bude přecházet potok Bahniště. Do ČS bude zaústěna ještě tlaková stoka V2 z ul. K Zámku (původně stoka G). Tato stoka je zatím navržena pouze jako tlaková, do budoucna se na ní napojí přilehlé nemovitosti pomocí domovních čerpacích stanic. V čerpací stanici bude odlehčovací komora s poměrem ředění 1:4. Z technického řešení nešlo zachovat pro odlehčení stávající výust, proto bude tato volná výust do potoka Bahniště zrušena a bude vybudována nová výust z odlehčovací komory v délce 4,0 m DN 300.
Kanalizační stoky K a K1 budou odvádět splaškové vody z nemovitostí v lokalitě Pod Lesem. Stoka K se napojuje do stávající kanalizace v ul. Jana Želivského, která je ukončena volnou výustí. V poslední šachtě této stávající kanalizace bude vybudována odlehčovací komora s poměrem ředění 1:4 a volná výust bude sloužit pro odlehčené vody. Odlehčovací komora bude z upraveného šachtového dna DN 1000.
Na stávajícím nátoku do ČS u cyklostezky bude provedeno protipovodňové opatření. Jedná se o vybudování propoje mezi nátokem do stávající ČS a bezpečnostním přepadem z této ČS.