Přístavba učeben ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 p.o.

  • Předpokládané náklady projektu: prozatím nevyčísleny
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: zpracovává se projektová studie
Záměr
2022
Příprava
2023
Realizace
2025
Dokončeno
2026

Cílem tohoto projektu je realizace stavby (přístavba/ nadstavba/ novostavba, atd.) v rámci samostatného objektu v areálu ZŠ, která umožní přímou návaznost na provoz školy, přičemž bude sloužit k umístění jak učeben, tak nutného zázemí. Stavba je situovaná na pozemku p.č. 17/2 v k.ú. Předlice – Ústí nad Labem a případně p.č. 15/1 a p.č. 16 v k.ú. Předlice - Ústí nad Labem. Pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele. Účelem projektu je navýšení současné kapacity školy. Stavbou nově vzniknou další čtyři kmenové třídy po 30ti žácích, dále bude součástí objektu klubovna, přípravná třída a družina včetně kabinetů, šaten a sociálních zařízení. Zadavatel má zájem nalézt efektivní investiční řešení, přičemž požaduje, aby výsledkem byla kvalitní, energeticky úsporná a šetrná budova s nízkými provozními náklady.