Nakládání s nemovitým majetkem (pronájem, pacht, výpůjčka)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení evidence majetku, 1. Patro, Velká Hradební 233/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí
Kontakty na jednotlivé pracovníky

Co k tomu potřebujete:

Žádost (volnou formou nebo je možné využít formulář žádosti):

  • identifikace žadatele (jméno, adresa, datum narození/IČ, telefon, e-mail)
  • specifikace požadavku (parcelní číslo, u budov také číslo popisné či evidenční, katastrální území)
  • důvod požadavku (využití , apod.)

Přílohy žádosti:

  • snímek z katastrální mapy se zákresem požadavku
  • právnické osoby doloží výpis z obchodního rejstříku a zmocnění k jednání
  • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu
  • potřeba doložení dalších podkladů vzejde na základě projednávání jednotlivých žádostí

Formuláře:

Žádost o pronájem pozemku

Související informace:

Koordinované stanovisko bude žadateli vydáno do 30 dnů od doručení na Magistrát města Ústí n.L. (v komplikovaných případech může být tato lhůta delší)