Odnětí zemědělské půdy ze zemědělské půdního fondu (ZPF)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost viz Formuláře
název stavby/akce
jméno a adresa žadatele
jméno a adresa investora
požadavek na trvalé či dočasné odnětí
místo stavby /akce ( k.ú., p.p.č.)
údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, případně uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence
vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí
výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí
předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev a návrh způsobu jejich hospodárného využití
plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy
vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst.1 a  2 zákona
výsledky pedologického průzkumu
údaje o odvodnění a závlahách
údaje o protierozních opatřeních
zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením třídy ochrany
informaci v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím ze zemědělské půdy ze ZPF podkladem
jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF musí dále obsahovat výsledky geologického průzkumu a  údaje o výši hladiny podzemní vody
údaj o souladu s územním plánem
Projektová dokumentace stavby/akce

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP

Plné znění popisu situace:

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu