Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

telefon:
Sekretariát: 475271762, 475271693

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Co k tomu potřebujete:

  • Písemnou žádost na předepsaném formuláři
  • Vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Formuláře:

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci

Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení upravuje § 104 - 108 stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci

S oprávněnou úřední osobou stavebního úřadu, která předmětnou stavbu povoluje (dáno organizační strukturou) v úředních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Předložit vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle zák č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, úhradou přes pokladnu, prostřednictvím bankovního účtu či složenkou.

Jaké jsou lhůty

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona. Je-li ohlášení úplné a v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 106 odst. 1 stavebního zákon, vydá stavební úřad souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. Jestliže ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru ve stavebním řízení.

Kdo je účastníkem řízení

Stavebník, který musí předložit doklady a souhlasy osob dle § 105 odst. 1 stavebního zákona.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.

Můžete využít elektronickou službu

Je umožněno žádat o vydání povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ohlášení není správním rozhodnutím, řádné opravné prostředky nejsou přípustné.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.