Oznámení užívání stavby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

telefon:
Sekretariát: 475271762, 475271693

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Co k tomu potřebujete:

  • Písemnou žádost na předepsaném formuláři
  • Vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Formuláře:

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci

Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Dále je nutné předložit souhlasná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (pokud jsou vyžadována).

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník nebo jeho zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci

S oprávněnou úřední osobou stavebního úřadu, která předmětnou stavbu povoluje (dáno organizační strukturou) v úředních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Předložit vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle zák č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, úhradou přes pokladnu, prostřednictvím bankovního účtu či složenkou

Jaké jsou lhůty

Upraveno v § 120 stavebního zákona. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby může být započato den po kontrolní prohlídce, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

Kdo je účastníkem řízení

Stavebník nebo též vlastník stavby (§120 odst.3)

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.
Můžete využít elektronickou službu
Je umožněno žádat o vydání povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud bylo vydáno rozhodnutí o zákazu užívání stavby lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.