Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

telefon:
Sekretariát: 475271762, 475271693

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Co k tomu potřebujete:

  • Písemnou žádost na předepsaném formuláři
  • Vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Formuláře:

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci

Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Problematiku územního souhlasu upravuje § 96 stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci

S oprávněnou úřední osobou stavebního úřadu, která předmětnou stavbu povoluje (dáno organizační strukturou) v úředních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle zák č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, úhradou přes pokladnu, prostřednictvím bankovního účtu či složenkou.

Jaké jsou lhůty

Je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne stavební úřad usnesením o projednání záměru v územním řízení.

Kdo je účastníkem řízení

Žadatel, který musí předložit doklady a souhlasy osob dle § 96 odst. 3 stavebního zákona.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.
Můžete využít elektronickou službu
Je umožněno žádat o vydání povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.