Povolení kácení dřevin

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost viz Formuláře
identifikace žadatele, tj. jméno a adresu, datum narození (fyzická osoba), název a sídlo firmy, IČ (právnická osoba), příp. doručovací adresu
v případě více spoluvlastníků jejich souhlas s případným kácením
doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku, není-li jím žadatel
specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh popř. rod, počet, včetně situačního nákresu se zakreslením polohy dřevin určených ke kácení
označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází
udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin
zdůvodnění žádosti
u právnických osob doložení oprávnění osoby k jednání za právnickou osobu
plná moc v případě zastupování
v případě, že žádost podává společenství vlastníků, které zastupuje jednotlivé vlastníky, musí být žádost podána v souladu se stanovami (ve většině případů je nutný podpis předsedy společenství a dalšího člena). Nutným podkladem je pak rozhodnutí ze shromáždění vlastníků, případně rozhodnutí mimo zasedání (§ 1206 – 1214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
doklad o uhrazení správního poplatku 500,- Kč

Formuláře:

Formulář lze stáhnout v sekci Formuláře ke stažení OŽP

Plné znění popisu situace:

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny

Související informace:

Za místní šetření se vybírá, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, poplatek 500,- za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu. Osvobození: pokud se jedná o kácení dřevin v rámci stavebního řízení, při živelných pohromách a nehodách.