Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem – Odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

telefon:
Sekretariát: 475271762, 475271693

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Co k tomu potřebujete:

  • Písemnou žádost na předepsaném formuláři
  • Vyplněnou žádost a přílohy stanovené v části B žádosti

Formuláře:

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci

Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
ÚR se rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost na předepsaném formuláři dle přílohy č. 1 – 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci

S oprávněnou úřední osobou stavebního úřadu, která předmětnou stavbu povoluje (dáno organizační strukturou) v úředních dnech nebo po předchozí telefonické domluvě.

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Předložit vyplněnou žádost o vydání povolení a přílohy stanovené v části B žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Dle zák č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, úhradou přes pokladnu, prostřednictvím bankovního účtu či složenkou.

Jaké jsou lhůty

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).

Kdo je účastníkem řízení

Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti.
Můžete využít elektronickou službu
Je umožněno žádat o vydání povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby
kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona.