Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2.KPP a zpracování 3. KPP na období 2007 - 2009

POPIS PROJEKTU

Tento projekt navazuje na zavedenou tradici komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem, které probíhá nepřetržitě od roku 1999. Realizace procesu komunitního plánování přispěje k posílení stability a sociální soudržnost v regionu, podpoře sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí, zaměstnanosti a rozvoji partnerství, kooperace a konkurenceschopnosti poskytovatelů sociálních služeb.

Komunitní plánování podpoří spolupráci zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb, jejich uživatelů a dalších subjektů v Ústí nad Labem při plánování a realizaci efektivní sociální politiky města. Analýzou potřeb a kooperací zainteresovaných subjektů dojde k vytvoření trvale udržitelného systému, který odpovídá skutečným potřebám občanů, umožňuje efektivní nakládání s veřejnými prostředky a lidskými zdroji a optimálnímu nastavení sítě sociálních služeb. Důležitým efektem komunitního plánování je zvýšení informovanosti obyvatelstva o dostupných sociálních službách, což zvyšuje jejich schopnost a možnost uspokojovat potřeby v této oblasti, podporuje jejich integraci do společnosti a na trh práce. Komunitní plánování a jeho pravidelné vyhodnocování přispívá k vytváření a rozšiřování sítě sociálních služeb tak, aby vyhovovaly novým, dosud neřešeným potřebám a požadavkům lidí ve všech oblastech pomoci.

Cíle projektu


Všeobecné cíle projektu jsou v souladu s cíli grantového schématu.

- posilovat sociální stabilitu a soudržnost obyvatelstva a rozvoj komunitní společnosti
- prostřednictvím procesů a nástrojů komunitního plánování podporovat sociální integraci a reintegraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již vyloučených
- vzájemnou kooperací a propojováním vhodných souborů sociálních služeb přispívat ke zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva a o jejich začlenění do společnosti a na trh práce.
- pomocí komunitního plánování poskytovat sociální služby v co největší kvalitě a s důrazem na potřeby uživatelů, zlepšení životních podmínek obyvatel a integraci vyloučených skupin nebo skupin osob ohrožených sociální exkluzí do komunity a na trh práce.


Specifické cíle projektu

- udržení, rozvoj a zkvalitňování procesu komunitního plánování ve městě Ústí nad Labem

- zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatelstva, snížení sociální izolace a předcházení sociální exkluzi jednotlivců podporovaných cílových skupin (děti a mládež, dlouhodobě duševně nemocní, zdravotně postižení, osoby ohrožené drogou, mentálně postižení, občané v přechodné sociální krizi a občané společensky nepřizpůsobiví, etnické menšiny, senioři)

- udržení a rozvoj trvale udržitelných organizačních struktur vzniklých během procesu tvorby Prvního a Druhého komunitního plánu péče (1. KPP pro období 2001-2003 a 2. KPP pro období 2004-2006), oborové spolupráce poskytovatelů napříč cílovými skupinami a typy služeb

Dílčí cíle projektu

- zpracování Revize 2. KPP – jako nástroje evaluace procesu komunitního plánování v letech 2004-2006
- zpracování 3. KPP pro období 2007-2009 – základního manažerského materiálu umožňujícího strategické a efektivní plánování a realizaci sociálních služeb na území města a okolí.
- provedení částečné implementace 3. KPP (která bude pokračovat po skončení projektu).

Cílové skupiny projektu

- dlouhodobě nezaměstnaní
- nezaměstnaní
- mentálně postižení
- dlouhodobě duševně nemocní
- osoby ohrožené drogou
- zdravotně postižení
- občané v přechodné sociální krizi a občané společensky nepřizpůsobiví
- etnické skupiny
- děti a mládež
- senioři

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu: 2 626 545,- Kč
Dotace (ESF + SR): 2 416 422 Kč
Spoluúčast města: 315 186,- Kč

Doba realizace: březen 2006 - červen 2007