Rekonstrukce muzea města ústí nad labem s cílem zřízení centra česko-německých studií "collegium Bohemicum"

PROGRAM: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad - více na http://www.nuts2severozapad.cz/rop_sz/)
PRIORITA: 4.1 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
DATUM ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 1. 3. 2008
DATUM UKONČENÍ PROJEKTU:
30.7.2011
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 418 589 088 Kč

 • z toho uznatelné náklady: 365 016 876 Kč   
 • dotace ze strukturálního fondu ERDF: 310 264 345 Kč 
 • dotace ze státního rozpočtu: 27 376 266 Kč
 • prostředky z rozpočtu obce: 27 376 266 Kč
 • z toho neuznatelné náklady: 53 572 212 Kč

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI:

Muzeum města Ústí nad Labem
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Collegium Bohemicum, o. p. s.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Projekt Reknostrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií "Collegium Bohemicum“ spočívá v rekonstrukci stávající, postupně chátrající budovy Muzea města Ústí nad Labem, významné novorenesanční kulturní památky z 19. století. Cílem projektu je zřídit v Ústí nad Labem stálou, specializovanou, neziskovou a veřejně prospěšnou instituci nadregionálního významu, která v sobě obsáhne muzeum, archiv, knihovnu, vědecké a vzdělávací pracoviště i místo pro poznávání, setkávání a dialog zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa a dalších evropských i jiných zemí. Tato instituce se bude zabývat shromažďováním sbírek a informací, dokumentací, studiem, vědeckou analýzou, popularizací, jakož i všestrannou péčí o bohaté kulturní movité i intelektuální dědictví, které se váže k pestré historii česko-německých a česko-rakouských vztahů a které v českých zemích spoluvytvářeli čeští a moravští Němci, Židé, Rakušané a další německy mluvící lidé.
Rekonstrukce budovy Muzea umožní vyvíjet následující aktivity a nabízet a zajišťovat tyto služby:

 

 • výstavní činnost
 • konferenční činnost
 • sbírkotvorná činnost
 • knihovnická, archivní a dokumentační činnost
 • vědecko-výzkumná činnost
 • pedagogická činnost
 • publikační a propagační činnost
 • kulturně společenská činnost

 

 

 

Logickým důsledkem vzniku centra česko-německých studií “Collegium Bohemicum“ je rovněž vytvoření nových pracovních míst. Realizace projektu přímo přinese 15 nových stálých kvalifikovaných pracovních míst. Podle předběžných odhadů dojde dále postupně k vytvoření až 70 nově vytvořených nepřímých pracovních míst.
V neposlední řadě bude mít tento projekt díky svému zaměření rovněž pozitivní mezinárodní politický kontext a rozměr.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.