Ústí nad Labem - zpracování údajů o území a územně analytické podklady

POPIS PROJEKTU

Projekt spočívá v zajištění odborné přípravy pro územně analytické podklady (ÚAP)koordinované Statutárním městem Ústí nad Labem. Náležitosti ÚAP přesně stanovuje vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, ÚPD a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

a) technická pomoc při zpracování ÚAP, vložení dat získaných od poskytovatele do jednotného datového modelu                                                                                                               
b) vytvoření podkladů pro RURÚ a výkresové části                                                              
c) zpracování návrhu ÚAP, RURÚ, vč. vymezení problémů k řešení                                           
d) administrace dotace a organizační zajištění projektu

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu: 1 842 000 Kč
Dotace (IOP + SR): 1 100 000 Kč
Spoluúčast města: 742 000 Kč

Doba realizace projektu:  říjen 2007 - prosinec 2008

 

                         

                                                         Tento projekt byl spolufinancován Evropskou

                                                    www.strukturální-fondy.cz/iop