14.ZM Usnesení 281/04-312/04 (23.9.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne  23. září 2004

281/04 - 312/04

 


 

 

281/04

Plnění usnesení Zastupitelstva města

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      a)  zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města

 

282/04

Předání podpisových archů k vyhlášení místního referenda

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. předání podpisových archů k vyhlášení místního referenda

B)  u k l á d á

      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ

          a) zajistit posouzení návrhu na vyhlášení místního referenda

          b) výsledek posouzení předložit Zastupitelstvu města

 

283/04

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2004

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e

      1. v hospodaření města za I. pololetí roku 2004 dosáhly:

          a) celkové příjmy města výše                        1 019 584,98 tis. Kč

          b) celkové výdaje města výše                        1 100 453,39 tis. Kč

          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši        -  80 868,41 tis. Kč

              vyrovnává oblast financování

      2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2004 dosáhly:

          a) celkové příjmy MmÚ výše                           786 944,27 tis. Kč

          b) celkové výdaje MmÚ výše                           882 804,88 tis. Kč

          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši          - 95 860,61 tis. Kč

              vyrovnává oblast financování

 

284/04

Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004 - snížení příspěvku na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření v rozpočtu MmÚ roku 2004 z důvodu delimitace výkonu

          státní sociální podpory z MmÚ na Úřad práce Ústí nad Labem o částku 8 417 tis. Kč

          takto:

          a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 8 417 tis. Kč (pol. 4112)

          b) snížení mzdového limitu v neinvestiční části rozpočtu Kanceláři tajemníka o částku

              3 667, 89 tis. Kč a o částku 1 285,30 tis. Kč u zákonných odvodů:

              - org.č 1402, kap. 921, § 6171, pol. 5011                 3 667,89 tis. Kč

              - org.č 1402, kap. 923, § 6171, pol. 5031                    953,65 tis. Kč

              - org.č 1402, kap. 923, § 6171, pol. 5032                    330,11 tis. Kč

              - org.č 1402, kap. 923, § 6171, pol. 5038                        1,54 tis. Kč

          c) snížení neinvestiční části rozpočtu odboru hospodářské správy o částku

              714,20 tis. Kč

              - org.č 1400, kap. 911, § 6171, pol. 5139                   204,50 tis. Kč                

              - org.č 1400, kap. 911, § 6171, pol. 5169                   509,70 tis. Kč

           d) zvýšení příjmové části rozpočtu ve tř. 1 u poplatku za ukládání odpadů o částku

               2 749,61 tis. Kč (org. 1000, pol. 1333)

 

285/04

Žádost dlužníka - p. Klímové o prominutí poplatku z prodlení

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. vzdání se práva a prominutí pohledávky - poplatku z prodlení p. Marcele Klímové ve

          výši 40 659,20 Kč za předpokladu, že do 31. 10. 2004 uhradí Magistrátu města Ústí

          nad Labem poplatek z prodlení ve výši 14 932,80

 

286/04

Informativní zpráva o výsledku dražby pohledávek

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)   b e r e   n a   v ě d o m í

       1. informaci o výsledku dražby pohledávek

 

287/04

Informace o sjednaných podmínkách úvěru pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. v r. 2004

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)   b e r e   n a   v ě d o m í

       1. informaci o sjednaných podmínkách úvěrové smlouvy uzavřené v r. 2004 mezi

           Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, a.s. a Komerční bankou, a.s.

 

288/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2004 - reprezentační kulturní akce

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e

      1. rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1 500 tis. Kč určených pro Kulturní

          středisko města Ústí nad Labem na realizaci reprezentačních kulturních akcí 2004

          takto:

          a) „Mezinárodní festival sborového zpěvu 2004“          220 tis. Kč

          b) „Trampská porta 2004“                                              250 tis. Kč

          c) Mezinárodní taneční festival 2004“                            400 tis. Kč

          d) Virtuosi per musica di pianoforte“                             150 tis. Kč

          e) „Mezinárodní jazz a blues festival 2004“                    480 tis. Kč

      2. rozdělení finančních prostředků v celkové výši                55 tis. Kč

          určených pro Univerzitu J.E.Purkyně, na akce konané v rámci oslav 50. výročí

          PF UJEP

 

289/04

Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozdělení finančních prostředků určených na podporu divácky a mediálně atraktivních

          sportů v celkové výši 800 tis. Kč takto:

          a) Basketbalový klub Ústí nad Labem, a.s. Jateční Ústí nad Labem   400 tis. Kč

              IČO: 25005758

          b) SK Volejbal Ústí nad Labem, Klíšská 1322/10, Ústí nad Labem   400 tis. Kč

              IČO: 266 32217 

 

290/04

Prodej objektu bez č.p. se st.p.č. 510 - pavilon B

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. prodej objektu bez č.p. s parcelou č. 510 - Pavilon B v bývalém areálu Masarykovy

          nemocnice - Pasteurova ul., v k.ú. Ústí nad Labem Univerzitě J.E.Purkyně za cenu

          1,- Kč s tím, že UJEP uhradí náklady spojené s převodem předmětné nemovitosti

 

291/04

Směna pozemků v k.ú. Bukov

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. směnu pozemků p.p.č. 139/48 o výměře 5 m2 a p.p.č. 139/49 o výměře 5 m2 ve

          vlastnictví města v k.ú. Bukov za pozemky p.p.č. 139/44 o výměře 5 m2 a p.p.č.

          139/45 o výměře 5 m2 v k.ú. Bukov ve vlastnictví SČE, a.s.

 

292/04

Převod nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)     s c h v a l u j e

 

1.  prodej níže uvedených nemovitostí ve vybraném majetku města takto:  

     a) objekt v Kekulově ul., č.p. 320, Ústí n.L. s pozemky č. 1403 a 1404/1 společnosti SPOBYT, a.s. za cenu 600.000,-- Kč

     b) objekt v Petrovické ul., č.p. 41, Ústí n.L. s pozemkem č. 72 panu Jaroslavu Šmejkalovi za cenu 1.750.000,-- Kč

     c) objekt v ul. P. Diviše, č.p. 1812, Ústí n.L. – kino Hraničář s pozemkem č. 666/1 společnosti FALCON a.s. za cenu 3.000.000,-- Kč

     d) bývalou 56. MŠ v Žežické ul., č.p. 782, Ústí n.L. s pozemky č. 1480/96, 1480/417–427,1480/429,1480/430 společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. za cenu 1.000.000,-- Kč

     e) objekt na Špitálském náměstí č.p. 3367, Ústí n.L. s pozemkem č. 157/1 panu Janu Novotnému za cenu 3.500.000,-- Kč s tím, že pokud p. Jan Novotný neuzavře smlouvu o koupi dle soutěžních podmínek, bude objekt nabídnut dalším uchazečům v tomto pořadí: 2. místo – TROSIL s.r.o. za cenu 2.500.000,-- Kč, 3. místo – p. Raymond Borowczak za cenu 2.000.000,-- Kč.

     f) pozemky chatová osada Habrovice, Ústí n.L. s pozemky č. 243 (766 m2), 244/6 (176 m2), 244/8 (50 m2), 244/12 – 33 (celkem 2250 m2), 244/4 (5055 m2), 244/7 (16144 m2), 244/10 (1947 m2), 244/11 (95 m2) společnosti SPOBYT, a.s. za cenu 1.010.000,-- Kč

     g) objekt v ul. Velká Hradební, č.p. 3122, Ústí n.L. s pozemkem č. 2431/5 společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. za cenu 11.505.000,-- Kč

     h) objekt v Hrnčířské ul., č.p. 57, s pozemkem č. 2693/1 a objekt v ul. V Jirchářích, č.p. 705, s pozemky č. 2694 a 2695, Ústí n.L. témuž zájemci v tomto pořadí: 1. místo – REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.  za cenu 15.008.000,-- Kč, 2. místo – RAVEL spol. s r.o. za cenu 15.000.000,-- Kč, 3. místo – TROSIL s.r.o. za cenu 14.000.000,-- Kč, 4. místo – p. Jaroslav Horák, MUDr. Miloš Hakl a Dana Haklová za cenu 13.570.000,-- Kč s tím, že pokud společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. neuzavře smlouvu o koupi dle soutěžních podmínek, bude objekt nabídnut dalším uchazečům v uvedeném pořadí

     i) objekt v Rooseveltově ul., č.p. 1804, Ústí n.L. s pozemky č. 1809/1, 1809/2, 1811 

        a  1810/1 společnosti SKD Průmstav Ústí nad Labem, společnost s ručením 

        omezeným za cenu 5.000.000,-- Kč

     j) objekt v Masarykově ul., č.p. 998, Ústí n.L. s pozemky č. 660 a 661/2, 661/3 a

         661/1 společnosti RAVEL spol. s r.o. za cenu 7.500.000,-- Kč.

     k) objekt v Bělehradské ul., č.p. 1471, Ústí n.L. s pozemky č. 2101/4, 2101/2 a 2101/3 společnosti SPOBYT, a.s. za cenu 700.000,-- Kč              

     1) zemědělskou usedlost Krásný Les, č.p. 1, Ústí n.L.  s  pozemky č. 130   (378 m2), 131/1 – 3 (celkem 3431 m2) a 150 (1342 m2), 1735/2 (11032 m2), 1737/1 (745 m2), 1737/2 (180 m2), 1739 (662 m2), 1743 (1852 m2), 1744/3 (997 m2) společnosti WILLTOM, s.r.o. za cenu 450.000,-- Kč

     m) pozemky v k.ú. Krásný Les, Ústí n.L. p.p.č. 1838/4 (2053 m2),  1870/2  (647 m2), 1875/2 (21532 m2), 1891/3 (20405 m2), 1897 (1449 m2), 1914/3 (6440 m2), 1914/4 (4427 m2), 1914/6 (900 m2), 1914/8 (11305 m2), 1915/2 (1999 m2), 1921/3 (98075 m2), 1921/5 (6974 m2), 1921/6 (2801 m2), 1921/7 (5615 m2), 1921/8 (96 m2), 1921/9 (243 m2), 1921/13 (111 m2), 1921/15 (9725 m2), 1924/1 (5078 m2), 1928/1 (244069 m2), 1929/2 (146870 m2), 1929/3 (28366 m2), 1929/4 (2678 m2), 1929/5 (2816 m2), 2179/1 (82979 m2)  panu Radovanu Vítkovi za cenu 3.000.000,-- Kč

     n) pozemky v k.ú. Bukov, Ústí n.L. p.p.č. 1575 – 1578 (celkem 2617 m2), 1580 (933 m2), 1581 (259 m2), 1602 (68 m2), 1604 (452 m2), 1617 – 1620 (2638 m2) 1788/1 (438 m2), 1803 (1782 m2) 1804 (464 m2), 1819 (3434 m2), 1823 (996 m2) 1829 (597 m2), 1835 (253 m2), 1842 (130 m2), 1847/1 (113 m2) společnosti SPOBYT, a.s. za cenu 300.000,-- Kč

     o) pozemky v k.ú. Ústí n.L. p.p.č. 1734/32 (494 m2), 1734/34 (770 m2),1734/49 (192 m2), 1941/6 (1185 m2), 1941/13 (628 m2), 1941/17 (918 m2), 1941/20 (1048 m2), 1941/24 (2016 m2), 1941/26 (1459 m2), 2014 (1452 m2) společnosti SPOBYT, a.s. za cenu 200.000,-- Kč

     p) pozemek v k.ú. Habrovice, Ústí n.L. p.p.č. 311 (2407 m2) panu Martinovi Peterkovi za cenu 70.000,-- Kč

 

293/04

Prodej pozemků v průmyslové zóně „Severní Předlice“ zahraničním investorům

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A  s c h v a l u j e

     1. prodej pozemků č. 780/93 o výměře 505 m2, č. 780/92 o výměře 6.256 m2  a

         č. 789/3 o výměře 4.203 m2  v k.ú. Předlice vedených na LV č. 1 irskému investorovi

         „NOVACHEM“ za kupní cenu 1,- Kč/m2  nebo za kupní cenu min. 150,- Kč/m2  při

           uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše 100 000 EUR

      2. prodej části pozemků na LV č. 1 v k.ú. Předlice, jejichž přesná výměra bude  určena

          geometrickým plánem pro oddělení pozemků v průmyslové zóně „Severní Předlice“

          zahraničním investorům:

          a) části pozemků p.p.č. 780/56, p.p.č. 780/1 o celkové výměře cca 2,41 ha japonskému

               investorovi „UNITEC - MIYAMA INDUSTRY“ za kupní cenu 1,- Kč/m2   nebo za

               kupní cenu min. 310,- Kč/m2  při uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše

               100 000 EUR

           b) části pozemku p.p.č. 780/56, p.p.č. 780/1 o celkové výměře cca 1,04 ha německému

               investorovi „KÖNIG METAL“ za kupní cenu 1,- Kč/m2   nebo za kupní cenu min.

               135,- Kč/m2  při uplatnění slevy dle pravidla „de minimis“ do výše 100 000 EUR

           za podmínky, že všichni nabyvatelé zaručí zpětný prodej pozemků či úhradu jejich

           plné nákladové ceny v případě nesplnění vytvoření určeného počtu pracovních míst a 

           objemu investic ve smyslu platných investičních pobídek dle usnesení RM č. 219/03

           ze dne 22. 4. 2003 a pravidlem veřejné podpory „de minimis“

 

294/04

Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. rozšíření doplňkové činnosti v Domově důchodců Velké Březno o „poskytování

          telekomunikačních služeb - zprostředkování přístupu užívání ke službám INTERNET“

      2. úplné znění zřizovací listiny domova Důchodců Velké Březno upravené ve smyslu

          bodu A) 1. tohoto usnesení

 

295/04

Úprava usnesení ZM č. 194/04

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  u p r a v u j e

      1. usnesení ZM č. 194/04 takto:

          a) v bodě A) 1. se mění výměra z 418 m2 na 404 m2

          b) v bodě A) 2. se mění výměra ze 162 m2 na 290 m2

          c) v bodě A) 2. se mění dohodnutá kupní cena z 24 300,- Kč na 43 500,- Kč

 

296/04

Návrh na zrušení usnesení ZM č. 142/03 bod A) 1. ze dne 11. 12. 2003

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. neúspěch jednání se společností Jaroslav Třešňák - Horova, Třebízského 3020, Teplice

          při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

B)  r u š í

      1. část budu A) 1. usnesení ZM č. 142/03 ze dne 11. 12. 2003 týkající se prodeje části

          pozemků tzv. bloku 004 společnosti Jaroslav Třešňák - Horova, Třebízského 3020,

          Teplice za cenu 2 050,- Kč/m2

 

297/04

Strážky - kanalizace - uzavření smluv budoucích

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s QUADRO s.r.o. Ústí nad Labem na akci

          „Strážky - kanalizace“

 

298/04

Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - souborné stanovisko

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a    v ě d o m í

      1. souborné stanovisko regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“, obsahujícího

          návrh rozhodnutí o podaných námitkách

B)  s c h v a l u j e

      1. souborné stanovisko regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“, obsahující

          návrh rozhodnutí o podaných námitkách

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit zpracování návrhu regulačního plánu „Krásné Březno - Bažantnice“

                                                                                                                    T: září 2005

 

299/04

Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „Sportovně rekreační areál Klíše“ - Návrh

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. Návrh změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ obsahující

          vymezení závazné části

      2. zprávu o projednání Návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační

          areál Klíše“ obsahující vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a 

          připomínek

      3. návrh OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační

          areál Klíše“

B)  s c h v a l u j e

      1. změnu ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“

C)  v y m e z u j e

       1. závaznou část změny územního plánu

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit zpracování OZV o závazných částech změny ÚPnSÚ “Sportovně rekreační

              areál Klíše“

                                                                                                               T: prosinec 2004

 

300/04

Změna územního plánu „Sebuzín - střed“ - Návrh

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o projednání Návrhu změny územního plánu  „Sebuzín - střed“ a vyhodnocení

          stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek uplatněných při projednávání

          Návrhu změny územního plánu „Sebuzín - střed“

      2. návrh OZV o závazných částech změny územního plánu „Sebuzín - Střed“         

B)  s c h v a l u j e

      1. změnu územního plánu „Sebuzín - střed“

      2. rozhodnutí o námitkách k Návrhu  změny územního plánu  „Sebuzín - střed“         

C)  v y m e z u j e

       1. závaznou část změny územního plánu „Sebuzín - střed“, obsaženou v kapitolce C.

           textové části Návrhu změny územního plánu „Sebuzín - střed“

D)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit zpracování OZV o závazných částech změny územního plánu „Sebuzín -

              střed“

                                                                                                               T: březen 2005

301/04

Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú. Habrovice“ - schválení pořízení

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  n e s c h v a l u j e

      1. pořízení změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú.

          Habrovice“

 

302/04

Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „U Habrovického rybníka“ - návrh zadání

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. zprávu o projednání návrhu Zadání ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického

          rybníka“

      2. návrh Zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

B)  s c h v a l u j e

      1. návrh rozhodnutí o podaných podnětech

      2. Zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit pořízení návrhu změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem s vynecháním konceptu

              „U Habrovického rybníka“ včetně vydání OZV o závazných částech územního plánu

              statutárního města Ústí nad Labem

                                                                                                               T: prosinec 2004

 

 

303/04

Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 - I. stavba

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. způsob financování dostavby historické části budovy (1. stavba) dle důvodové zprávy

 

 

304/04

Projekt “Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií  Collegium Bohemicum“ - financování

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. nutnost spolufinancování projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s 

          cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bjohemicum“ minimálně ve 

          výši 22 065 625,- Kč, tj. 10% celkových uznatelných nákladů projektu (dle předložené

          žádosti na SROP, opatření 4.2 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, podopatření

          4.-2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu)

B)  s o u h l a s í

      1.  s finančním závazkem města profinancovat projekt „Rekontrukce Muzea města Ústí

           nad  Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

C)  u k l á d á

      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora

          a) zajistit všechny potřebné kroky dle bodu B) tohoto usnesení

 

305/04

Záměr vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. záměr zřízení příspěvkové organizace s pracovním názvem Technické služby

      2. záměr vstupu strategického partnera do TSM s.r.o.

 

306/04

Darovací smlouva - převod movitého majetku Policii ČR

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1.  prostřednictvím darovací smlouvy převod níže uvedeného majetku v evidenci města

           Ústí nad Labem orgánu  Policii ČR, Správa Severočeského kraje v Ústí nad Labem:        

         a) zařízení pro sledování evidenčních značek FALCON včetně softwarového vybavení

             doba pořízení: 1998

             inv. číslo: 2001017

             pořizovací cena: 397 600,- Kč

B)  u k l á d á

      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

          a) na základě uzavřené darovací smlouvy předat majetek dle bodu A) tohoto usnesení

              orgánu Policie ČR, Správě Severočeského kraje v Ústí nad Labem

                                                                                                         T: 31. 10. 2004

 

307/04

Poskytnutí finančního příspěvku na realizaci mezinárodního filmového festivalu „Voda, moře, oceány 2004“

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro ComFact, s.r.o. se sídlem

          Pod Terebkou 12, 140 00 Praha 4, zastoupenou Stevem Lichtagem, jednatelem na

          realizaci mezinárodního filmového festivalu „Voda, moře, oceány 2004“

 

308/04

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM do konce I. pololetí r. 2004

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

     1. předloženou zprávu finančního výboru

B)  u k l á d á

      1. Radě města Ústí nad Labem

          a) průběžně zařazovat do svého programu projednávání doporučení finančního výboru

              ZM a o přijatých  závěrech informovat Zastupitelstvo města

 

309/04

Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  s c h v a l u j e

      1. vyplacení odměn za 1. pololetí roku 2004 předsedům a členům komisí RM a výborů

          ZM, kteří nejsou členy ZM

 

310/04

Doporučení nového člena Dozorčí rady THmÚ s.r.o., na základě rezignace Martina Prachaře

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. rezignaci Martina Prachaře

         a) na funkci člena Dozorčí rady Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

             ke dni 31. 8. 2004

B)  n a v r h u j e

      1. Valné hromadě THmÚL, s.r.o.

          a) jmenovat MUDr. Karolu Haasovou členkou Dozorčí rady THmÚL, s.r.o.

 

311/04

Projekt „Podpora a rozvoj informatiky pro fungování obcí a regionů - optimalizace struktury Komunitní péče v regionech“

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  b e r e   n a   v ě d o m í

      1. informace o východiscích, cílech a plánu postupu projektu Podpora a rozvoj

          informatiky pro fungování obcí a regionů - optimalizace struktury péče v regionech

          (dále jen  RISK)

B)  s c h v a l u j e

      1. předložení projektového záměru projektu RISK do programu SROP opatření 2.2

          Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

      2. spolufinancování projektu RISK ve výši 1 000 000,- Kč z rozpočtu města Ústí nad

          Labem v roce 2005 v případě podpoření projektu z programu SROP

 

312/04

Bytové družstvo Bukov - jmenování nového člena představenstva

 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

 

A)  n a v r h u j e

      1. Mgr. Jana Kubatu, náměstka primátora

          a) do představenstva Bytového družstva Bukov od 1. 10. 2004

 

 

 

           Mgr. Jan Kubata                                 Mgr. Petr Gandalovič

          náměstek primátora                                  primátor města