Bukov

Byty zvláštního určení - Bukov

Statutární město Ústí nad Labem je vlastníkem 13 bytových jednotek zvláštního určení umístěných v nájemních domech v ulici Baráčnická. Jako vlastník uvedených jednotek určuje město nájemce. Bytu jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 • Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace
  Takovou osobou se rozumí osoba postižená pohybově, zejména osoba na vozíku pro invalidy a osoba plně invalidní, osoba postižená zrakově, sluchově, případně osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Dokumenty potřebné k doložení pro přijetí žádosti:

 • Aktuální lékařská zpráva (nesmí být starší jak 3 měsíce)
 • Potvrzení o výši příjmu
 • Občanský průkaz
 • Průkaz ZTP

Podmínky přijetí žádosti o byt zvláštního určení (BZU):

 • Žadatel je občanem České republiky s českou národností, je zletilý a způsobilý k právním úkonům a má trvalé bydliště v Ústí nad Labem
 • Žadatel je zdravotně postižený občan či důchodce
 • Žadatel nebo jeho manžel(ka) nemá v nájmu byt nebo nemovitost na dobu neurčitou
 • Žadatel nebo jeho manžel(ka) nemá právo na bytovou náhradu na základě výpovědi z nájmu jím užívaného bytu
 • Zdravotní stav žadatele musí odpovídat charakteru BZU, proto se vyjádření, pokud je starší 3 měsíců, musí před uzavřením nájemní smlouvy k BZU aktualizovat

Kde si můžete požádat:

Bližší informace včetně případné žádosti budou poskytnuty v úředních hodinách na sekretariátu Odboru dopravy a majetku, v 1. patře, Magistrátu města Ústí nad Labem (Velká hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00) nebo na telefonním  čísle: 475 271 842 či e-mailu: nikola.terescukova@mag-ul.cz.

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00