Čelakovského – smíšený dům

Dostupné byty

Kdo si může požádat:

Cílovými skupinami jsou především potřebné profese ve veřejném sektoru, u kterých existuje krátkodobý/dlouhodobý podstav – městská policie, učitelé, další personál škol, pracovníci v sektoru zdravotnictví, sociálních služeb, úředníci ve veřejné správě, zaměstnanci organizací zřizovaných městem apod. Dostupné bydlení tak může být vnímáno jako zaměstnanecký benefit pro zaměstnance, jejichž plat je stanoven nařízením vlády nebo výší minimální mzdy. Důvodem pro podání žádosti o přidělení bytu tedy jsou:

  • Práce v potřebné profesi (městská policie, učitelé a další personál škol, pracovníci v sektoru zdravotnictví a sociálních služeb, veřejné správě, aj.
  • Nedostatečný příjem na nájem v komerčním sektoru bydlení.
  • Vynaložení nepřiměřené částky příjmů na náklady spojené s bydlením (např. rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi, oběti domácího násilí, osoby opouštějící dětské domovy)

Kde si můžete požádat:

Bližší informace včetně případné žádosti budou poskytnuty v úředních hodinách na sekretariátu Odboru dopravy a majetku, v 1. patře, Magistrátu města Ústí nad Labem (Velká hradební 8, Ústí nad Labem, 401 00) nebo na telefonním  čísle: 475 271 842 či e-mailu: nikola.terescukova@mag-ul.cz.

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Sociální byty

Čelakovského – smíšený dům disponuje celkem 16 sociálními byty o velikosti 1+1 a 2+1. O přidělení sociálního bytu rozhoduje Rada města Ústí nad Labem na základě doporučení bytové komise.

Kdo si může požádat:

Sociální byty jsou zejména určeny pro cílovou skupinu osob ve věku 60 a více let. Může se jednat pouze o osobu (osoby), která splňuje definici způsobilé domácnosti dle NV č. 112/2019 Sb.

Žadatel o sociální byt k žádosti dokládá výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem, jeho příspěvkovým organizacím a jeho městským obvodům.

Kde si můžete požádat:

Žádosti o přidělení sociálního bytu s potřebou komplexní sociální podpory jsou k dispozici k osobnímu vyzvednutí v úředních hodinách u sociálních pracovnic na Odboru sociální péče - oddělení sociální práce, Magistrátu města Ústí nad Labem (budova PB-centra, Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 6. patro).
Zájemci rovněž mohou využít online formulář.

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Kompletní žádost spolu s povinnými přílohami doručte v úředních hodinách do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem.

Co se rozumí způsobilou domácností:

Pro účely nájmu v sociálním bytě se způsobilou domácností rozumí společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Nízkým příjmem se rozumí:

Započitatelný příjem podle zákona o životním a existenčním minimu všech členů společně hospodařící domácnosti, který nepřesáhne v případě:

  • jednočlenné domácnosti 0,6násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
  • dvoučlenné domácnosti 0,8násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
  • tříčlenné domácnosti 0,9násobek hrubé průměrné měsíční mzdy,
  • čtyřčlenné domácnosti hrubou průměrnou měsíční mzdu,
  • více než čtyřčlenné domácnosti 1,2násobek hrubé průměrné měsíční mzdy.

Hrubou průměrnou měsíční mzdou se rozumí:

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažená podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za minulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, nebo za předminulý kalendářní rok, bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června.

Nevyhovujícím bydlením se rozumí:

Byt neodpovídající specifickým požadavkům člena společně hospodařící domácnosti vyplývajícím z jeho zdravotního omezení, bydlení společně hospodařící domácnosti v prostorách, které nejsou určeny k trvalému bydlení, nekvalitní byt nebo přelidněný byt za podmínek uvedených v příloze k nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Co se bude dít po podání žádosti o nájem v sociálním bytu:

V případě, že bude k dispozici volný byt, bude žadatel vyzván k vyplnění dotazníku (části – A), kterým se zjišťuje „způsobilá domácnost“ žadatele. Dotazník – část A  vyplňuje žadatel osobně, popř. za asistence a podpory sociálního pracovníka.

Sociální pracovník následně provede sociální šetření v současné domácnosti žadatele, ze kterého zpracuje záznam a spolu s vyhodnocením dotazníku –části A- předá všechny relevantní podklady bytové komisi k posouzení. Bytová komise po posouzení podkladů doporučí (nebo nedoporučí) Radě města Ústí nad Labem pronajmutí sociálního bytu. Zda bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva k sociálnímu bytu, rozhoduje Rada města Ústí nad Labem.

Uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu je podmíněno závazkem žadatele k přijímání sociální práce v určeném rozsahu. Nájemní smlouvu  k sociálnímu bytu lze uzavřít nejvýše na 2 roky. Opětovně lze nájemní smlouvu uzavřít a po posouzení, zda si nájemce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu.

Komise pro přidělování sociálních bytů v objektu Čelakovského č. p. 806

předseda: Bc. Yveta Tomková
tajemník: Bc. Jakub Jeřábek
členové:

Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. Lenka Jaremová
Mgr. Taťána Bartová
Petra Krsková
Milan Stýblo

 

zpět