Info

Kdo může návrh projektu předkládat?

Předkladatelem/oprávněným navrhovatelem (dále jen „navrhovatel“) je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla věku 15 let.
Navrhovatel může podat pouze jeden projektový návrh za dobu stanovenou pro příslušnou Výzvu k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu „Ústí změn“.

Stanovený finanční limit

Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout 600 000 Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat apod.).
Celková alokovaná částka na participativní rozpočet je stanovena dle schváleného rozpočtu.

Podporované oblasti

 • Cíl projektu musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města a jeho příspěvkových organizací.
 • Musí být realizován v souladu s cíli Strategie 2030.

Může se tedy jednat například o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce apod.

Vhodnost návrhu projektu

Realizace projektu musí být:

 • v kompetenci města
 • v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi města
  • realizovatelná během 1 roku od schválení projektových návrhů a rozpočtového opatření Radou města Ústí nad Labem, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí tak během 18 měsíců
 • na pozemku či v budově ve výlučném vlastnictví města Ústí nad Labem.

Návrh projektu musí být podpořen min. 15 obyvateli města, kteří svou podporu stvrdí svým podpisem uvedeným v podpisovém archu.

 • nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

Ostatní požadavky:

 • návrh projektu musí mít přínos pro město a jeho občany
 • cílem návrhu projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů)
 • návrh projektu nesmí být směřován do bytového fondu města
 • cílem návrhu projektu nesmí být pouze projektová dokumentace.

Jak je možné podat návrh projektu?

Návrh projektu je možné podat prostřednictvím:

 • Písemnou formou, prostřednictvím formuláře, který je možné stáhnout/vytisknout zde.
  Vyplněný formulář vč. příloh je možné podat osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústí změn“ s uvedením adresy: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 nebo zaslat poštou s dodržením stejných náležitostí.
 • Elektronickou formou, a to buď zasláním vyplněného formuláře vč. příloh na email: ustizmen@mag-ul.cz, datovou schránkou vt8bhx2 nebo jeho vyplněním zde.

PŘIHLÁSIT NÁVRH ONLINE

Více informací naleznete v příloze zásady a výzva: