Cobra-Man - Manažer koordinující aktivity opětovného využití brownfieldů

Projekt COBRA-MAN je mezinárodní projekt, jehož cílem je přispění k regeneraci brownfields na území zúčastněných středoevropských měst. Projekt chce problém nevyužitých hnědých ploch řešit na evropské úrovni, a to za pomoci vytvoření koncepce managementu - pozice brownfield manažera - zakotvené v existujících městských strukturách. Implementace projektu jako takového spolu s mezinárodní výměnou zkušeností ohledně strategií managementu brownfields přispěje k jejich efektivnějšímu využití, a tím i k rozvoji města jako takového. 

Realizaci projektu zajišťuje odbor strategického rozvoje prostřednictvím oddělení rozvoje po odborné, obsahové části projektu a po stránce koordinační, administrativní a finančního managementu.

Hlavními výstupy pro Ústí nad Labem je následující:

  1. zmapování brownfieldů v okrese (pilotní projekt)
  2. vytvoření GIS vrstvy a databáze s informacemi k jednotlivým brownfieldům
  3. webové řešení - zpřístupnění některých informací pro veřejnost
  4. Strategie regenerace brownfieldů – realizační dokument Strategie rozvoje města do roku 2015
  5. manuál pro práci brownfield manažera
  6. příručka pro vlastníky brownfieldů

V rámci projektu jako takového navíc ještě vznikne "Evropská škola znovuvyužití brownfieldů" (akreditovaný VŠ obor - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava), budou zmapovány brownfieldy v Evropě obecně (Univerzita v Bydgoszcz - Polsko) atp.

Aktuální výstupy a akce konané v rámci projektu

Veškeré informace o akcích a výstupech v projektu na stránkách projektu COBRAMAN (v angličtině).

Zde si můžete stáhnout projektový leták v českém jazyce.

Základní informace k inventarizaci brownfieldů v okrese Ústí nad Labem v čjaj (leták .pdf).

 

"Brownfield days" v Dublinu

Zástupci města Ústí nad Labem přijali pozvání od města Belfast na  workshop s brownfieldovou tématikou ve dnech 21. - 24. 5. 2012 do irského Dublinu, kde získali informace o zkušenostech Dublinské radnice s prosazováním politiky vedoucí k regeneraci brownfieldů a prezentovali vznik Strategie přístupu k brownfieldům Statutárního města Ústí nad Labem.

Workshop byl zorganizován v rámci projektu B-Team financovaného z programu meziregionální spolupráce EU Interreg IVC.

Tématem Browfield days v Dublinu bylo, jakou roli hraje v regeneraci brownfieldů prostor a městský design a architektura. První den exkurze byla představena pilotní lokalita Newmarket Square v kontextu města Dublin včetně návštěvy této oblasti a rozhovorů s místními aktéry rozvoje. V dalších třech dnech byli účastníci rozděleni do 4 skupin, z nichž každá se věnovala jednomu z následujících podtémat se zaměřením na sledovanou lokalitu: jak může urbanismus pomoci při rozvoji Newmarket Square, jaké typy napojení jsou pro lokalitu rozhodující (nejenom fyzické), jak může být lokalita oživena (kulturně, změnou funkčního využití v územním plánu apod.) a tím nastartována regenerace brownfieldů, jak může regeneraci podpořit architektonické a kulturně historické dědictví a přírodní prostředí v místě.

Každá skupina byla vedena odborníkem v dané oblasti a výsledky jednotlivých skupin průběžně konzultovány mezi sebou, ve všech skupinách byli zastoupeni představitelé města Dublin. Do skupinové práce jsme přinesly zkušenosti nejen z projektu COBRAMAN, ale i z jiných projektů města Ústí nad Labem. Výsledky práce byly prezentovány Dublinským městským radním a cílem brownfield days bylo „připravit půdu“ pro přijetí tzv. brownfield pledge, dokumentu zavazujícího městskou radu k realizaci akčního plánu oblasti Newmarket Square.

Více informací o workshopu a jeho výstupech na tomto odkazu (v angličtině).

 

Doporučení a zkušenosti z dublinských Brownfield days byly zástupci města Ústí prezentovány celému partnerství projektu CORAMAN na závěrečném mítinku, který zorgainzoval projektový partner číslo 6, slovinské město Kranj, ve dnech 16. - 17. 7. 2012.

 

 

Konference "Management brownfieldů ve městech"

Významná veřejná událost, která předznamenala blížící se závěr projektu, proběhla ve dnech 16. - 17. dubna 2012 v polské Bydgoszczi.

Všechny prezentace z konference jsou k dispozici na tomto odkazu (v angličině).

 

4. setkání vlastníků brownfieldů

Dne 30. 11. 2011 proběhlo v Informačním středisku města 4. setkání vlastníků brownfieldů v rámci projektu COBRAMAN.

Účastníkům byla představena Příručka pro vlastníky brownfieldů, která vznikla  ve snaze popularizovat problematiku regenerace brownfieldů a je k dispozici ZDARMA na Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru strategického rozvoje (vchod z Lidického náměstí, kancelář číslo 321, Ing. Šašková).

Setkání se zúčastnili zástupci společností Barilla Real, Tisk Horák, Ateliér Alfa, JTH Group, Kvovšrot Group CZ, JACER, B-MARK, České přístavy, ISTAR, Tlaková plynárna Ústí n. L., Congeo, Granette, PRAKTIKA a TONASO. Z veřejných subjektů pak zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Veřejnosti byla představena GIS vrstva brownfieldů, která je přístupná na tomto odkazu  http://mapy.mag-ul.cz/viewer/index.html?config=config-brownfields.xml (z domovské stránky města se do této aplikace dostanete přes tlačítko Mapy města, kde najdete aktivní odkaz "Brownfields v okrese Ústí nad Labem").

 

Veřejná databáze ústeckých brownfieldů představena na 14. ročníku veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real 2011

Nové výstaviště v Mnichově bylo od 4. do 6. října dějištěm výstavy zaměřené na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investice a financování.

Zatímco Čechům loni patřilo ve statistice zúčastněných 9. místo, letos zasáhla české municipality  úsporná opatření, a tak se Expo Real musel obejít bez některých tradičních vystavovatelů – například Brna, Jihomoravského či Středočeského kraje. Vedle hlavního města tak na veletrh zamířila pouze Ostrava.

Závěrečnou zprávu od organizátorů veletrhu si můžete přečíst na tomto odkazu (v angličtině).

Statutární město Ústí nad Labem se připojilo k ostatním českým městům a regionům, které upustily od prezentace formou stánku a letošního veletrhu se zúčastnilo pouze jako návštěvník. Zaměstanci Odboru strategického rozvoje ústeckého magistrátu v Mnichově informovali o veřejné databázi brownfiledů Ústecka, která je přístupná zde.

 

 

GIS vrstva brownfieldů ORP Ústí nad Labem představena v Bratislavě 

Na půdě Slovenské technické univerzity byla představena mapová aplikace brownfieldů, kterou v rámci projektu COBRAMAN zpracoval odbor územního plánování ústeckého magistrátu. GIS vrstva brownfieldů vznikala od podzimu loňského roku a vychází z inventarizace brownfieldů, jejíž výsledky jsou v této formě použitelné pro širokou veřejnost. Sčítání brownfieldů zpracovával Institut udržitelného rozvoje sídel ve spolupráci s odborem strategického rozvoje magistrátu města. Zjištěná data jsou velmi hodnotná pro koncepční práci na regeneraci těchto problémových nemovitostí.

Město Ústí nad Labem spolupracuje s Ústeckým krajem v projektu CircUse. Projekt CircUse je zaměřen na zavedení konceptu „Circular Land Use Management“. Koncept Circular Land Use Management usiluje o minimalizaci záboru zemědělské půdy a využívání brownfieldových ploch, na dlouhodobé strategické plánování měst, tak, aby se zvýšil podíl znovuvyužití brownfieldů.

Ve dnech 8. a 9. června 2011 byly prezentovány členům projektu CircUse zkušenosti města Ústí nad Labem s vytvářením databáze brownfieldů a jejím překlopením do GIS vrstvy a s její průběžnou správou a možnostmi editace. 

 

Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním městě Ústí nad Labem schválena Radou města

Dne 19. 5. 2011 byla schválena Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním městě Ústí nad Labem - realizační dokument Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015.

Problematika brownfieldů je reflektována ve stávající Strategii rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, schválené v roce 2007, zejména v prioritě 3.1, Tvorba urbanisticky hodnotného území.Nezbytným nástrojem řízení rozvoje brownfieldů je Strategie přístupu k brownfieldůmve Statutárním městě Ústí nad Labem, kterou připravil Institut udržitelného rozvoje sídel ve spolupráci s OSR a která stanoví cíle z oblasti regenerace brownfieldů.Strategie je jedním z hlavních výstupů projektu COBRAMAN a z projektové žádosti vyplývá závazek projednat ji v orgánech města a zaujmout stanovisko k jejímu naplňování. Pro přípravu Strategie přístupu k brownfieldům, jako realizačního dokumentu Strategie rozvoje města, bylo nezbytné pořídit dostatečně vypovídající data, která mapují stav brownfieldů ve městě a umožňují samosprávě pochopit, co se s brownfieldy v jejich území děje. Strategie se opírá o analýzu dat z průzkumu pořízeného v rámci projektu COBRAMAN. Je obohacená o přínosy vzešlé z projednávání možných strategických přístupů s dotčenými stranami a s veřejností.

Pořízení Strategie přístupu k brownfieldům ve Statutárním městě Ústí nad Labem předcházely tyto kroky:
- Sestavení metodiky provádění průzkumu.
- Průzkum brownfieldů v terénu.
- Pořízení analýzy databáze brownfieldů.
- Projednání výstupů analýzy brownfieldů s majiteli a dotčenými stranami dne 10. 3. 2010.
- Individuální konzultace s majiteli brownfieldů v oblasti Krásného Března a Pražské ulice.
- Veřejné projednání návrhu strategie s dotčenými stranami 28. 6. 2010.

Prezentace projektu a jeho výstupů na veletrhu URBIS INVEST 2011

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 pracovnice Odboru strategického rozvoje představili na největším tuzemském veletrhu investičních příležitostí projekt COBRAMAN a současný stav pilotního projektu – databáze brownfieldů v ORP Ústí nad Labem. Na téma revitalizace brownfieldů proběhlo jednání s kolegy z ostatních krajů a měst účastnících se veletrhu, zejména jsme se zajímali o jejich postoj k brownfieldům a jaké podnikají kroky k jejich revitalizaci a regeneraci, jaké zdroje čerpají, jaké mají strategie a jak v jejich struktuře úřadu figurují brownfields manažeři, resp. pracovníci věnující se této problematice.

S místostarostou Kutné Hory, Ing. Jiřím Francem a Ing. arch. Martinem Kremlou z Odboru investic Městského úřadu v Kutné Hoře jsme hovořili o oblasti jezera Milada a možnostech jejího rozvoje, o institutu městského architekta a jeho významu pro úspěšnou revitalizaci brownfieldů. Úředníci Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje Ing.arch. Jaroslav Plzák, odborný referent František Liška a Mgr. Karel Říha, projektový a finanční manažer, nás seznámili s velkými projekty revitalizace brownfieldů ve Středočeském jako jsou např.: Poldi Kladno, bývalý důl Tuchlovice a bývalé vojenské výcvikové prostory (BVVP) Milovice - Mladá a Ralsko, kromě realizace a podpory konkrétních projektů revitalizace brownfieldů se Středočeský kraj podílel na dvou samostatných projektech zaměřených na problematiku deprimujících zón.

 

 

Plzeňský kraj reprezentovali na veletrhu Urbis Invest 2011 Mgr. Václav Baxa, referent na úseku regionálního rozvoje, a Mgr. Jaroslav Kovanda, referent na úseku územního plánování, kteří nás informovali o probíhajícím projektu revitalizace brownfieldu ve městě Stříbro, který realizuje společnost Waystone CZ; development manažerovi Waystone CZ, Vladimíru Müllerovi, jsme představili projekt COBRAMAN a jeho dosavadní výsledky; projekt kompletní revitalizace areálu bývalých kasáren ve Stříbře představuje dlouhodobý program rozvoje, na jehož konci budou kasárna přeměněna v moderní novou čtvrť, plně integrovanou do současného města Stříbra, na projektu v rámci partnerství spolupracují město Stříbro a společnost Waystone CZ s.r.o., kterou si město vybralo jako svého strategického partnera na základě výsledků veřejné soutěže. 

Na stánku Jihočeského kraje jsme o průběhu projektu COBRAMAN diskutovali s Ing. Michalem Rozkopalem a Mgr. Helenou Bednářovou z Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení regionálního rozvoje.

 

 

Prezentace projektu COBRAMAN a jeho výstupů v Ústí nad Labem na veletrzích investičních příležitostí v roce 2010

Většina výstupů pro Ústí nad Labem v projektu je již dokončena, proto mohly být aktivně prezentovány na veletrzích Urbis Invest, Expo Real a Euregia. Na projekt upozorňoval grafický panel na výstavním stánku (jednalo se o společný stánek s Ústeckým krajem a městem Most). Byly distribuovány projektové letáky v českém a anglickém jazyce (obecný, o inventarizaci). Atraktivním a přitom praktickým dárkem pro návštěvníky byla propagační ekotaška s projektovým potiskem. V osobních rozhovorech vysvětlovali školící se brownfield manažeři Sven Czastka a Marta Šašková detaily proběhlých prací a situaci s projednáváním Strategie rozvoje brownfieldů v Ústí nad Labem.

 

 

 

Tréninkový seminář pro brownfield manažery

Ve dnech 21. a 22. září 2010 proběhl v Ústí nad Labem tréninkový seminář brownfield manažerů na téma komunikace a marketing. Jedná se o pátý seminář v pořadí v rámci projektu COBRAMAN. Účastníci školení si vyslechli prezentace odborníků působících v českém i evropském prostředí, měli možnost s experty diskutovat, navštívit zajímavé ústecké revitalizované brownfieldy i ty, které ještě na svou regeneraci čekají a během workshopu si zahrát hru o účastnících procesu revitalizace brownfieldů.

 

 

Prezentace v ppt/ pdf ke stažení:

Miroslav Barták, UJEP - Elements of marketing for public administration

Frank Leipe, LEG - The approach of the State Development Corporation of Thuringia

Lenka Hartmanová, DTZ - Marketing of brownfield properties

Carsten Debes, Freistaat Sachsen - Brownfield register as a mobilizing regional planning tool

Michaela Žáčková, Kateřina Erbenová, KPMG - Brownfields in the Czech Republic and abroad

Jaroslav Koutský, UJEP - Creative cities - new approach to brownfields' development

Blanka Marková, Ostrava 2015 - Reactivating brownfields by culture

Milan Svoboda,  Kateřina Chábová, Plzeň 2015 - Pilsen, European Capital of Culture 2015

Regine Zinz, Michael Schweiker, Stuttgart - Stuttgart marketing approach to brownfields

Martin Ďuriš, PBA - Czech and British brownfields marketing experience

Jiřina Bergatt Jackson, IURS - Usti brownfield redevelopment strategy

Marta Šašková, Ústí nad Labem - Marketing of brownfields in Usti

 

 

 

 

Dne 24. září 2009 proběhlo na výletním zámečku Větruše 1. setkání s vlastníky brownfields na území  bývalého okresu Ústí nad Labem.

 

Prezentace z tohoto semináře si můžete prohlédnout zde:

 

 

 

Dne 10. března 2010 proběhlo v Best Western hotelu Vladimir 2. setkání s vlastníky brownfieldů.

 

 

Podrobné informace a prezentace z tohoto semináře jsou ke stažení v tomto článku.

 

 

Dne 28. června 2010 proběhlo v Best Western hotelu Vladimir 3. setkání s vlastníky brownfieldů.

 

Bližší informace a prezentace z tohoto semináře jsou ke stažení v tomto článku.

 

Parneři projektu

Hlavní partner:
Bydgoszcz, Polsko

Partneři :
Město Stuttgart, Německo
University of Economy Bydgosycz, Polsko
Město Kranj, Slovinsko
Statutární město Most, Česká republika
Technická Univerzita Ostrava, Česká republika
SIPRO County Board of development – Ferrara, Itálie
Institut územního plánování – Lubljana, Slovinsko
Statutární město Ústí nad Labem

Financování projektu 


Projekt bude realizován v průběhu 36 měsíců (zahájení v prosinci 2008)
Celkové náklady projektu (pro všechny partnery) jsou 3 624,93 tis. € (cca 95 335,66 tis. Kč).

Celkové náklady na naši část projektu: 264,80 tis. € (cca 6 961,24 tis Kč)
Dotace EU: 225,08 tis. € (cca 5 919,60 tis. Kč)
Spoluúčast města: 39,72 tis. € (cca 1 044,64 tis. Kč)

 

 

 

Projekt je spolufinancován z Operačního Programu Nadnárodní spolupráce (INTERREG IV B), konkrétně z programu Central Europe, což je zároveň označení zóny, do které Česká republika v rámci daného OP spadá. 

www.central2013.eu

DG Regio