Partnerství pro české brownfieldy

 

Partnerství pro české brownfieldy

O projektu
Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldu.

foto: Věra Frimlová, 2012

Regenerace brownfieldů a městská obnova se staly hlavním tématem rozvoje našich měst a regionů, což klade nové požadavky na vzdělávání i praxi. V současnosti probíhá předávání zkušeností převážně na základě kontaktu mezi zainteresovanými odborníky, bez přípravy nové generace, která by nemusela znovu hledat již nalezené a zoptimalizované cesty.


Projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ reaguje na uvedenou situaci, přičemž se inspiruje příkladem fungování podobných odborných platforem a sítí v zahraničí.


Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je propojení vzdělávání a výzkumu s praxí. Dílčími cíly je vytvoření "Platformy pro podporu regenerací brownfieldů„ a výchova „mladé generace s know-how z oblasti regenerace brownfieldů


Aktivity projektu
Cílů projektu bude dosaženo realizací čtyř klíčových aktivit:

1) Odborné praxe
2) Workshopy
3) Interaktivní tématické semináře
4) "Platforma pro podporu regenerací brownfieldů"

 

 

 

 

PRAXE PROBĚHLÉ NA MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Michal Bajgart: Identifikace brownfieldů nejvíce ohrožující image města a možnosti jejich regenerace

... "V podstatě celá lokalita Pražské ulice si zaslouží pozornost a celkové koncepční řešení. Obyvatelé města dojíždějí do ostatních měst, a hlavně tedy do Prahy za kulturou, vyžitím a sportem, přičemž jak už napovídá název – Pražská ulice, mohla by město tato lokalita prezentovat tímto typem využití, za kterým musí obyvatelé dojíždět. Objekty po levé straně ulice (při příjezdu do města) by mohly sloužit jako záchytná parkoviště, skladové prostory apod. s možností do budoucna postupného napojování na tradiční i alternativní dopravu po městě.

zpráva z praxe

Areály mezi silnicí a řekou by sloužily kulturně-společenskému vyžití (kluby, pořádání koncertů, alternativní představení) drobné výrobě místních podnikatelů a prodeji (výroba pro místní trh produktů, které ve městě chybí a také výrobků orientujících se na turismus). Vzniklo by zde chybějící zázemí pro turisty, kde by jim tato lokalita sloužila jako centrum vyžití a byla výchozím bodem návštěv města i Ústeckého kraje.

Jelikož se tato lokalita nachází v blízkosti centra města, hlavního nádraží i řeky, mohl by se návštěvník z této výhodné polohy získat řadu výhod. Blízkým napojením na město i systém dopravy by se dostal do centra i turisticky zajímavých lokalit města a celého kraje. Našel by zde ubytování ve formě malometrážních kójových pokojů na krátkodobé ubytování, přičemž by nechybělo i zázemí pro sportovní vyžití a stravování. V lokalitě by našel vyžití v podobě kulturního vyžití a měl by možnost koupit výrobky zdejších podnikatelů a podpořit tak místní trh."

V rámci praxe byla zpracována anketa mezi Ústečany, bylo získáno celkem 23 kompletně zodpovězených dotazníků.

Tomáš Caha a Tomáš Břoušek: Image města Ústí nad Labem

zpráva z praxe

... "Naše praxe trvala 5 dní. Během této doby jsme poznali prostředí okolo rozlehlých brownfieldů v Ústí nad Labem a seznámili se s názory místních obyvatel. Bylo pro nás překvapením, jak ochotně se s námi podělili o své názory."

 

 

V rámci praxe byla zpracována anketa mezi 50 obyvateli Ústí nad Labem.

 

Martin Frídová, Michaela Frídová, Tomáš Klupák: Možnosti regenerace ústeckých brownfieldů prostřednictvím ozelenění

zpráva z praxe (Martina Frídová)  zpráva z praxe (Michaela Frídová)  zpráva z praxe (Tomáš Klupák)

 

..."Město Ústí nad Labem je pro mne symbolem průmyslového města, ale i průmyslové město se může stát krásnějším a navštěvovanějším díky revitalizaci brownfieldů. Větruše tak přilákala díky revitalizace mnoho turistů, pýchou Ústí nad Labem je i nyní díky revitalizaci staré nemocnice Kampus, který nyní slouží studentům University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem."......"

 

Václav Pulchart: Hodnocení brownfieldů na území města

zpráva z praxe  

..."Toto území lze hodnotit jako ukázkové z pohledu komplexního pochopení problematiky brownfieldů. Důležitým faktorem je dobrá spolupráce města s krajským úřadem a sdílení informací v rámci dvou podobných projektů."...

 

Workshop v Ústí nad Labem 11. - 13. 4. 2012 KAM SE ZTRATILA SLÁVA PŘEDLIC?

foto: Jan Vaca

Výstupy workshopu:

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupinaPartneři projektu
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební - KOORDINÁTOR
IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s.
IREAS - Institut pro strukturální politiku o.p.s
Statutární město Ostrava
Statutární město Ústí nad Labem

Realizaci projektu zajišťuje odbor strategického rozvoje MmÚ.

Financování projektu


Projekt bude realizován v průběhu 36 měsíců od května 2011 do dubna 2014.
Celkové náklady projektu (pro všechny partnery) jsou 8.349.710,21,- Kč.
Celkové náklady na naši část projektu: 850.000,- Kč Dotace: 850.000,- Kč

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím OP VK.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.
V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 1 828,7 mil. €. Z celkové částky na financování OP VK tvoří 85 % zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu

Projekt Partnerství pro české brownfieldy je podpořen z výzvy č. 17 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.