Územní plán Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem oznamuje, že Zastupitelstvo města Ústí nad Labem příslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě svého usnesení č. 94/11 ze dne 15. 12. 2011 vydalo dne 16. 12. 2011 Územní plán Ústí nad Labem. Dne 31. 12. 2011 nabyl Územní plán Ústí nad Labem účinnosti.

Údaje o Územním plánu Ústí nad Labem

Projektant Územního plánu Ústí nad Labem - ing. arch. Petr Vávra, autorizovaný architekt ČKA 01189 – A, Sdružení ARCADIS, CASUA a ing. arch. Petr Vávra, Běžecká 2407,
169 00 Praha 6.
Územní plán Ústí nad Labem řeší celé správní území města vymezené katastrálními územími: Ústí nad Labem, Vaňov, Klíše, Předlice, Bukov, Všebořice, Dělouš, Habrovice, Strážky u Habrovic, Skorotice u Ústí nad Labem, Božtěšice, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Olšinky, Svádov, Olešnice u Svádova, Střekov, Brná nad Labem, Sebuzín, Církvice, Nová Ves, Kojetice u Malečova, Budov u Svádova, Hostovice u Ústí nad Labem a Tuchomyšl a přímo se dotýká vlastníků nemovitostí v těchto vymezených katastrálních územích.

Územní plán Ústí nad Labem obsahuje

 • Vymezení zastavěného území
 • Koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
 • Urbanistickou koncepci včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
 • Koncepci veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
 • Koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod.
 • Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
 • Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
 • Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
 • Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
 • Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty pro pořízení územní studie
 • Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, zadání regulačního plánu
 • Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
 • Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
 • Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona
 • Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Grafická část

 • Výkres základního členění území 1:10.000
 • Hlavní výkres 1:10.000
  • Výkres koncepce dopravní infrastruktury 1:10.000
  • Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje 1:10.000
  • Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství 1:10.000
  • Výkres koncepce uspořádání krajiny 1:10.000
 • Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:10.000
  • Schéma prostorového uspořádání sídla a krajiny 1:25.000
  • Schéma uspořádání zeleně obytných souborů 1:5.000

Odůvodnění územního plánu Ústí nad Labem

 • Postup pořízení územního plánu
 • Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje (PÚR) a územně plánovací dokumentací (ÚPD) vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
 • Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
 • Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
 • Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů
 • Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu
 • Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
 • Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
 • Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
 • Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
 • Vyhodnocení připomínek

GRAFICKÁ ČÁST odůvodnění územního plánu Ústí nad labem

 • Koordinační výkres 1:10.000
 • Výkres širších vztahů 1:10.000
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:10.000

Samostatná část odůvodnění územního plánu Ústí nad labem
Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o Územním plánu Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem vydaný formou opatření obecné povahy

Samostatná příloha odůvodnění - IIIA. Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k Územnímu plánu Ústí nad Labem:

Samostatná příloha odůvodnění Územní plánu Ústí nad labem - Vyhodnocení připomínek:

 

GRAFICKÁ ČÁST Územního plánu Ústí nad Labem

>>> Mapová aplikace - GRAFICKÁ ČÁST Územního plánu Ústí nad Labem >>>

Výkres základního členění

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Hlavní výkres

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce dopravní infrastruktury

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

energetika a spoje

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury

vodní hospodářství

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce uspořádání krajiny

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb,

opatření a asanací

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Schéma prostorového uspořádání sídel

a krajiny

 

Výkres (PDF)

Schéma uspořádání zeleně obytných

souborů

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

GRAFICKÁ ČÁST odůvodnění Územního plánu Ústí nad Labem

Koordinační výkres

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)

Výkres širších vztahů

 

 

Výkres (PDF)

Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu

 

 

1. část výkresu (PDF)

2. část výkresu (PDF)