Historie spolupráce města Ústí nad Labem a UJEP

První smlouva o vzájemné spolupráci

Primátor města Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič a rektor Univerzity J. E. Purkyně doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., podepsali 18. prosince 2003 „Smlouvu o vzájemné spolupráci“.
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Město Ústí nad Labem se v ní mimo jiné zavázalo oceňovat každoročně prostřednictvím stipendií primátora a starostů městských obvodů nejlepší studenty univerzity. Dále se zavázalo každoročně poskytovat UJEP finanční prostředky formou grantů. Studentům nabídlo konzultace nebo krátkodobé stáže na vybraných odborech ústeckého magistrátu. Univerzita přislíbila jak řešení projektů, které přinesou městu prospěch, tak i konzultace s vedením města o vývojových trendech lokálního rozvoje. Obsahem dohody byla také spolupráce UJEP s odbornými útvary města při řešení specifických problémů naší příhraniční oblasti a podpora rozvoje kulturního života v Ústí nad Labem.

Podpora vybudování univerzitního kampusu

Společný zájem na přípravě a realizaci KAMPUSU UJEP v bývalém areálu Masarykovy nemocnici v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem deklarovaly Univerzita J. E. Purkyně, statutární město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem ve smlouvě podepsané v roce 2004. Signatáři této smlouvy se dohodli, že bude-li odborným posouzením shledán areál Masarykovy nemocnice v Pasteurově ulici v Ústí nad Labem využitelným a způsobilým ke společnému záměru, bude přebudován na Univerzitní areál UJEP – KAMPUS. Účastníci smlouvy vyjádřili vůli aktivně spolupracovat při přípravě a realizaci tohoto záměru.