Aktuality

PŘIDEJTE NÁMĚTY KE STRATEGII ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020 NA FACEBOOKU!

NOVĚ! - Strategie ke stažení v graficky upravené verzi pro tisk zde!

Archiv

Pocitová mapa
Fórum Zdravého města Ústí nad Labem (pondělí 21. 11. 2016)

V rámci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem byla dána občanům města příležitost vyjádřit své pocity z míst v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně pocitové mapy.
Pocitové mapy slouží k identifikaci místa s určitým pocitem vyjádřeným otázkami, z nichž každá je vyjádřena barvou.

Tady jsem na město hrdý
Sem bych vzal návštěvu
Tady trávím volný čas
Tady vidím příležitost pro rozvoj
Tady je to ošklivé
Tady je to nebezpečné


Účastníci Fóra Zdravého města Ústí nad Labem mohli své pocity doplnit o jakýkoliv volný komentář nebo názor, který je v souvislosti s tvorbou Pocitové mapy spojen. Tuto možnost však nikdo z účastníků nevyužil.
Výstup z pocitové mapy bude podroben hodnocení s následným využitím pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020, ale též poslouží jako podklad pro identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem zakomponovaným do připravované Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na další období. Více informací nalezte ve vyhodnocení pocitové mapy 2016.

Pocitová mapa
Fórum Zdravého města Ústí nad Labem – 11. 11. 2015

Na podzimním Fóru Zdravého města Ústí nad Labem dostali občané města příležitost vyjádřit se k situaci v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup bude využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.
Občané města dostali možnost do mapového podkladu s popisky katastrálních území (bez dalších místních názvů, aby jim nebyla žádná informace podsouvána) vyjádřit 6 pocitů spjatých s konkrétním místem (tady jsem na město hrdý - bíle, sem bych vzal návštěvu - žlutě, tady trávím volný čas - zeleně, tady vidím potenciál - modře, tady je to ošklivé - červeně a tady je to nebezpečné – červeně s křížkem) a případně ji doplnit i o textovou část, kde bylo možné důvody umístnění značek rozepsat.
Vyhodnocení takového materiálu není snadné, vzhledem k určité očekávané míře chybovosti (při umístění na zamýšlenou lokaci), možnému nepochopení úkolu či účelovému umístění značek, nicméně je možné vypozorovat základní trendy a směry, kterým se myšlení Ústečanů při práci s pocitovou mapou ubíralo.
Velmi pozitivně byl vnímán zejména hrad Střekov (převládala bílá značka – tady jsem na město hrdý) a zámeček Větruše (převládala žlutá značka - sem bych vzal návštěvu). Pozitivně byla rovněž vnímána Erbenova vyhlídka, zoologická zahrada, koupaliště v Brné, okolí Vrkoče či Vaňovského vodopádu a vůbec největší počet pozitivních značek (včetně těch indikujících potenciál pro rozvoj) bylo umístěno u Jezera Milada. Kromě Milady byla za hlavní zónu s rozvojovým potenciálem identifikována Mariánská skála. Zelená značka indikující místa, kde obyvatelé tráví volný čas, se v hojné míře vyskytovala na Střížovickém vrchu a střekovské cyklostezce, zatímco poměrně překvapivě zůstaly do značné míry opomenuty městské parky (Městské sady, areál letního kina) či známá sportoviště (fotbalový a zimní stadion, plavecký areál Klíše).
Velmi zajímavým výsledkem bylo jádrové území města ohraničené ulicí Velká Hradební, kde se vyskytovaly ve větší míře značky všech barev, což může poukazovat na velmi rozdílné vnímání fyzického prostředí centra (vč. např. staveniště před budovou krajského úřadu) či fungování magistrátu.
Z městských částí byly nejlépe hodnoceny Severní Terasa, Klíše a Střekov, kde je to nicméně do značné míry způsobeno množstvím dominant (rozhledna, cyklostezka) a zároveň se zde vyskytovaly i značky červené barvy. Velmi negativní hodnocení si naopak odnesly Předlice, Krásné Březno, Neštěmice či Mojžíř. Negativně (nicméně nikoliv jako nebezpečné) je rovněž vnímáno území okolo Tovární ulice a Spolchemie, které je do značné míry považováno za část Předlic (ačkoliv administrativně tomu tak není), nicméně zároveň je v této lokalitě spatřován značný potenciál pro rozvoj.

 

 

Předkládáme veřejnosti k připomínkování:

1) Metodiku strategického řízení

(metody, postupy a doporučení jak se Strategií pracovat a jak ji efektivně využívat jako nástroj pro řízení rozvoje města, vč. zapojení a informování veřejnosti).
Věnujte prosím zvýšenou pozornost kapitole č. IV - Zapojení veřejnosti do přípravy Akčního plánu.
Připomínky, náměty či dotazy směřujte na Mgr. Jiřího Starého, jiri.stary@mag-ul.cz, a to nejpozději do pátku 17. července 2015.

2) Pracovní verzi karet indikátorů ke všem pilířům Strategie.

Své připomínky, náměty či dotazy prosím směřujte k jednotlivým kontaktním osobám, a to nejpozději  do pátku 10. července 2015!

  1. Hospodářský rozvoj, rozvoj a řízení města, vnější vztahy - Ing. Michal Končal,michal.koncal@mag-ul.cz                                       
  2. Doprava - Bc. Jakub Dubišar, jakub.dubisar@mag-ul.cz  
  3. Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti - Bc. Lenka Suchá, lenka.sucha@mag-ul.cz
  4. Životní prostředí - Bc. Tereza Kubáková, tereza.kubakova@mag-ul.cz
  5. Kultura, sport a cestovní ruch - Mgr. Jiří Starý, jiri.stary@mag-ul.cz                                                  

3) Akční plán na rok 2016

Statutární město Ústí nad Labem se nachází na začátku přípravy akčního plánu na rok 2016, tedy plánu investičních i neinvestičních projektů, které město bude v následujícím roce realizovat. V současnosti probíhá sběr záměrů od odborů Magistrátu města Ústí nad Labem a od městských obvodů. Své nápady a náměty do akčního plánu ale můžete zaslat i vy a reálně se tak zapojit do strategického plánování v našem městě.
Víte o konkrétním projektu, který by pomohl našemu městu? Trápí Vás konkrétní problém ve Vašem okolí a znáte jeho řešení? Víte, co v Ústí nad Labem chybí a jakým projektem to napravit? Podělte se s námi!
Aby se mohl Váš nápad dostat do procesu tvorby akčního plánu, stačí vyplnit jednoduchou fichi a odeslat ji na adresu jiri.stary@mag-ul.cz.
Více o tvorbě akčního plánu se dozvíte v Metodice strategického řízení města Ústí nad Labem.

 


 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 205 - 2020 již má své logo! Vítězným se v rámci veřejné soutěže stal návrh pana Radka Fetterse. Gratulujeme!!

 

Vyhlašujeme veřejnou soutěž na logo strategie rozvoje města ÚL 2015 - 2020 s termínem do 10. 6. 2015!

Přihláška ke stažení ZDE. Podmínky veřejné soutěže ZDE.

 

Strategie rozvoje města byla po více jak hodinové diskusi schválena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 2. 3. 2015. Všem, kteří je se na její tvorbě i schválení podíleli, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci při její realizaci!

 SCHVÁLENÁ VERZE DOKUMENTU (2. 3. 2015)

Dne 5. 1. 2015 vydalo MŽP ČR SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020“.

Kompletní přehled vypořádaných připomínek najdete v tomto souboru.

Dne 3. 12. 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

Projednání se zúčastnil primátor města Ing. Josef Zikmund a radní pro oblast územního plánování, strategie rozvoje města a životního prostředí Mgr. David Daduč.

Prezentace zástupce zpracovatele, společnosti MEPCO, jednatele Ing. Davida Koppitze a Ing. Terezy Dostálové, vedoucí oddělení strategického rozvoje, Odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem na tomto odkazu

Prezentace Mgr. Jany Švábové Nezvalové, zpracovatelky posouzení vlivů na ŽP tady.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Několik fotografií:

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2015-2020  A JEJÍHO VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ve smyslu §10f  a §17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění ZDE

Podklady pro jednání na tomto odkazu.

 

Zde si můžete stáhnout dokumentaci "Vyhodnocení vlivů na životní prostředí" (Strategie rozvoje města ÚL 2015 - 2020), která spolu s vypořádáním všech vyjádření, které MŽP obdrželo v rámci zjišťovacího řízení k SR UNL 2015-2020, bude předána MŽP ke zveřejnění, posouzení a vydání stanoviska. Dále sledujte tyto stránky a facebook, jelikož dle zákona proběhne ještě jedno veřejné projednání ke Strategii.

Aktualizovaná pracovní verze dokumentu po zapracování některých přípomínek veřejnosti a zastupitelů ke stažení zde. 

V současné době se pracuje na finální podobě sestavy indikátorů a jejich jednotlivých kartách. Dále čekáme na výsledek zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2011 Sb.

 

Do 7. 6. 2014 bylo možno ze strany veřejnosti zasílat připomínky k návrhu Strategie do roku 2020. Za všechny náměty děkujeme!!

Přehled připomínek a způsob jejich vypořádání si můžete prohlédnout zde!!

 

V pondělí 28. 4. 2014 proběhlo třetí veřejné projednání Strategie rozvoje rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020.  

Fotografie z jednání najdete zde

 

Návrh Strategie rozvoje rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 k veřejnému projednání dne 28. 4. 2014 je ke stažení zde. 

Návrh Akčního plánu 2014 ke Strategii je ke stažení zde.  

Dne 28. 4. 2014 proběhne v Císařské sále Muzea města Ústí nad Labem již třetí a finální veřejné projednání Strategie rozvoje města Ústí nad Labem.

 

V rámci zpracování nové strategie rozvoje města je k dispozici další výstup, a sice "Analýzy a šetření, sběr dat a podkladů pro analytickou část Strategie rozvoje města 2015-2020 s max. zapojením cílové skupiny projektu a veřejnosti“ (dále jen „analýza“). Primárním cílem analýzy  je popsat Ústí nad Labem ve všech podstatných oblastech jeho rozvoje. Analýza detailně popisuje aktuální stav rozvoje města a navrhuje ty rozvojové oblasti, které jsou nejvhodnější z hlediska zaměření budoucích intervencí. Dokument v plném znění si můžete stáhnout zde.

 

 

Pracovní skupiny pro přípravu nové Strategie rozvoje města zahájily svoji činnost

V pondělí 9. 12. 2013 odpoledne se v zasedací místnosti Zastupitelstva sešla téměř stovka lidí, aby se zúčastnila úvodního společného setkání pracovních skupin pro přípravu Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020.

Pracovních skupin, jmenovaných Radou města, je celkem pět:

Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy,

Doprava,

Životní prostředí,

Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti,

Kultura, sport a cestovních ruch.

Skupiny jsou zastoupeny odbornými úředníky Magistrátu, volenými zástupci města a řadou externích subjektů, veřejných i soukromých. Účastníci úvodního setkání byli seznámeni s projektem a jeho hlavními cíli a aktivitami, byly jim představeny základní principy strategického řízení a potřebnost strategických dokumentů pro město a byla jim vysvětlena role a úkoly pracovních skupin v celém procesu přípravy Strategie. Ty se od nového roku budou scházet samostatně, aby se již konkrétně mohly věnovat přímo svým tématům.

 

 

Příprava nové Strategie rozvoje města byla představena dne 18. 11. 2013 v Domě kultury v rámci konání Fóra Zdravého města. Diskuzního fóra Zdravého města Ústí nad Labem se zúčastnilo na devět desítek zájemců o dění ve městě. K dispozici jim bylo sedm tematických stolů, včetně stolu určeného mladé generaci. Strategii rozvoje města do roku 2020 byl věnován samostatný stůl. Každému tematickému okruhu se věnoval zástupce magistrátu, vedoucí či jím pověřený pracovník konkrétního odboru a kompetentní pracovník v dané oblasti. Přítomni byli také zástupci Dopravního podniku města Ústí nad Labem, ředitel Městské policie a zástupci zpracovatele Strategie města do roku 2020. Ve všech pracovních skupinkách zazněla řada dotazů a občané se zapojili do podnětné diskuze. V závěrečném hlasování byly vybrány nejdůležitější priority k řešení. Patří mezi ně omezení hazardu, transparentní samospráva, čistota ve městě, doprava, péče o zeleň nebo pracovní místa pro zdravotně postižené občany.

Prezentace zpracovatele dokumentu, společnosti MEPCO, je ke stažení zde.

Prezentace Odboru rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem na tomto odkazu.

ZVEME VÁS NA 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2020 V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU VE VELKÉM SÁLE KULTURNÍHO DOMU OD 17. HODIN, na programu bude diskuse nad vizí města a složení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti rozvoje.Projednání Strategie bude spojené s Fórem Zdravého města, na kterém je možné se vyjádřit k problémům města.V průběhu prázdnin proběhlo šetření názorů obyvatel města Ústí nad Labem prostřednictvím ankety (3 části) na městských webových stránkách.

 

Výsledky 1. anketní otázky - Jaký slogan, heslo či symbol se vám vybaví ve vztahu k městu Ústí nad Labem

V anketě odpovědělo celkem 129 dotázaných, pro 76 z nich je symbolem města hrad Střekov, pro 58 Větruše a pro 52 České středohoří (bylo možné zvolit více odpovědí, nebo navrhnout vlastní).

Výsledky druhé otázky - Na co jste ve městě Ústí nad Labem skutečně hrdí 

V anketě bylo možné vypsat libovolné lokality, osobnosti, události (apod.) na které jsou respondenti v Ústí nad Labem nejvíce hrdí. Dotazník vyplnilo celkem 164 respondentů.

Výsledky 3. anketní otázky

K otázce o největších pozitivech a negativech Ústí nad Labem se vyjádřilo 9 respondentů. 6 z nich vidí největší pozitiva města v souvislosti s okolní přírodou, dopravní dostupnost a lebné bydlení, za největší negativa respondenti uváděli demografickou skladbu obyvatel, skomírající výrobu a sociopatologické jevy.

 

Zpráva o vyhodnocení názorů účastníků veřejného projednání konaného dne 26. 6. 2013 (ke stažení)

V Informačním středisku města ve středu 26. 6. 2013 od 17:00 proběhlo první veřejné projednání k připravované Strategii rozvoje města na období 2015 – 2020. 

1. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

 

Účastníci byly seznámeni s projektem na přípravu a zpracování Strategie, který je spolufinancovaný z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a realizovaný městem prostřednictvím odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje. Představili se zástupci vybraného zpracovatele Strategie, jímž se na základě výběrového řízení stala firma MEPCO, s. r. o. Účastníci projednání se dozvěděli o významu strategických dokumentů a základech strategického řízení a byli seznámeni s jednotlivými kroky a aktivitami při přípravě Strategie, především s možnostmi zapojení veřejnosti do celého projektu.

Prezentace - informace o projektu

Představení společnosti MEPCO

Všichni zúčastnění byli zároveň informováni o strukturovaném dotazníku, zjišťujícím jejich vztah k městu, vnímání jeho pozitiv i negativ a zároveň měli možnost hned na místě dotazník vyplnit. Dotazníky budou vyhodnoceny a souhrnná zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města i na facebookové stránce Strategie rozvoje města.

Na závěr projednání mohla veřejnost sama navrhovat témata, která by v budoucí strategii města Ústí nad Labem neměla chybět. Následným hlasováním pak bylo vybráno těchto pět témat: komunikace s občany; řešení sociálně vyloučených lokalit a skupin obyvatel; větší zaměření na opravu stávajícího majetku, údržbu veřejných prostranství, využití brownfields; řešení zápachu z továren; řešení problematiky chybějícího autobusového nádraží.

DOTAZNÍK

V rámci projektu postupně proběhnou ještě další dvě veřejná projednání, ale náměty od veřejnosti budou přijímány průběžně prostřednictvím webových stránek města či prostřednictvím facebookové stránky projektu.

Srdečně Vás zveme na první veřejné projednání Strategie rozvoje města do roku 2020 dne 26. 6. 2013.

Pozvánka na 1. projednání

 

Vítězem výběrového řízení je společnost MEPCO.

•založeno v roce 2004 jako společný podnik Svazu měst a obcí České republiky a Agentury pro zahraniční spolupráci Nizozemské asociace měst VNG International

•posláním je podporovat místní a krajské samosprávy v České republice při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy a při jejich zapojení do tuzemských i mezinárodních projektů a iniciativ na výměnu zkušeností

•účast na přípravě urbánní dimenze kohezní politiky pro nové programové období 2014+ a podpora připravenosti měst na využití investičních územních nástrojů (ITI, IPRÚ apod.)

Vyhlášena výzva k podání nabídek!!

Ke dni 22. 4. 2013 byla vyhlášena výzva k podání nabídek na realizaci zakázky malého rozsahu - "Zpracovatel Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020". Výzva je zveřejněna na profilu zadavatele a na portálu www.esfcr.cz. Nabídky je možné podávat do 2.5.2013 do 15:00.

O projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost následujícícmi kroky: zhodnocení současné strategie (evaulace, výstupy); analýzy a šetření, sběr dat a podkladů pro analytickou část strategie; tvorba nové Strategie rozvoje města; práce s cílovou skupinou a zapojení veřejnosti do přípravy; vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce se strategií; grafické zpracování a tisk nové strategie rozvoje města.

Statutární město Ústí nad Labem má v současnosti platnou Strategii města do roku 2015. Cílem tohoto projektu je připravit a kvalitně zpracovat novou Strategii na období 2015 – 2020, a to prostřednictvím aktivního zapojení volených představitelů města, relevantních zaměstnanců úřadu i odborné a laické veřejnosti. Nová strategie bude vycházet z vyhodnocení předchozího dokumentu s cílem poučit se z dobré i špatné praxe implementace strategického dokumentu při realizaci aktivit ve městě. Zároveň prostřednictvím zmapování aktuální situace ve městě bude reagovat na změny a odrážet nové potřeby. Ambicí nové Strategie je, aby díky zapojení osob ze všech sfér života ve městě, reagovala na skutečné problémy ve městě, ale zároveň, aby byla v souladu s prioritami nového programového období Evropské unie a umožnila tak městu úspěšně pokračovat v čerpání dotačních prostředků z fondů ERDF a ESF.

Financování projektu

Projekt bude realizován v průběhu 24 měsíců od ledna 2013 do prosince 2014.

Celkové náklady projektu  jsou 2.188.430,83,- Kč.

Příspěvek ze strukturálních fondů 1.860.166,20,-Kč (85%)
Příspěvek z národních veřejných zdrojů 328.264,63,-Kč (15%)

 

Kontakty

V případě zájmu o více informací o projektu se můžete obrátit na:
Ing. Tereza Dostálová (+420 47521 662; +420 475 271 662 ) - vedoucí oddělení strategického rozvoje, odbor rozvoje města

Oblast podpory

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34, 118 01 Praha 1
tel. sekretariát: 974 818 488
e-mail: osf@mvcr.cz
http://www.osf-mvcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel. sekretariát: 950 195 601
e-mail: esf@mpsv.cz
www.esfcr.cz

 

logo esf eu oplzz

 

 

 

 

 

 

Bylo dokončeno vyhodnocení stávající Strategie rozvoje města do roku 2015, které je ke stažení zde.

 

Evaluace byla zpracována s cílem poučit se z dobré i špatné praxe implementace strategického dokumentu při realizaci aktivit ve městě. Tato aktivita je jednou z klíčových aktivit projektu.

V rámci této aktivity byla odborně vyhodnocena stávající Strategie města Ústí nad Labem do roku 2015. Jelikož velká část kvalitativních ukazatelů v rámci indikátorové soustavy Strategie hodnotí spokojenost obyvatel s jednotlivými aspekty života ve městě, bylo v rámci této aktivity rovněž provedeno místní šetření mezi občany. K odbornějším otázkám byly vedeny hloubkové rozhovory s vybranými aktéry místního rozvoje. Kvantitativní ukazatele byly hodnoceny prostřednictvím sběru statistických dat, ale byly provedeny i evaluační studie. Na základě všech získaných dat a informací pak byla zpracovaná analýza současné Strategie, doplněná interpretací jednotlivých dat a jejich vývoje a základními doporučeními pro tvorbu Strategie nové. Analýza se zaměřovala na tři hlavní aspekty - vyhodnocení dopadů implementace Strategie na rozvoj ve městě, vyhodnocení způsobu a míry využívání Strategie jako nástroje pro politické rozhodování představitelů města a vyhodnocení přínosu Strategie při čerpání evropských i státních dotací.

 

 

Analýzy a šetření, sběr dat a podkladů pro analytickou část Strategie rozvoje města 2015-2020