Sugar - Logistika udržitelné městské přepravy zboží prostřednictvím regionální a místní politiky

 

 

O projektu

Cílem mezinárodního projektu je zaměřit se  na problém nedostatečného a neefektivního managamentu městské logistiky, což je kritickým komponentem městské dopravy jako takové a primárním zdrojem škodlivých emisí způsobených nákladnímu vozidly. Projekt Sugar podpoří výměnu zkušeností a dobré praxe a v oblasti městské přepravy zboží, a to mezi vyspělými a méně zkušenými evropskými městy.

2) Komunikace
2.1 Cílové komunikační kanály (definování strategie, síťování)
2.2 Šíření produktů (image, brožury, newsletters, konference)
2.3 Rozšířený program přenosu (metodologie, institucionální výměna, synergie, atp.)
2.4 Šíření na místní úrovni (strategie, národní tiskové výstupy, specifické národní brožury, místní události)

3) Výměna zkušeností
3.1 Konceptuální model dobré praxe (analýza relevantních témat, konceptuální model)
3.2 Analýza dobré praxe (dobrá praxe v rámci Sugar, výsledky, identifikace relevantních oblastí atp.)
3.3 Nástroje přenosu (vylepšení zvolených témat a metodik, školící schůze, kulaté stoly dobré praxe, společné plánovací cvičení atp.)
3.4 Akční plán (SWOT analýzy, tréninkové materiály, vize a strategie rozvoje městské logistiky, místní workshopy, místní akční plán)

Partneři projektu
Hlavní partner:
Region Emilia-Romagna, Itálie

Partneři :
Institut pro dopravu a logistiku – Bologna, Itálie
Dopravní podnik města Londýn - Velká Británie
Národní výzkumný institut dopravy a bezpečnosti – Arcueil, Francie
Město Paříž – Ředitelství silnic a dopravy - Francie
Městská rada Barcelona - Španělsko
Propagace provozních spojení s integrovanými službami – Brusel, Belgie
Výkonný sekretariát iniciativy Střední Evropa – Terst, Itálie

Městská rada Palma de Mallorca – Španělsko
Region Kréta – Řecko
Město Athény – Řecko
Město Poznaň – Polsko
Institut logistiky a skladování zboží – Poznaň, Polsko
Město Vratsa – Bulharsko
Město Celje – Slovinsko
Statutární město Ústí nad Labem
– Česká republika
České dráhy, a. s. – Praha, Česká republika

Hlavní otázky v městské logistice, kterými se konkrétně naše město buide v průběhu realizace projektu SUGAR zabývat:
· Pohyb zboží městem Ústí nad Labem
· Možnosti využití logistických center
· Možnosti optimalizace dopravních toků s cílem snižování průjezdu nákladní dopravy centrem města

Výstupem projektu bude kromě empirických dat získaných prostřednictvím průzkumů toků zboží taky rešerše zkušeností a potenciálu městských logistických center a možnosti aplikace ve městě Ústí nad Labem. Na základě získaných dat bude rovněž upraven a doplněn digitální dopravní model města, který je využíván dopravně plánovacím procesu - pro prognózy objemů dopravy, vlivu infrastrukturních změn, k posouzení variant silničních komunikací a křižovatek. S využitím matematického dopravního modelu města bude možno provést hodnocení efektivnosti navrhovaných opatření nejen v době bezprostředně po realizaci změn, ale i ve střednědobé a dlouhodobé prognóze. Výhodou je rovněž možnost ověření variantních nebo postupných řešení.

Realizaci projektu zajišťuje odbor strategického rozvoje (koordinace, administrativa, finanční management) v rámci spolupráce s odborem dopravy a odborem územního plánování (odborná, obsahová část projektu).

Financování projektu 

Projekt bude realizován v průběhu 42 měsíců (počítáno od ledna 2009) a je rozdělen do půlročních period.

Celkové náklady projektu jsou 3 641,57 tis. € (cca 101 963,96 tis. Kč).
Celkové náklady na naši část projektu: 227,99 tis. € (cca 6 383,72 tis. Kč)
Dotace EU: 193,79 tis. € (cca 5 426,12 tis. Kč)
Spoluúčast města: 34,20 tis. € (cca 957,60 tis. Kč)

Projekt je spolufinancován Evropskou uniíOperačního Programu Meziregionální spolupráce (INTERREG IV C) z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

Aktuální výstupy projektu

 

City Logistics Best Practices a handbook for Authorities

Final brochureSite Action plan Sugar leaflet

Defination of Topics and Methods for all Transfer tools

SWOT Analysis

Newsletter č. 3

Dissemination workplan at local and regional level

Newsletter č. 2 

Country specific brochure

Newsletter č. 1

Hlavní pilíře politiky pro výměnu zkušeností a mapování lokalit SUGAR

Program a další důležité odkazy 

Operační program Meziregionální spolupráce
Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS) neboli INTERREG IVC je součástí Cíle 3 - Evropská územní spolupráce politiky strukturálních fondů v letech 2007–2013 a navazuje na program INTERREG IIIC, který byl realizován v minulém programovém období.
Tento program je zaměřen především na spolupráci veřejných orgánů a institucí s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni. Cílem Interregu IVC je výměna a přenos zkušeností a zajištění společného rozvoje nástrojů a přístupů, které pak povedou ke zlepšení účinnosti politiky regionálního rozvoje.
Program má 2 hlavní priority, z nichž pro každou jsou definována podtémata:

  1. Inovace a znalostní ekonomika
  2. Životní prostředí a předcházení rizikům

 

DG Regio

 european regional development fund