Druhy voleb v České Republice

 

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li zákon jinak, prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.
Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. Volby do  zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.
Volby do zastupitelstev obcí se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním podle zásad poměrného zastoupení.
Zák. 491/2001 Sb.

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o  vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno.
Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na  základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměrného zastoupení.
Zák. 130/2000 Sb.

Volby do Parlamentu České republiky

Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

Volby do Poslanecké sněmovny (oddíl druhý zákona č. 247/1995 Sb., § 24  - § 55)

Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.
Volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích na území České republiky. Volebními kraji jsou vyšší územní samosprávné celky vymezené zvláštním právním předpisem.

Volby do Senátu (oddíl třetí zákona č. 247/1995 Sb., § 56 - § 80)

Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.
Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému ve volebních obvodech na území České republiky.
Pro volby do Senátu se na území České republiky vytváří 81  volebních obvodů. V každém volebním obvodu se volí jeden senátor.
Zák. 247/1995 Sb.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "Rada") nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky o  vyhlášení voleb uveřejněno.
Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let.
Volby do Evropského parlamentu se konají tajným hlasováním na  základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.
Zák. 62/2003 Sb. – odkaz přímo na zákon, aby se zobrazil

Volby o volbě prezidenta republiky

Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů tak, aby se případné druhé kolo volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta vyhlášeno.
Prezidentovo funkční období trvá pět let.
Zák. 275/2012 Sb.

Zákon o místním referendu

Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.
V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.

Konání místního referenda

 • (1) Místní referendum se koná, jestliže
  a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo
  b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.
 • (2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o  místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě
 • do 3 000 obyvatel .......... 30 % oprávněných osob,
  do 20 000 obyvatel ........ 20 % oprávněných osob,
  do 200 000 obyvatel ..... 10 % oprávněných osob,
  nad 200 000 obyvatel ... 6 % oprávněných osob.
 • (3) Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem "ano" nebo slovem "ne".

Zák. 22/2004 Sb.

Voličský průkaz

Voličský průkaz je v českém volebním právu průkaz umožňující voliči volit pro většinu voleb kdekoliv na území Česka mimo volební okrsek (obec), kam přísluší podle jeho trvalého pobytu. Volič však může i v případě, že mu byl průkaz vydán, volit ve svém bydlišti (volebním okrsku).
Voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, a to ani pro účel voleb. Volič tedy musí volební komisi prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
V praxi se voličský průkaz používá především pro volbu prezidenta Česka, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu.
Je možné ho využít i pro volby do senátuvolby do zastupitelstev krajů, praktický význam jeho využití je však malý, protože volič ho může využít jen v obvodě, kde je přihlášen k trvalému pobytu (v případě senátu), resp. v tom samém kraji (v případě krajských voleb).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v  listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.