Druhy voleb v České Republice

Volba Prezidenta republiky

Volbu prezidenta republiky upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 54 až 61),
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prováděcí vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Prezident republiky je hlavou státu a je volen v přímých volbách na dobu 5 let. Prezident republiky nemůže být zvolen více jak dvakrát za sebou. Volba prezidenta republiky probíhá na území České republiky a i v zahraničí na zastupitelských úřadech nebo konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad většinového systému.

Volby do Senátu

Volby do Senátu upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 16 až 20),
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prováděcí vyhláška č. 233/2000 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č.  212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do  Parlamentu České republiky, ve  znění pozdějších vyhlášek.

Senát je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu s Poslaneckou sněmovnou vykonává moc zákonodárnou. V senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na  dobu 6 let, přičemž každé dva roky se volí třetina senátorů pouze na  území České republiky, a to ve 27 senátních volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Senát je de facto nerozpustitelný.

Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 16 až 20),
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prováděcí vyhláška č.  233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a  doplnění některých dalších zákonů, ve  znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších vyhlášek,
 • vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou.

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu se Senátem vykonává moc zákonodárnou. Skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za 5 let, přičemž na základě rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. 9. 2023 bude mít Evropský parlament pro volební období 2024 až 2029 celkem 720 poslanců. ČR bude zastupovat 21 poslanců. Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech 27 členských státech Evropské unie.

Nejbližší volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 7. a 8. června 2024. Formálně bude termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů, a to nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Volby do Evropského parlamentu jsou upraveny:

1) českými právními předpisy

 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.

Volič, který žije v zahraničí, si může vybrat, zda bude hlasovat pro:

 • kandidáty, kteří budou zastupovat členský stát, jehož je státním občanem nebo
 • kandidáty členského státu, kde má tento volič trvalý nebo přechodný pobyt. V takovém případě je nutno se řídit právními předpisy daného členského státu.

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prováděcí vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev krajů, jakožto volby do vyšších územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Volby neprobíhají v Hlavním městě Praze (volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají souběžně s volbami do zastupitelstev obcí). Hlasování probíhá pouze na území České republiky.  Počet členů zastupitelstva kraje může být 45, 55 a 65 členů, a to v závislosti na počtu obyvatel v kraji.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí upravuje:

 • Ústava České republiky (čl. 99 až 105),
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prováděcí vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstev obcí, jakožto volby do základních územních samosprávných celků, se konají jednou za 4 roky. Hlasování probíhá pouze na území České republikyMinimální počet členů zastupitelstva obce musí být 5, maximální počet členů zastupitelstva obce může být až 55, přičemž Zastupitelstvo hlavního města Prahy může mít až 70 členů. Konkrétní počet je závislý od počtu obyvatel obce a od rozhodnutí zastupitelstva obce.