Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti

Základní informace:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může žadatel podat, pokud prokáže, že je odborně způsobilý k řízení motorových vozidel.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vráceno řidičské oprávnění. Žádost lze podat nejdříve po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění se stalo vykonatelným nebo kdy rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění se stalo vykonatelným.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vrácení řidičského oprávnění musí žadatel předložit

  • platný doklad totožnosti,
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní)

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění je vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský.