Evidence řidičů

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem, postranní vchod z Lidického náměstí

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefony: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546, 475 271 882

 

 

Hotové řidičské průkazy

Je důležité znát datum podání žádosti. 
K vyzvednutí jsou připraveny následující řidičské průkazy, o které bylo zažádáno v uvedeném dni nebo dříve.

 

Datum podání žádosti řidičského průkazu

 

28. června a dříve

 

 

Příklad: Zažádali jste si o řidičský průkaz 15. října, podíváte se na tuto stránku 29. října a v kolonce vidíte datum podání žádosti "17. října a dříve". To znamená, že veškeré průkazy podané 17. října a dříve jsou připraveny k vydání. Tedy i ten z 15. října.

Další informace

Co je průkaz totožnosti

Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území ČR a z něhož je patrná i podoba (§ 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.).

Zasílání informací o změně v bodovém hodnocení

Na žádost řidiče (viz příloha) podanou u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řidiči zasílají informace o každé změně v jeho bodovém hodnocení, která je zpoplatněna částkou 100,- Kč. Bezplatnou žádost lze podat rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného ministerstvem (portál dopravy); v tomto případě musí být žadatel ztotožněn prostřednictvím prostředků elektronické identifikace podle právních předpisů upravujících elektronickou identifikaci.

Pravidelné lékařské prohlídky

Na základě § 87 zákona č. 361/2000 Sb., je řidič povinen podrobit se pravidelným lékařským prohlídkám, nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

L17

Při udělení řidičského oprávnění osobě v 17 letech pro skupinu „B“, je řidič oprávněn k řízení motorového vozidla pouze s doprovodem osoby, která je zapsána v registru řidičů jako jeho mentor (žádost o zápis mentora viz příloha). V registru řidičů mohou být zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.

Mentor může být osoba, která:

  1. Má udělené řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety
  2. Je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B
  3. V posledních 5 letech nepozbyla na území ČR právo k řízení motorového vozidla
  4. Nemá zadržený řidičský průkaz
  5. Nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod
  6. S takovým zápisem souhlasí

Řidičský průkaz na zkoušku

Na základě § 102f zákona č. 361/2000 Sb., řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení prvního řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu. Nepředloží-li řidič potvrzení do 3 měsíců ode dne doručení výzvy k doložení, pozbývá uplynutím posledního dne této lhůty řidičské oprávnění a je povinen nejpozději v tento den odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidičský průkaz. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění, o jeho vrácení, absolvoval-li žadatel dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů. Pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen dále prokázat odbornou, zdravotní a psychickou způsobilost. Dopravně psychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

Evidence řidičů