Vydání řidičského průkazu

Základní informace:

Řidičský průkaz se vydá osobě:

 • které bylo uděleno řidičské oprávnění,
 • které bylo rozšířeno řidičské oprávnění,
 • které bylo podmíněno, vráceno nebo omezeno řidičské oprávnění, nebo která se vzdala některé skupiny řidičského oprávnění,
 • které bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • které končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný,
 • která žádá o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo řidičského průkazu členského státu za řidičský průkaz
 • která žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu.
 • která žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
 • která žádá o udělení profesní způsobilosti řidiče

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává pouze osoba, které má být vydán řidičský průkaz (držitel).

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání řidičského průkazu musí mít písemnou formu na předepsaném formuláři a musí v ní být uvedeno:

 • jméno a příjmení žadatele,
 • rodné číslo (pokud bylo přiděleno)
 • datum narození
 • místo a popř. stát narození
 • adresa obvyklého bydliště na území České republiky nebo místo studia

Po podání žádosti příslušný pracovník Odboru správního a živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti údaje uvedené žadatelem v žádosti a doklad totožnosti vrátí žadateli.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě; vyzvednutí řidičského průkazu osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

Formuláře, doklady, náležitosti

K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele ve smyslu § 36 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb.
 • řidičský průkaz, jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost,
 • řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je žádáno za řidičský průkaz České republiky,
 • řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu.
 • řidičský průkaz se vydá za poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatelé, který nemá na území české republiky trvalý pobyt nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (viz § 109 odst. 8 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb.)
 • čestné prohlášení žadatele (viz § 109 odst. 8 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.)
 • čestné prohlášení žadatele (viz § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.)

Žadatel je povinen převzít potvrzení oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu osobně a před jeho zatavením do ochranné fólie je povinen jej podepsat. Tento doklad nahrazuje řidičský průkaz a platí nejdéle 30 dní na území České republiky.

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

 • za vydání řidičského průkazu se zaplatí správní poplatek ve výši 200,- Kč,
 • jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost a žádost je podána nejdříve 3 měsíce před stanovenou dobou platnosti se správní poplatek nevybírá, 
 • jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému uplynula platnost (neplatný), správní poplatek se nevybírá,
 • vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů pro držitele řidičského oprávnění  ve výši 700,-Kč

Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

Do 20 dnů, případně do 5 pracovních dnů pro vydání nového řidičského průkazu.
Bezodkladně pro vydání náhradního dokladu při ztrátě, odcizení, zničení a poškození řidičského průkazu.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydán řidičský průkaz.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský.