Plán udržitelné městské mobility - Ústí jede!

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků pomáhá vytvořit plán, který ovlivní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!


Aktuality

26.8.2021

Dokument PUMM schválen Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility

Dne 6. 8. 2021 projednávala Komise pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR (dále jen „KPDMM“) kompletní dokument Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem s kladným výsledkem. Dokument lze tedy použít pro strategické podložení projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (Operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu). I přes kladný výrok konstatovala KPDMM, že dokument obsahuje některé nedostatky, které bude potřeba odstranit při příští aktualizaci SUMP. Více informací o zápisu.
1.7.2021

Dokument PUMM nepodléhá posuzování SEA

Dne 28. 4. 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce Ústeckého kraje. Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zjišťovací řízení s následujícím závěrem: „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací na portal.cenia.cz.
19.8.2020

Byla zkompletována pracovní verze návrhové části PUMM

Obsahem jsou dopravní průzkumy, průvodní zpráva k analytické části a návrhová část. Vaše podněty, poznámky, dotazy či připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz do středy 26. 8. 2020. Zaslané připomínky budou prodiskutovány se zpracovatelem dokumentu a následně předány k vypořádání.