O projektu

Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem je strategický dokument, který z komplexní analýzy dopravních, ekonomických i demografických údajů stanoví investiční a neinvestiční opatření, která budou realizována z finančních prostředků města, kraje, státu a evropských fondů. Realizace PUMM je plánována v letech 2018 - 2020.

Důvodem pořízení je potřeba analyzovat stav současného dopravního systému a navrhnout komplexní řešení dopravní dostupnosti a obslužnosti města, které bude rozvíjet dopravní obslužnost města, zvýší bezpečnost v dopravě, sníží negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel a vytvoří atraktivní a kvalitní městské prostředí. Dojde k propojení všech druhů dopravy a jejich rozvoj pro rok 2030 s výhledem do roku 2050, včetně Akčního plánu městské mobility, který bude zahrnovat organizační a preferenční neinvestiční opatření a investiční opatření. Vznikne tak ucelený harmonogram pro optimalizaci systému dopravní obslužnosti aglomerace Ústí nad Labem.

Cílem je podporovat jednotlivé druhy udržitelné dopravy pro uspokojení potřeb mobility obyvatel města a okolí. Zároveň tak rozvíjet udržitelně dopravní obslužnost na území města a spádové oblasti a přispět ke zlepšení kvality života. Pro město je příležitostí pro nastavení dlouhodobé vize fungování dopravy. Součástí je důraz na zapojení odborné veřejnosti a zainteresovaných subjektů. Nezbytná je participace široké veřejnosti, shromáždění podnětů a vypořádání je a zapracování v rámci průběhu realizace projektu.

K hlavním cílům patří:

 • Vytváření vhodných podmínek pro rozvoj kvalitního dopravního systému se začleněním jednotlivých druhů dopravy s předpokladem snížení emisí, hluku a jiných škodlivých látek z motorové dopravy, které mají dopad na zdraví obyvatel a životní prostředí
 • Zlepšení organizace dopravy a vnitřního propojení jednotlivých druhů dopravy (plynulost dopravy, zkrácení cestovní doby)
 • Omezení tranzitní dopravy a území města a snížení intenzit silniční dopravy
 • Změna dopravní dělby práce (modal splitu) podporou vhodných podmínek pro využití udržitelných forem dopravy
 • Zlepšení dopravní dostupnosti mezi regionálními a nadregionálními centry
 • Odstranění úzkých hrdel na komunikacích, zklidňování dopravy
 • Zvýšení bezpečnosti v dopravě

Plán udržitelné městské mobility bude zpracován pro návrhové období do roku 2030 ve třech scénářích, které budou rozpracovány do jednotlivých opatření, které budou součástí akčních plánů. Plán mobility je rozdělen na jednotlivé etapy:

Analytická část

Zaměřuje se na analýzu současného stavu všech dopravních módů (individuální automobilová doprava, doprava v klidu, cyklistická a pěší doprava, veřejná doprava, železniční a letecká doprava) v souvislosti s prognózou vývoje počtu obyvatel a rozložením pracovních příležitostí a poptávkou po mobilitě. Reflektuje současný stav životního prostředí ve městě. Souhrnem analytické části je vypracování SWOT analýzy.

Návrhová část

Návrhová část vychází z podkladů analytické části. Na základě vytvoření jednotné vize udržitelné mobility pro rok 2030, ze které budou vycházet strategické a specifické cíle, připravíme návrh jednotlivých infrastrukturní a neinfrastrukturní opatření pro rozvoj dopravního systému a zvýšení atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací negativních dopadů v řešeném území. Vznikne návrh rozvoje dopravní obslužnosti včetně etapizace od současného stavu do návrhového horizontu roku 2030. Navrhovaná opatření budou ověřena na dopravním modelu a navrhne optimalizaci dopravních komunikací.

Akční plán udržitelné městské mobility

Soubor opatření sestavených na základě hodnocení pro míru naplnění strategických a specifických cílů, které vycházejí z vize udržitelné mobility. Součástí bude vyčíslení investičních nákladů na zavádění a realizaci jednotlivých opatření včetně návrhu možných zdrojů financování.

Do řešení jednotlivých části bude v průběhu realizace Plánu udržitelné městské mobility zapojena odborná i široká veřejnost. Plán udržitelné mobility bude předložen ke schválení zastupitelstvu města Ústí nad Labem.

Zpracování Plánu mobility zadalo statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Odborem strategického rozvoje, Oddělením koncepcí. Zpracovatelem Plánu mobility je společnost Royal HaskoningDHV a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Organizační struktura 

Pořizovatelem Plánu udržitelné městské mobility je Statutární město Ústí nad Labem, zastoupený Odborem strategického rozvoje a Oddělením koncepcí. Zpracovatelem Plánu mobility je společnost Royal HaskoningDHV a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Do realizace se zapojuje několik odborných skupin:

 • Řídící skupina
  rozhoduje o všech důležitých krocích v rámci zpracování, zabývá se strategickým směřováním a řízením projektu, dohlíží na průběžné výstupy projektu, s cílem schvalovat a nést odpovědnost za průběžné i závěrečné výstupy PUMM
 • Odborná pracovní skupina
  odborní pracovníci města, sektorový partneři a zainteresované strany, kteří mají v gescí dopravní plánování či řeší vazbu na dopravu ve městě, zapojení v průběhu realizace na spoluvytváření průběžných a závěrečných výstupů PUMM
 • Oponentní pracovní skupina
  sektorový partneři a územní partneři a další zainteresovaní, kteří se zapojují do realizace a jsou vyzvání k seznámení se a doplnění průběžných a závěrečných výstupů PUMM
 • Pracovní skupina ke komunikaci
  odborní pracovníci města a odborní partneři projektu, kteří se zabývají komunikačními a participačními aktivitami v průběhu realizace projektu

Veřejnost se zapojuje v jednotlivých částech zpracování PUMM zasíláním podnětů, komentářů, námětů a připomínek, účastí v průzkumech a zapojením se do aktivit (workshopy, panelové diskuze a další).

Průběžné výstupy projednává Rada města Ústí nad Labem, závěrečný dokument pak bude předložen také Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení.