Aktuality

26.8.2021

Dokument PUMM schválen Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility

Dne 6. 8. 2021 projednávala Komise pro posuzování dokumentů městské mobility Ministerstva dopravy ČR (dále jen „KPDMM“) kompletní dokument Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem s kladným výsledkem. Dokument lze tedy použít pro strategické podložení projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (Operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu). I přes kladný výrok konstatovala KPDMM, že dokument obsahuje některé nedostatky, které bude potřeba odstranit při příští aktualizaci SUMP. Více informací o zápisu.
1.7.2021

Dokument PUMM nepodléhá posuzování SEA

Dne 28. 4. 2021 bylo zahájeno zjišťovací řízení zveřejněním informace o oznámení koncepce na úřední desce Ústeckého kraje. Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření obdržených k oznámení koncepce provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zjišťovací řízení s následujícím závěrem: „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzován dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Více informací na portal.cenia.cz.
19.8.2020

Byla zkompletována pracovní verze návrhové části PUMM

Obsahem jsou dopravní průzkumy, průvodní zpráva k analytické části a návrhová část. Vaše podněty, poznámky, dotazy či připomínky k tomuto dokumentu můžete zasílat na e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz do středy 26. 8. 2020. Zaslané připomínky budou prodiskutovány se zpracovatelem dokumentu a následně předány k vypořádání.
13.2.2020

Byl vybrán dodavatel na zpracování dokumentu SEA

V prosinci 2019 hodnotící komise vybrala v poptávkovém řízení dodavatele na zpracování dokumentu SEA o posuzování vlivů na životní prostředí pro strategický dokument „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“.
20.9.2019

Proběhlo setkání s veřejností v rámci Evropského týdne mobility

V rámci kampaně Evropský týden mobility se ústecká veřejnost setkala dne 17. 9. 2019 se zástupci zpracovatele Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem.
12.9.2019

Program k „Plánu udržitelné městské mobility (PUMM)“ v rámci Evropského týdne mobility – 17. 9. 2019

Na stánku PUMM (9 – 16 hodin) bude k dispozici tištěná podoba vize mobility. Veřejnost bude mít možnost se s vizí mobility seznámit. Bude také možnost diskutovat navržená opatření nad mapou. Opatření rozčleněná do jednotlivých témat (automobilová doprava, cyklistická, pěší, veřejná) zde budou v tištěné podobě také k dispozici.
15.8.2019

Evropský týden mobility – přijďte diskutovat nad dopravou v ÚL + komentovaná vycházka dne 17. 9. 2019

Dne 17. 9. 2019 v rámci programu Evropského týdne mobility se můžete na Mírovém náměstí setkat se zpracovateli Plánu udržitelné městské mobility. Zástupci zpracovatele Vám představí zpracování tohoto plánu, diskutovat společně můžete o navržených opatřeních nad mapou města. Součástí plánovaných aktivit v rámci Evropského týdne mobility bude také komentovaná vycházka po městě k navrženým opatřením. Přesný čas a trasu prohlídky Vám zprostředkujeme týden před akcí, sledujte náš profil na Facebooku: @StrategickyRozvojMestaUstiNadLabem.
5.8.2019

Ministerstvo dopravy ČR schválilo SUMF

Komise pro posuzování dokumentů městské mobility na Ministerstvu dopravy České republiky dne 17. července 2019 schválila strategický rámec udržitelné městské mobility, tzn. přípravnou, analytickou, návrhovou část SUMF + Akční plán SUMF.
30.7.2019

Poslední možnost vyplnit Pocitovou mapu k dopravě

Do 31. 8. 2019 máte ještě možnost vyplnit dotazník v aplikaci Pocitové mapy k dopravě pro veřejnost. Pokud máte zájem ovlivnit podobu dopravy města, rozhodně se ještě zapojte. Vaše aktivní účast nám velmi pomůže. Budeme rovněž rádi za Vaše podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci pocitové mapy sdělíte.

Pocitovou mapu můžete vyplnit na odkaze: https://usti-nad-labem.mapanavrhu.cz/.

26.4.2019

Zastupitelstvo města a Rada města Ústí nad Labem schválila SUMF

Dne 8. 4. 2019 Rada města Ústí nad Labem schválila strategický rámec udržitelné městské mobility, tzn. přípravnou, analytickou, návrhovou část SUMF + Akční plán SUMF. Taktéž strategický rámec udržitelné městské mobility schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem, a to dne 15. 4. 2019.
Proces schválení SUMF bude pokračovat jeho předložením Ministerstvu dopravy ČR.