Vrácení řidičského oprávnění pozbylého na základě bodového hodnocení

Základní informace:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může žadatel podat, až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění na základě bodového hodnocení.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vráceno řidičské oprávnění.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vrácení řidičského oprávnění musí žadatel předložit

  • platný doklad totožnosti,
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní)
  • doklad o zdravotní způsobilosti (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • doklad o psychické způsobilosti (posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření)

Po podání žádosti příslušný pracovník Odboru správního a živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.
Žádost může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis žadatele nebo držitele řidičského oprávnění na žádosti nebo oznámení úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu.34) Doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
34) – Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění je vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský