Vydání paměťové karty řidiče

Základní informace:

Pokud je v souvislosti s provozem vozidel vybavených digitálním záznamovým zařízením (tachograf) podána žádost o vydání paměťové karty řidiče, obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě této žádosti, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové karty řidiče žadateli a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, vydá žadateli paměťovou kartu řidiče.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává fyzická osoba, která je držitelem platného řidičského oprávnění.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o vydání paměťové karty řidiče se podává osobně spolu s potřebnými doklady. Řidič, který žádá o obnovení karty řidiče (končí platnost karty) musí podat žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti, nejdříve však 60 dní před uplynutím platnosti.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně. Kartu řidiče je žadatel povinen převzít osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává osobně.
K žádosti o vydání paměťové karty řidiče musí být přiložen:

  • platný doklad totožnosti žadatele,
  • platný řidičský průkaz žadatele
  • paměťovou kartu (jeli držitelem)

Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Za vydání paměťové karty řidiče zaplatí žadatel poplatek 700,- Kč
Poplatek hradí žadatel při podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

Do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.
Při ztrátě nebo odcizení karty do 8 pracovních dnů

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné

Právní úprava:

Nařízení rady ES 1360/2002, Nařízení rady č. ES 165/2014, EHS a Rady (ES) 561/2006, resp. 3821/1985  v platném znění.
Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb. se nevydá osvědčení.
Podle § 155 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb. sdělení o nevyhovění.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský.