Vrácení řidičského oprávnění pozbylého na základě nedoložení potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů a dopravně psychologického pohovoru

Základní informace:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může žadatel podat, pokud prokáže, že absolvoval dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vráceno řidičské oprávnění.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vrácení řidičského oprávnění musí žadatel předložit

  • platný doklad totožnosti,
  • potvrzení o absolvování dopravně psychologického pohovoru a školení začínajících řidičů

pokud ode dne pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, je žadatel povinen dále doložit

  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
    (ke dni podání žádosti nesmí být starší 60 dní)
  • doklad o zdravotní způsobilosti
    (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • doklad o psychické způsobilosti

Po podání žádosti příslušný pracovník Odboru správního a živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.
Žádost může podat žadatel nebo držitel řidičského oprávnění i poštou nebo elektronickou formou. V takovém případě musí být podpis žadatele nebo držitele řidičského oprávnění na žádosti nebo oznámení úředně ověřen nebo ověřen podle zvláštního právního předpisu.34) Doklad totožnosti žadatel nebo držitel řidičského oprávnění nepřikládá.
34) – Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění je vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský.