Žádost o odečet 4 bodů v bodovém hodnocení

Základní informace:

Žádost o odečet čtyř bodů může podat osoba, která neměla ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.

Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které mají být odečteny 4 body v bodovém hodnocení.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o odečet 4 bodů musí žadatel předložit

  • platný doklad totožnosti,
  • potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy (ke dni podání žádosti nesmí být starší než 1 měsíc)

Po podání žádosti příslušný pracovník Odboru správního a živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář.

Lhůty pro vyřízení:

Příslušný úřad provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

Účastníci řízení:

Žadatel.

Další požadované činnosti:

Žádné.

Právní úprava:

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb.

Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bude vydáno rozhodnutí, kterým úřad nevyhoví žádosti o odečtu 4 bodů.

Správce postupu:

Odbor správní a živnostenský.