- Žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

 

1.        Základní informace:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí a neodstraňoval podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karosérii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. Doklady a tabulky k žádosti přiloží, má-li je k dispozici.

2.        Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost o vyřazení vozidla a zánik vozidla z registru podává vlastník vozidla.

3.        Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis (žádost o  vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla).

4.        Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti na úřadě.

5.        Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem,

oddělení registru vozidel,

Velká hradební 8, Ústí nad Labem,

PO, ST 8:00 – 17:00 hod., ÚT 8:00 – 15:00 hod., PÁ 8:00 – 11:00 hod.,

Tel.: 475 271 538; 475 271 539

6.        Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o  vyřazení vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla je nutno přiložit:

-        platný doklad totožnosti žadatele, živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu,

-        technický průkaz vozidla,

-        osvědčení o registraci vozidla,

-        tabulky s přidělenou registrační značkou,

-        doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla v případě zániku

-        plná moc v případě zastupování

7.        Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

Vyřazení vozidla z registru vozidel                                                                   Kč 200,-

Za zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla zaplatí žadatel                     Kč 50,-

Zánik vozidla z registru vozidel není předmětem správního poplatku.

 

8.        Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9.        Účastníci řízení:

Jen žadatel.

10.    Další požadované činnosti:

Žádné.

11.    Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb.,  o   podmínkách  provozu vozidel  na   pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

12.    Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

13.    Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podaná žádost bude zamítnuta.

14.    Správce postupu:

Oddělení registru vozidel.